Зареждам...
Вход

Обща информация

 
Дирекция „Национален парк Централен Балкан” е регионална административна структура на МОСВ, създадена през 1998 г. като самостоятелно юридическо лице за управлението на защитената територия НП "Централен Балкан", в изпълнение на Закона за защитените територии. Дирекцията се ръководи от директор. Настоящ директор е инж. Генчо Илиев.
Национален парк „Централен Балкан” е обявен като народен” на 31.10.1991 г. с обща площ 73 261,8 ха. Съгласно Заповед № РД – 396 от 15 октомври 1999 г.  на Министъра на околната среда и водите е прекатегоризиран в Национален парк с обща площ 71 669,5 ха., от тях резерватна площ – 20 019,6 ха (9 резервата). Съгласно Заповед No.РД-559 от 05.09.2008 за обявяване на Защитена зона Централен Балкан” по Директива за птицити, площта на Парка възлиза на 72021.07 хектара. Със Заповед № РД - 75 от февруари 2006 г. на Дирекцията е възложено и управлението на 2 защитени територии извън Парка – резерват Еленова гора” (община Павел баня) и поддържан резерват Чамджа” (Карловска община).
 
С дейността си Парковата администрация опазва и поддържа естествената среда, процеси и биологично разнообразие; защитава дивата природа; предоставя възможности за научни и образователни дейности; осигурява развитието на устойчив туризъм и екологосъобразен поминък.
Функциите, задачите и структурата на Дирекцията са уредени от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове.
 
           Управленската политика е подчинена на дългосрочната цел, с която е създадена защитената територия – НП Централен Балкан: да се опазят завинаги в полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, хабитати на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и културата. 
 
 В средносрочен аспект на Дирекцията е възложено изпълнението на 10 годишен План за управление на НП „Централен Балкан, приет от Министерски съвет през 2001 г. Планът за управление поставя за изпълнение 24 дългосрочни цели за управление на природните компоненти, туризма, интерпретирането и образователните дейности, връзката с местните общности и функционирането на парковата администрация, които са приоритети в областта на защитените територии, заложени и в Националната стратегия и Националния план за действие за опазване на биологичното разнообразие и Националната стратегия за околна среда. Планът за управление изпълнява и ангажиментите, поети от страната ни съгласно Конвенцията за биоразнообразието, Бернската конвенция, Европейската стратегия за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие, Директивите на Европейския съюз за опазване на дивите птици (79/409/ЕС) и за съхранение на естествените местообитания на дивата флора и фауна (92/43/ЕС).
         Програмите и проектите в Плана за управление се доразвиват и изпълняват чрез подготовката и прилагането на Годишни планове за дейността на Парковата дирекция.  С изтичането на срока на действие на Плана за управление през 2010 г. предстои изготвянето на генерални отчети по неговото изпълнение, както и реализиране на процедура по актуализацията му.
 
Централният офис на Дирекцията се намира в град Габрово. За оперативно ръководство, координация и контрол на дейностите са обособени 7 паркови участъка: ПУ Тетевен, ПУ Троян, ПУ Стоките, ПУ Павел баня, ПУ Калофер, ПУ Карлово, ПУ Клисура.
Дирекция „НП Централен Балкан” има офиси в следните селища: Рибарица, Троян, Априлци (с работна база Стоките), Павел баня (с работна база Тъжа), Калофер и Сопот (с работна база Розино и Клисура).
Съгласно класификацията на Международния съюз за защита на природата, паркът е защитена територия от втора категория, а резерватите в него – Боатин, Царичина, Стенето, Джендема, Северeн Джендем, Козя стена, Стара река, Пеещи скали и Соколна, са от първа категория. Първите четири от тях са включени в Програмата Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО. Централен Балкан и осем от неговите резервати са в Списъка на представителните защитени територии на ООН.
От 2003 г. Централен Балкан е сертифициран член на PAN Parks - Европейската мрежа защитени територии, а от 2006 г. е приет и във Федерация EUROPARC.
През 2008 г. Централен Балкан е обявен за защитена зона в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по Директивите на Европейския съюз за опазване на дивите птици (79/409/ЕС) и за съхранение на естествените местообитания на дивата флора и фауна (92/43/ЕС).
През 2009 г., Съветът на Европа удостои Централен Балкан с престижната международна награда Европейска диплома за защитена територия. Понастоящем паркът е включен в индикативния списък на обекти, които могат да бъдат предложени за включване в Списъка на световното културно и природно наследство след оценка на международните експерти на организацията.  
Централен Балкан - Интерактивна карта с GPS данни
Новини
Възстановено е ползването на маршрут в резерват
09/11/2017
Възстановено е ползването на маршрут № 36 : с.Черни Осъм – КИП „Нешковци“...
Още една маркирана мечка oбитава Балкана
08/11/2017
Още една маркирана с GPS-GSM нашийник мечкаобитава Балкана. Във вторник - 7 ноември,...
Тодор Захариев спечели специалната награда на парк „Централен Балкан“ в Националното триенале „Мостове“
07/11/2017
Картината „Тиха земя“  на художника от Бургас Тодор Захариев спечели...
Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg