Зареждам...

Дейности


1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи

Дейностите включват опазване, поддържане и възстановяване на животински видове и природни местообитания в Парка.
Предвидени са мерки за възстановяване на видовете глухар - вид, които исторически се е срещал в територията на днешния Паркиловен сокол - световно застрашен вид в Червения списък на IUCN. Чрезподобряване на хранителната база ще се подпомогне опазването и поддръжането на популациите на едрите бозайници, с възстановяване и поддържане на речните местообитания за подобряване условията на видаи разселване ще се подпомогне популацията балканската пъстърва.

Обект на възстановителни, охранителни и поддържащи дейности са горски местообитания, в т. ч. коренни -  върху залесени площи с чуждоземни инвазивни видове, мочурни гори, местообитания в безлесната зона, преходни блата и плаващи подвижни торфища. Заложено е възстановяване на консервационно значимия вид Алпийска роза – Балкано-Карпатски ендемит в района на единственото му находище в Парка. Предвижда се и изпълнение на дейности от пилотния проект „Стратегически насоки за опазване/ поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в 11 моделни територии от безлесната зона”. Сред тях са обитаваните от световно застрашения вид Европейски лалугер, както и характерни с висока концентрация на растително видово биоразнообразие - алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества и др.
           
Обхватът на дейността „Възстановяване на природни местообитания” включва и обособените позиции - изпълнение на възстановителни дейности (пилотен проект) и изпълнение на технически проект за възстановяване на природни местообитания, засегнати от ерозия.

Макар и различни по характер, особено важни са две от дейностите за въстановяване и опазване на местообитанията. Едната е рекултивиране на около 200 дка площ стари горски пътища, машинни пробиви, тракторни, булдозерни и трасета, възникнали през последните години от незаконно влизане на АТВ-та в Парка. Другата дейност е изпълнението на противопожарни планове, включваща противопожарни съоръжения и дейности, изпълнявани на терен. Те са насочени към превантивна противопожарна дейност, дейности по обезпечаване и подпомагане овладяването на кризи с възникнали пожари и по опазване здравето и живота на служителите при овладяване на кризи.

Етапите и видовете дейности включват:
 

●       спецификации зоводство и оценка на работата на изпълнителите;
●       изпълнение наа възлагане на изпълнението и доставка  на специализирано оборудване и екипировка;
●       методическо рък дейността;
●       доставка на специализирано оборудване и екипировка.
2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство

Дейностите включват:

  - Създаване на условия за рекреация, отдих и туризъм, образователна и научна работа чрез изграждане на три посетителски интерпретативни центъра -  съответно в западната част на Парка - Посетителски център „Вежен”, в централната част - Посетителски център„Дановска поляна”и в източната - Посетителски център„Светица”, както и с подобряване (изграждане/ реконструкция) на туристическата инфраструктура - маршрути, обекти и съоръжения;
- Развитие и подобряване на съществуващата управленска инфраструктура, в т. ч. изграждане на седем местни паркови офиси, разположени в населени места около Парка; управленска пътна инфраструктура; внедряване на ведомствена комуникационна система с възможност за наблюдение и охрана; развитие на охранителната инфраструктура с рехабилитация на 13 съществуващи и изграждане на 15 нови Контролно - информационни пунктове и Пунктове за наблюдение и охрана.
 - Отстраняване на стара и безстопанствена инфраструктура в защитената територия.

Дейностите са разчетени в два етапа – Подготвителен и Изпълнение, като през Първия етап се подготвя необходимата документация - технически проекти, технически спецификации и др.
 

3. Интерпретация и образователни програми


Включва изпълнение на дейности по интерпретация на Парка и образователни програми.
Предвидени са изграждане на нова, ремонт на съществуваща и оборудване на интерпретативната инфраструктура; създаване на два тематични комплекса за интерпретация - пространствено организирана интерпретативна информация, интерактивни съоръжения и място за еднодневен отдих без нощувка в района  на с. Рибарица на тема „Водата” и тема „Видима” в кв. Видима на гр. Априлци; изграждане/ ремонт на около 200 информационно-образователни съоръжения (табели, тематични експозиции, минибиблиотеки и др.) в населените места около Парка; 

Акцент в дейността е разработването, тиражиране/ претиражиране и разпространение на рекламно-информационни материали и медийни продукти за кампании и публични събития, за режимите и правилата на поведение в защитената територия, материали и знаци за идентичност на Парка, за представянето му в туристически изложения, борси и др.; разработване на образователни и интерпретативни програми и продукти;  дейности в WEB пространството - дизайн и изработка на интернет сайт за интерпретация и образователни програми, като част от порталния сайт на Д „НП Централен Балкан” и др. 

Тук са предвидени  и мерки с цел обществената осведоменост, приобщаване и подкрепа на усилията за управление на Парка съобразно неговото предназначение – в т. ч. дейности на обществени консултативни структури, организиране и осъществяване на информационни кампаниисред посетители и местно население и публични събития и др.


Дейностите включват:
 

  •  Конкурс за проект на сгради и съоръжения от интерпретативната инфраструктура; изготвяне на съответните проекти; технически спецификации, рекламно-информационни материали и продукти; образователни и интерпретативни материали и продукти.
  •  Изпълнение.
4. Планиране и оптимизация на управлението

Тази група дейности съдържа:

 - Разработване на Планове за управление на резерват „Еленова гора” и поддържан резерват „Чамджа”. Създаването на Плановете е включено в Проекта, тъй като със Заповед на Министъра на околната среда и водите, от 2006 г., управлението на двете защитени територии извън Националния парк – резерват „Еленова гора” и поддържан резерват „Чамджа”, е възложено на Парковата дирекция.

Дейността включва изготвяне на два Плана за управление.
 
  - Разработване на План/ Проект за управление ползването на пътищата в Националния парк. С този План ще се определи и въведе режим за използването на пътищата за обществено ползване в Парка от превозни средства, в т.ч. моторни превозни средства.

Дейността включва изготвяне на Плана.
 
  - Разработване на Стратегически насоки за развитие на охраната и контрола в Парка, вкл. определяне на необходимото специализирано оборудване и екипировка за опазване/ поддържане и/ или възстановяване на природни местообитания и видове.
С  изпълнението на дейността ще бъдат разработени стратегически документи и техническа документация, вкл. организационни и технически решения за оптимизиране; пространствен план на инфраструктура; конкурс за проект на сгради и съоръжения; технически/ работни проекти, технически спецификации и др.
Част от дейността е изготвянето на Анализ на необходимостта от специализирано оборудване и екипировка за дейностите, свързани с опазване, поддържане и възстановяване на видове и природни местообитания и изпълнение на противопожарни планове.

Дейността включва изпълнение - изготвяне на продукта.
 
  - Разработване на Стратегически насоки за опазване/ поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в 11 моделни територии от безлесната зона (Пилотен проект).
С дейността ще се определят моделни територии за устойчиво управление на пасищата, ще се разработи методика за оценка на въздействието на пашата върху биоразнообразието и препоръчани примерни дейности поопазване/ поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в целевите пасищни районина безлесната зона. Насоките ще планират въздействието, технологията, етапите и съоръженията, осигуряващи поддържането на 10 400 дка природни местообитания. Предвижда се проектиране на реконструкция/ строителство на животновъдна инфраструктура на застроена площ около 3300 м2.


Дейността включва:
 

  •  методика за оценка на въздействието на пашата върху биоразнообразието;
  •  оценка на въздействието на пашата върху биоразнообразието на целевите територии;
  •  изготвяне на препоръчителни норми за паша, на технически спецификации;
  •  проектиране на високопланинска животновъдна инфраструктура – до 11 обекта;
  • проектиране на възстановителните и поддържащи дейности.

 
- Разработване на документация за последващо управление на Посетителски интерпретативни центрове и посетителска инфраструктура.
   


Дейността включва:
 

         ●   предварителни проекти/ предложения и др. за дългосрочно управление на два  посетителски центъра с прилежащата им техническа и посетителска инфраструктура.


- Извършване на инвентаризация на горите. Предвижда се разработване/ актуализиране на съществуващата база данни за горския фонд (площ от 32 500 ха), като се включат и около 34 000 ха неустроени към момента гори. Част от изпълнението е разработване и въвеждане на идентификационни номера за горските площи.


Дейността включва:
 

          ●   технически спецификации за възлагане и методическо ръководство и оценка на изпълнението;

          ●   изпълнение.


 - Извършване на оценка на състоянието на компоненти на околната среда. С включените проучвания и оценка на състоянието на компоненти - биотични (растителност) и абиотични (води и почви), на околната среда в Парка за установяване и диагностика на качествени параметри на природните местообитания, дейността ще допринесе да се актуализират наличните данни, да се подобри планирането и оптимизацията на управлението на природните ресурси.

Дейността включва:
 

  •  Техническа спецификация за възлагане на дейността и оценка на изпълнението.
  •  Изследване и оценка на състоянието на компоненти на околната среда:

*       хидробиологичен анализ на течащи води - зообентос-биотичен индекс;
*    анализ на състоянието на органичния и минералния почвен слой; хранителни вещества; обменни форми; обменна киселинност; карбонат при рН>6 и метали;
*       натрупване/ акумулиране на тежки метали (мед, цинк, олово, арсен, кадмий) в растителността.
 

Централен Балкан - Интерактивна карта с GPS данни
Новини
Кафявата мечка и срещите ни с нея
20/07/2017
    Сред основните цели на национален парк „Централен Балкан“ е и да...
Независим експерт посети „Централен Балкан“ за потвърждаване на Европейската диплома на Парка
10/07/2017
Независимият експерт от Конфедерация Швейцария Пиер Галан беше на работно...
Вековните букови гори в Национален парк „Централен Балкан“ вече са в Списъка на ЮНЕСКО
10/07/2017
Добрата новина дойде в петък – 7 юли, в късния следобед, след като на 41-ата си сесия...
Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg