Зареждам...
Вход

Новини

Проект „Централен Балкан – парк за всички“ – възможност за по-добра обществена  информираност
Изпълнението на Проект „Централен Балкан – парк за всички“ определено ще допринесе за по-добрата обществена информираност и подпомагане на природозащитното образование на база защитената територияНационален парк „Централен Балкан“.
Сключен е договор и вече се изпълнява проектирането и строителството на посетителски интерпретативен център „Вежен“. Дейността включва преустройство на  старата хижа „Вежен“, рехабилитация на  съществуващата и създаване на нова прилежаща посетителка и техническа инфраструктура, оборудване и обзавеждане.
Избран е изпълнител и до дни ще се сключи договор за проектиране и строителство на два комплекса за интерпретация: „Водата“ - в парков участък „Тетевен“, в района на с. Рибарица и „Гората“ - в парков участък „Стоките“, в района на кв. Видима, град Априлци. По същия договор ще се извърши и ремонт и оборудване на два от интерпретираните маршрути в Парка – „Бабско пръскало“ и Беклемето – Курт хисар.
Предстои сключване на договор и с избрания изпълнител на обществената поръчка „Разработване, тиражиране/претиражиране и разпространение на образователни и рекламно-информационни продукти“. Продуктите от тази дейност са предназначени за широко информиране на обществеността и привличане на подкрепа за управлението на защитената територия с цел съхраняване на дивата природа и естествените процеси в нея; популяризирането й като уникална  добре запазена и управлявана Европейска дива природа, чиито забележителните пейзажи, многообразна флора и фауна и богато културно наследство отреждат международна значимост на Парка, призната с присъдената му от Комитета на министрите на Съвета на Европа Европейска диплома за защитени територии.
С дейността се предвижда създаването на среднометражен филм за Националния парк и девет късометражни филма за всеки от резерватите в „Централен Балкан“. За целите  на природозащитното  образование като част от поредицата на Програмата „Паркът като класна стая” ще бъде претиражиран Образователният пакет „Разходка в дивата планина“ с обогатено Помагало за учителя. Пакетът ще бъде предоставен на всички 74 детски градини и обединени детски заведения, както и на класовете в 85-те начални степени в основните и средни общообразователни училища в населените места край Парка.
Определена новост в поредицата е разработването на нов Образователен пакет „НП Централен Балкан - оазис на дивия свят”, експозиция от плакати и Помагало за учителя.Образователният пакет е предназначен за подпомагане на учебната и извънкласна работа в основните и средни училища. Експозицията съдържа серия от 14 вида плакати, представящи с фотоси и текстове биологичното разнообразие на Национален парк „Централен Балкан” и изпълняващи образователни и информационни функции. Сред темите, заложени за интерпретиране с общо представяне и акцент на консервационно значимите видове, са: безгръбначни, риби, земноводни и влечуги, флора, гори, растения с висок консервационен статус, лечебнирастения, птици, бозайници. Внимание е отделено на природните местообитания, като на преден план се извеждат включените в Списъка на Европейските застрашени хабитати в рамките на Директивата за хабитатите на Европейския съюз, както и на местообитания от консервационна важност за опазване на гръбначни видове животни. Образователният пакет ще бъде предоставен на 107-те училища в региона на Парка, на библиотеки, читалища, информационни и посетителски центрове.
Ще припомним, че Проект „Централен Балкан – парк за всички“ е одобрен със Заповед № РД-531 от 2 юли 2012 г. на Министъра на околната среда водите, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/11/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г."   www.opе.moew.government.bg  
Основната цел на Проекта еизпълнение на дейности по устройство и управление на Национален парк „Централен Балкан“ и управляваните от него резервати. Бенефициент на Проекта е Парковата дирекция, регионален орган на Министерството на околната среда и водите. 
Повече за Проект „Централен Балкан – парк за всички“ ще намерите на интернет адрес: www.centralbalkan.bg

_______________________________________________________________

Стартира Открита процедура

по реда на ЗОП с предмет:

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОДИТОРСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН  - ПАРК ЗА ВСИЧКИ”

в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Референтен № на процедурата: BG 161PO005/11/3/3.2/05/26

Документацията за участие може да получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301.

Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:

IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово

Повече подробности можете да научите от  тук  или в секция Администрация/Управление/Обяви, конкурси, поръчки/Обществени поръчки.

_______________________________________________________________

В процес на оценка е

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
„Правно обслужване на изпълнението на Проект „Централен Балкан
– парк за всички“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”


в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан –
парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Референтен № на
процедурата: BG 161PO005/11/3/3.2/05/26


Повече подробности можете да научите от  тук или в секция
Администрация/Управление/Обяви, конкурси, поръчки/Обществени поръчки.

 
Централен Балкан - Интерактивна карта с GPS данни
Новини
Кафявата мечка и срещите ни с нея
20/07/2017
    Сред основните цели на национален парк „Централен Балкан“ е и да...
Независим експерт посети „Централен Балкан“ за потвърждаване на Европейската диплома на Парка
10/07/2017
Независимият експерт от Конфедерация Швейцария Пиер Галан беше на работно...
Вековните букови гори в Национален парк „Централен Балкан“ вече са в Списъка на ЮНЕСКО
10/07/2017
Добрата новина дойде в петък – 7 юли, в късния следобед, след като на 41-ата си сесия...
Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg