Зареждам...

Зони


            Основен инструмент за управлението на Парка е разделянето му на “зони на управление”. Те се дефинират според природните им дадености, предназначение и цели на управление. Oбособени са пет зони – Резерватна, Зона за ограничаване на човешкото въздействие, Туристическа, Инфраструктурна и Многофункционална зона. За всяка от тях има специални режими, норми и препоръки, с които се определят позволените дейности, места и начини за осъществяването им.
 

 

Зона Резервати

Зоната обхваща деветте строги резервата в парка – “Боатин”, “Царичина”, “Козя стена”, “Стенето”, “Северен Джендем”, “Пеещи скали”, “Соколна”, “Джендема” и “Стара река” с обща площ от 20 019,6 хектара. В тях се срещат образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Това са територии от първостепенна природозащитна важност – първа категория според класификацията на Международния съюз за защита на природата (IUCN).

Това са територии с незасегната природа, поставени при строг режим на защита и опазване, поради научната им стойност и първично състояние на природата. Зона Резервати е с най-високо ниво на защита. Тя е обособена, за да бъдат постигнати следните цели:

*      Запазване на естествения им характер;

*      Научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг;

*      Опазване на генетичните ресурси;

*      Запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени редки ендемични и реликтни видове;

*      Развитие на мрежата от представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания;

Тук всякакви дейности са забранени, освен охрана, посещения с научна цел, преминаване по маркирани и определени със заповед пътеки, събиране на семенен материал или живи организми с научна цел, санитарни мероприятия при значителни увреждания на екосистемите.

 

 

 

Зона за ограничаване на човешкото въздействие

Зоната включва територии около резерватите, територии с богато биоразнообразие и обекти на културно-историческото наследство. Тази зона е предназначена да възпира, ограничава или смекчава неблагоприятните човешки въздействия и последици от тях върху резерватите и културно-историческото наследство. Тук се осигуряват условия за поддържане на биологичното единство и на естествения биологичен обмен на видовете – за необезпокоявано преминаване на диви животни между отделните резервати и за поддържане на генетичния поток сред растителните и животинските популации в тях. За поститане на поставените цели в зоната се осъществява охрана, провеждат се възстановителни и поддържащи биотата мероприятия, противоерозионни дейностти. Тук се реализира образователната и научна функция на парка, а преминаването през зоната става по маркирани пътеки. 

 

 

 

Зона Туризъм

Зоната обхваща пътеките, заслоните, обектите на културно-историческото наследство, местата за бивакуване и за палене на огън, за кратковременен отдих, погледните места, специализираните места за интерпретиране и образователни дейности, съществуващите спортни съоръжения, местата за екстремни спортове и главните входно-изходни пунктове за туристите. Предназначението на тази зона е да предложат възможности за устойчив туризъм, отдих и почивка по начин, който не уврежда дивата природа, както и да се осигури безопасността на посетителите. Зоната предоставя възможност за преминаване на туристите през Парка по първостепенен пешеходен маршрут от европейската система, свързваща Черно море с останалата част от Европа. Тук се  включват пътеките, по които преминават пешеходните туристически маршрути (летен и зимен вариант) в частта им в Националния парк и други туристически обекти.

В съответствие с традициите в България и с целите на парка се насърчава предимно пешеходния туризъм. Поради по- високата степен на безпокойство и други неблагоприятни въздействия върху природата, екстремните спортове като алпинизъм и скално катерене, езда, каране на планински велосипеди, делта- и парапланеризъм, са възможни само на определени места и маршрути.

В Туристическата зона се допуска до една нощувка в заслоните. До 20 души могат да нощуват по два пъти в местата за бивакуване. По-продължителен престой е възможен след съгласуване с Дирекцията на Парка. Допуска се нощуване до 30 души и до 5 нощувки в бивака “Бяла река” и бивака, разположен северозападно от хижа Плевен.

За Туристическата зона е препоръчително размерът на групата за конен туризъм да е до 10 коня, а на планинските велосипеди – до 10 души заедно.

 

 

 

Зона Сгради и съоръжения

Обхваща всички съществуващи обекти и съоръжения и строителство на предвидените такива, прилежащите към тях подобекти от техническо- устройствен характер, застъпените терени върху тях и около тях в зависимост от утвърдените граници на чужди недвижими имоти, които могат да се ползват. Това са комплексните сгради с различен характер и предназначение, другите сгради, които предлагат нощувка, сградите със специален режим на ползване, обектите на Дирекцията на Националния парк, поясите на санитарно-охранителните зони, кантони, електропреносна мрежа, пътища и пътни съоръжения, противопожарните водоеми и водохранилища. Управлението на зоната цели минимално отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие, пейзажа и общото състояние на дивата природа в парка.

 

 

 

Многофункционална зона

Включва всички територии на Парка, които не попадат в другите зони. В тази зона има, както територии с богато биологично разнообразие (голям брой видове, съобщества, хабитати), така и вековни гори и райони, важни за жизнения цикъл на консервационно значими видове (гнездовища и леговища, места за хранене, ловни територии, водопои, места за брачни игри, зимни убежища и т.н.). Основното предназначение на многофункционалната зона е да опазва естественото състояние и процеси в природните съобщества, екосистеми и местообитания, както и да предоставя възможности за природосъобразен поминък и дългосрочни ползи от устойчиво ползване на природните ресурси в определени райони.

В зоната се извършват всички необходими природозащитни дейности за видовете, съобществата, екосистемите, хабитатите, както и дейности за обекти на неживата природа – поддържащи, направляващи, регулиращи и възстановителни дейности. В тази зона регламентирано се извършва паша, сенокос, в рамките на природозащитните дейности, събиране на дърва за огрев и добив на дървесина за нуждите на местното население. В многофункционалната зона е разрешен пешеходния туризъм, без предвидени мерки за сигурност. Нощуването е възможно на свободно избрани от туристите места при спазване на режима и нормите на зоната. Достъпът на посетители до определени участъци от зоната може да бъде временно ограничен. Това се налага в зависимост от екологичните изисквания на консервационно значими видове, от изискванията за безопасност на хората или от екстремни ситуации.

 

Зониране на Национален парк “Централен Балкан”

 

 

Централен Балкан - Интерактивна карта с GPS данни
Новини
Възстановено е ползването на маршрут в резерват
09/11/2017
Възстановено е ползването на маршрут № 36 : с.Черни Осъм – КИП „Нешковци“...
Още една маркирана мечка oбитава Балкана
08/11/2017
Още една маркирана с GPS-GSM нашийник мечкаобитава Балкана. Във вторник - 7 ноември,...
Тодор Захариев спечели специалната награда на парк „Централен Балкан“ в Националното триенале „Мостове“
07/11/2017
Картината „Тиха земя“  на художника от Бургас Тодор Захариев спечели...
Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg