Зареждам...
Вход

Изпълнение по дейности

В рамките на проект „Централен Балкан – парк за всички“, чрез открита процедура  е избран Консултант Натура (Екип от експерти). Изборът на консултант е иницииран от необходимостта от изпълнението на части от различни дейности по проекта, обединени от общ предмет: разработването/изпълнението на  планове,  програми, проекти или др. за опазване/поддържане/възстановяване на природни местообитания и видове, оценка на състоянието на абиотични компоненти на околната среда, разработване и прилагане на планове/ стратегии/програми  за управление/охрана/контрол/противопожарно устройство на защитени територии.

Консултант Натура подпомага Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ) и Екипа за управление на проекта с експертни становища и консултации, оказва методическа помощ, предлага, препоръчва и коментира различни методики, аналитични документи, експертни анализи, теренни и други проучвания, подходи и стратегии.

Инициира посещения на терен с цел уточняване на отделни детайли по предвидените за изпълнение и/или изпълнявани в момента дейности.

Предлага на Директора на ДНПЦБ и Екипа за управление на проекта необходимите мерки за преодоляване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на горепосочените  дейности по проекта.

Консултантът подпомага подготовката и изпълнението на следните дейности, предвидени за изпълнение по проекта:

Дейност 1.1[1]. Опазване, поддържане и възстановяване на видове в НП Централен Балкан:
1.1.1. Възстановяване, опазване и поддържане на популацията на глухар (Tetrao urogallus)
1.1.2. Възстановяване, опазване и поддържане на популацията на ловен сокол(Falco cherrug)чрез разселване на млади птици;
1.1.3. Опазване и поддържане на популациите на едрите бозайници;
1.1.4. Опазване и поддържане на популациите на балканската пъстърва (Salmo truttafario)
Дейност 1.2. Възстановяване, опазване и поддържане на природни местообитания в НП Централен Балкан:
1.2.1. Възстановителни дейности в горски природни местообитания;
1.2.2. Възстановяване и поддържане на природни местообитания в безлесната зона;
1.2.3. Възстановяване и рекултивиране на пътища от 4-та категория;
1.2.4. Възстановяване, опазване и поддържане на коренни горски местообитания върху залесени площи с чуждоземни инвазивни видове (дугласка ела, акация и др.)
1.2.5. Възстановяване, опазване и поддържане на природно местообитание 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества;
1.2.6. Опазване на природни местообитания 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0* Мочурни гори;
1.2.7 Опазване, поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в 11 моделни територии от безлесната зона.
Дейност 2.7. Отстраняване на стара и безстопанствена инфраструктура;
Дейност 4.1. Разработване на Планове за управление на ПР Чамджа и Р Еленова гора;
Дейност 4.2. Разработване на План/ проект за управление ползването на пътищата в НП;
Дейност 4.3. Разработване на Стратегически насоки за развитие на охраната и контрола в НП. Определяне на необходимото специализирано оборудване и екипировка за опазване/ поддържане и/или възстановяване на природни местообитания и видове;
Дейност 4.4. Разработване на Стратегически насоки за опазване/ поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в 11 моделни територии от безлесната зона (Пилотен проект)
Дейност 4.6. Извършване на инвентаризация на горите;
Дейност 4.7. Извършване на оценка на състоянието на компоненти на околната среда.
Консултант Натура консултира Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ) и Екипа за управление на проекта с експертни становища и консултации, оказва методическа помощ, предлага, препоръчва и коментира различни методики, аналитични документи, експертни анализи, теренни и други проучвания, подходи и стратегии.
 

ДЕЙНОСТ 1.
ПОДДЪРЖАЩИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРИ, ЗЕМИ И ВОДНИ ПЛОЩИ

1.1. Опазване, поддържане и възстановяване на видове в НП „Централен Балкан“
Дейността е в изпълнение на програмата за управление на популациите на дивите животни (План за управление, 2001-2010) и включва поддейности за опазване, поддържане и възстановяванена видове от фауната в НП „Централен Балкан“.
1.1.1. Възстановяване, опазване и поддържане на популацията на глухар (Tetrao urogallus).
Глухарят е вид, които исторически се е срещал на територията на Паркa. Последните данни за наличието му са от 80-те години – резерват  „Царичина“, над с. Рибарица – 1971 г., резерват „Стенето“ – 1975 г. През 80-90 години на 20-ти век са правени опити за възстановяване на вида в югоизточната част на Парка.
Очакванията са с дейността да бъде възстановен атрактивен вид от орнитофауната.
Целите, които ще бъдат постигнати след изпълнение на дейността, са:

·          Първи стъпки към възстановяване и дългосрочно опазване на популацията на глухаря в НП „Централен Балкан“, чрез прилагане на принципите на съвременната консервационна биология;

·          Повишаване на природозащитното съзнание на населението в населените места около парка посредством демонстриране на добри практики в опазването на глухаря.

 1.1.2. Възстановяване, опазване и поддържане на популацията на ловен сокол (Falco cherrug), чрез разселване на млади птици.

НП „Централен Балкан“ е едно от последните убежища, в коитоловния сокол (Falco cherrug), се е размножавал в България през 90-те години на 20-ти век.
В периода 2006-2009 г. е извършено предпроектно проучване във връзка с възстановяването на ловния сокол  в България, чрез повторно въвеждане на птици. Проучването посочи територията на НП „Централен Балкан“ като едно от най-подходящите места за разселване на млади птици с цел възстановяване популацията на вида в страната.
През 2013 г. е изготвен Национален „План за действие за опазване на ловния сокол в България 2013-2022“ (утвърден със Заповед № РД-371/17.04.2013 г.на Министъра на околната среда и водите). Една от заложените цели в Плана е „Осъществяване на национална програма за разселване на ловен сокол в ключови за вида места“. Съответната дейност е включена в Плана в част „Необходими дейности за опазване на вида и местообитанията му“, т. 4: „Преки мерки за опазване на вида в естествената му среда“, 4.8. Разселване на ловни соколи в подходящи за гнездене местообитания и предишни гнездови райони.
 
1.1.3. Опазване и поддържане на популациите на едрите бозайници.
Дейността цели опазване на популациите на едрите бозайници в Парка и подобряване на хранителната им база.
Съгласно действащия План за управление на НП „Централен Балкан“ (приет с Решение № 522/04.07.2001 г. на МС), в Парка са установени 17 вида едри бозайници. Централно място сред тях заема кафявата мечка – символ на Националния парк. „Централен Балкан“ предоставя едни от най-добрите местообитания на вида в страната и в Южна Европа. Неслучайно тук е най-голямата европейска популация на кафява мечка в защитена територия. От копитните бозайници в Парка се срещат четири вида – благороден елен, сърна, дива коза и дива свиня. Теренните проучвания през последните години показват, че числеността на благородния елен намалява в резултат на антропогенния натиск. Парковата територия граничи с три държавни и едно частно ловни стопанства, осъществяващи сериозни подхранващи мероприятия. Досегашният опит показва полезността на подхранването в парковата територия. С него се постига задържане на бозайниците в Парка, особено в периодите на интензивно подхранване и лов в околопарковатa зона.
През 2013 г., чрез публична покана беше избран изпълнител за доставка на фураж и каменна сол. С последната доставка към 30.10.2014 г., договорът е изпълнен. Служителите паркова охрана са ангажирани по доставката на фуража и каменната сол до местата за подхранване.
След проведена обществена поръчка, чрез публична покана с предмет „Дейности по опазване и поддържане на популациите на едрите бозайници в НП Централен Балкан“ през 2014 г. беше сключен договор с изпълнител. Дейността по Договора е насочена в по-голямата си част към видовете благороден елен (Cervus elaphus L), вълк (Canis lupus L.), сърна (Capreolus capreolus L.), дива коза (Rupicapra rupicapra L.), кафява мечка (Ursus arctos L.) и дива свиня (Sus scrofa L.).
Предвидено е проучване на миграциите на кафявата мечка в НП „Централен Балкан“и съседни територии;оценка на досегашните дейности от страна на ДНПЦБ по подхранване на едрите бозайници в Парка; изготвяне на предложения за места/райони за извършване на подхранване на едрите бозайници, вкл. и идентифициране на 14 подходящи места за монтиране на електронни хранилки; доставка и монтаж на 14 електронни хранилки за подхранване;монтиранена мобилни устройства (фотокапани) за наблюдение на едри бозайници и обучение на служители от ДНПЦБ.
 

1.1.4. Опазване и поддържане напопулациите на балканската пъстърва (Salmo trutta fario)

Балканската пъстърва (Salmo trutta fario) е основен доминиращ вид в реките на НП „Централен Балкан“. Популацията ѝ е съсредоточена в главните речни течения и по-големите им притоци.
През 2013 г., след публична покана бе избран изпълнител за „Доставка на зарибителен материал от балканска пъстърва (Salmo trutta fario)”. Зарибяването е извършено на два етапа в 20 обекта, разположени в районите на основните водни течения, където е съсредоточен вида – реките Тъжа, Габровница, Тунджа, Дамлъдере, Въртопа, Бели Вит, Черни Вит, Бели Осъм, Черни Осъм, Видима, Росица и др.
През 2014 г. след проведената обществена поръчка чрез публична покана  е сключен Договор „Дейности по опазване и поддържане на популациите на балканската пъстърва (Salmo trutta fario) в НП Централен Балкан". Към настоящия момент е извършена оценка на капацитета на пъстървовите реки(изготвена методика за оценка на капацитета на пъстървовите реки и извършена оценка на капацитета на пъстървовите реки)
 
1.2. Възстановяване, опазване и поддържане на природни местообитания в НП Централен Балкан
Дейността е в изпълнение на програмите от Плана за управление (2001-2010 г.) за контрол на ерозията; за управление на субалпийските и алпийските местообитания;  за управление на горите и за контрол на неместни видове. Включва възстановяване, опазване и поддържане на природни местообитания в горската и безлесната части на Парка и се състои от следните поддейности:
В рамките на проект  № 58301-32-452Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан” е разработен „Технически проект за възстановяване на природни местообитания и противоерозионно укрепване в НП „Централен Балкан“
След проведена открита процедура на 21.11.2013 г. eсключен договор за изпълнение на Технически проект за възстановяване на природни местообитания и противоерозионно укрепване в НП „Централен Балкан“. Дейността е изпълнена и приета. Чрез биологична рекултивация на нарушените терени - противоерозионни затревяване, зачимяване, възстановяване на почвения субстрат и др., ремонт на съществуващите съоръжения и изграждане на нови, са възстановени 350 дка местообитания в парковите участъци Тетевен, Клисура, Калофер и Стоките, както следва:
·Обект „Братаница - Булованя” –участък „Бенковски” (15.7 дка), участък „Ветровити пряслап” (19.7 дка) и  участък „Суватски дол” (5,2 дка), намиращи се  в землището на с. Рибарица, община Тетевен, област Ловеч.
·Обект „Беклемето” –участък „Корфийско дере” (40,4 дка), участък „Мазе дере” (92,9 дка), участък „Горалтепе” (18.7 дка) и  частък „Сувачарското” (42 дка), разположени в землището на с.  Христо Даново, община Карлово, област Пловдив.
·Обект „Табите - Тъжа” –участък „Табите” (36,8 дка), участък „ВЕЦ” (27дка), участък „Новоселска” (0,9 дка), Участък „Новоселска 1” (2,9 дка), Участък „Новоселска 2” (4.3 дка) и участък „Новоселско дере ” (3,1 дка), находящи се в землището на гр. Априлци, община Априлци, област Ловеч.
·Обект „Ботев” –участък „Ботев” (380,1 дка, от които площна ерозия 24,7 дка), участък „Пирови ливади” (815,4 дка), участък „Дълбоката река” (23,5 дкa), участък „Червенковец” (15.6 дка), участък „Чиков гроб” (92,9 дка), участък „Кулата” (198,8 дка) иучастък „Параджика” (14.7 дка), включени  в землището на гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив.
·Обект „Пилотен проект”– участък „Амбарица 997“, находящ се в землището на с.  Черни Осъм, община Троян, област Ловеч; участък „Априлци 738“ -  в землището на  Острец, община Априлци, област Ловеч и участък „Беклемето 903“, разположен в землището на с. Христо Даново, община Карлово, област Пловдив.

След проведена открита процедура за възлагане на ОП „Консултант Натура“ е сключен договор с избран изпълнител. Изпълнителят по Договора е подготвил Технически спецификации за възлагане на следните дейности:
·Възстановителни дейности в горски природни местообитания;
·Възстановяване и поддържане на природни местообитания в безлесната зона;
·Възстановяване и рекултивиране на пътища от IV-та категория (съгласно категоризацията на Парковата дирекция);
·Възстановяване, опазване и поддържане на коренни горски местообитания върху залесени площи с чуждоземни инвазивни видове (дугласка ела, акация и др.);
·Възстановяване, опазване и поддържане на природно местообитание 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества;
·Опазване на природни местообитания 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0* Мочурни гори;
В рамките на поддейност 1.2. е предвидено изпълнение на дейности от Стратегически насоки за опазване/ поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в 11 моделни територии от безлесната зона (Дейност 4.4). В изпълнение на Насоките в моделни територии за устойчиво управление на тревни природни местообитания ще бъдат осъществени дейности по опазване/ поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в безлесната зона (примерни дейности: почистване на храстова и дървесна растителност, косене, изпълнението на биологична рекултивация на нарушени терени, събиране или добив на семена и производство на фиданки, създаване на коренни фитоценози от индикаторни видове /залесяване, засаждане/).
След проведена обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване и екипировка за изпълнение на дейности по опазване, поддържане и/или възстановяване на природни местообитания и видове в Национален парк Централен Балкан“ за изпълнение на Дейности 1.1 и 1.2. предстои сключване на договор с избрания изпълнител.Доставеното оборудване и екипировка, ще подпомогне дейностите/мерките на ДНПЦБ по опазване поддържане и/или възстановяване на природни местообитания и видове в НП „Централен Балкан“.
 
 
1.3. Изпълнение на противопожарни планове
 
В рамките на дейността е избран изпълнител на обществена поръчка „Доставка на оборудване и екипировка за осигуряване безопасността и проходимостта на пешеходни маршрути в НП Централен Балкан и за опазване здравето и живота на служителите на Дирекция „НП Централен Балкан“ при овладяване на кризи“Доставеното оборудване ще допринесе за:
ü  обезпечаване и подпомагане овладяването на кризи с възникнали пожари, чрез
въвеждане на техническо оборудване за установяване, локализиране, оценка и противодействие на възникнали пожари;
ü  опазване здравето и живота на служителите при овладяване на кризи, чрез въвеждане използването на специализирани лични защитни средства от служителите на ДНПЦБ при гасене на пожари;
 
 
ДЕЙНОСТ 2.
ПОСЕТИТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА И КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО
 
2.1 Изграждане/реконструкция/оборудване на 3 посетителски интерпретативни центъра:
Възложен ПЦ „Вежен“.
Дейността следва да реализира новата визия за развитие на природозащитната интерпретация в Парка, формирана в следствие на натрупания опит в управлението на защитената територия и разширеното познание за съвременните подходи в изграждането на взаимоотношенията между администрацията на Парка и гражданите. Тя отчита необходимостта от качествена природозащитна интерпретация в туристическата зона на парка (чрез хижите, туристическите маршрути и други обособени места за посещение), но не би насочвала в централните, сърцевини паркови територии мащабен, значителен посетителски поток, имено поради приоритета там на природозащита пред туризма. А усилията по изграждането и управлението на посетителски центрове са оправдани, когато посланията за парка и опазването на природата, които ПЦ предават чрез своите „услуги“, са насочени/достигнали до голям брой различни слоеве на населението, т.е. управлението на ПЦ трябва да търси увеличаваща се посещаемост, популярност и да са „отворени“ към целия граждански спектър, и най-вече към тези, които не са пешеходни туристи и познавачи на планините и природата, за да им въздейства и подобри тяхното разбиране и одобрение за националния парк и неговото управление.
Към момента, усилията са съсредоточени към изграждането на посетителски център „Вежен“.  Проведена е открита процедура и е сключен договор с изпълнител за преустройство на съществуващата сграда на старата хижа „Вежен“ в посетителски център „Вежен“. Като резултат от изпълнението на договора се очаква при запазване на обемно-пространствените характеристики, специфичните фасадни елементи и типа на конструкцията,  сградата да се адаптираза многофункционален посетителски център с функционално необходимите административни, експозиционни, обслужващи площи, помещения и оборудзване.
Предвидени са и       рехабилитация и създаване на техническа инфраструктура, в т. ч. алтернативни възобновяеми енергоизточници, водоизточници, системи за пречистване и ползване на отпадни води, за рециклиране на отпадъци, отопление. За прилежащата на Центъра територия се проектира посетителска инфраструктура -  детска площадка, класна стая на открито, лятно кино, експозиции и др.
 
2.2.Проектиране и реконструкция на управленската пътна инфраструктура
 
Изпълнението на дейността ще доведе до  реконструкцията на 4 пътя от управленската пътна инфраструктура с рехабилитация на съществуващи или изграждане на съответните пътни съоръжения. Избраните пътища се ползват от голям брой туристи, осигуряват достъп до много обекти в Парка, както и достъп на противопожарна техника до силно пожароопасни райони:  
След проведената открита процедура е сключен  договор  с изпълнител за изпълнение на обществена поръчка “Определяне на изпълнител за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи по ремонт и възстановяване на пътища по обособени позиции:
·обособена Позиция 1- Ремонт и възстановяване на път кв. Видима - местност Мазането
·обособена Позиция 2 - Ремонт и възстановяване на път местност Заводна - хижа „Вежен“
·обособена Позиция 3 - Ремонт и възстановяване на път Беклемето - хижа „Дерменкая“
·обособена Позиция 4 - Ремонт и възстановяване на път с. Тъжа - м. Смесите - хижа „Тъжа“
 
2.3.Разработване/проектиране и внедряване/изграждане/изпълнение на ведомствена комуникационна система, с възможност за осъществяване на наблюдение и охрана
Проведена е процедура и сключен договор през м. юли 2013 г., с изпълнител „МСИ  България” ООД, гр. София. Изготвена, предадена и приета Техническа спецификация за възлагане проектиране и изграждане на ведомствена комуникационна система, състояща се в изготвяне на техническо задание и цялата съпътстваща документация, необходими за провеждане на процедура по ЗОП за реализацията на Разработване/ проектиране и внедряване/ изграждане/ изпълнение на ведомствена комуникационна система, с възможност за осъществяване на наблюдение и охрана. Подготвена техническа спецификация за доставка на оборудване, което ще допринесе за подобряване на комуникацията на територията на парка. Предстои стартиране на процедура за избор на изпълнител.
·Възможността за стабилна комуникация между служителите паркова охрана от страна на ДНПЦБ и силите на ГД „ПБЗН“, които ще участват в гасенето на пожари и овладяване на кризи на територията на парка, както и със служители на ГД „Национална полиция“ при провеждането на различни съвместни акции за предотвратяване на нарушения;
·Комуникация може да се осъществява и на други места, където системата на МВР има покритие, което може да се използва при евентуално бъдещо реализиране на вътрешноведомствена комуникационна система за нуждите на МОСВ, част от която пилотно ще се реализира и тества за територията на НП „Централен Балкан“;
·Ще отпадне необходимостта да се плащат ежегодни такси на КРС за използване на честотен ресурс;
·В случай на интеграция специализираните екипи на МВР могат да поемат поддръжката на новоизградената мрежа;
·Ще се използват някои технически елементи от мрежата на МВР, което ще намали разходите за създаване на системата на НП „Централен Балкан“.
·Части от територията на НП „Централен Балкан“ и към момента се покриват от комуникационни излъчватели на МВР. По този начин ще се осигури по-добро и надеждно покритие на територията.
·Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” предоставя средства на МВР за закупуване на противопожарни автомобили и други технически средства, за борба с пожарите в защитени територии, които ще бъдат оборудвани с комуникационни средства за връзка с мрежата на МВР. Интегрирането на системата на  НП „Централен Балкан“ директно би дало възможност за връзка с тези автомобили, което би мултиплицирало ефекта при разходването на европейски средства.
 
2.4.Развитие на охранителната инфраструктура
В рамките на дейността е извършено маркиране и означаване граници на националния парк и резерватите на терен. Маркирани са граници на  НП  около 260 км и граници на резервати  около 304 км. Маркирането  е извършено посредством бяло-червена лентова маркировка, като на всички официални пътеки и пътища е поставен траен знак (малка табела), която ясно сигнализира посетителите за това, че навлизат в територия на НП или резерват.Маркирането е извършено от служителите на ДНПЦБ. Дейността е приета от комисии по участъци.
 
                  
2.5  Изграждане/реконструкция на управленска инфраструктура в населени места около НП (7 местни паркови офиси).
Изпълнява се.
В населените места около Парка (с. Рибарица, гр. Троян, гр. Павел баня, гр. Калофер, гр. Карлово и с. Кърнаре) в рамките на Проекта са осигурени 6 имота за изграждане на местни офиси от предвидените 7 - Община Павел Баня учредява на ДНПЦБ възмездно и безсрочно право на строеж чрез договор върху имот общинска собственост за офис на ПУ „Тъжа“. Областен управител Област Ловеч предоставя на ДНПЦБ безвъзмездно право на управление на държавен имот в с. Рибарица за офис на ПУ „Тетевен“. Община Карлово със заповед на Кмета продава имот в с. Кърнаре за офис на ПУ „Клисура“. Закупени са поземлени имоти в гр. Калофер и в гр. Карлово.  След публично оповестен конкурс от Община Троян за продажба на поземлен имот с площ 614 м², е издадена Заповед на Община Троян за продажба на имота на Дирекцията и е сключен договор за това.
След проведена обществена поръчка, чрез открита процедура за проектиране и изграждане на паркови офиси в гр. Павел баня и гр. Калофер бе избран е изпълнител, Предстои сключване на договор. Изграждането на паркови офиси ще подобри връзката между управлението на парка и местното население  Основната цел е да бъдат изградени модерни  многофункционални сгради,които да дават възможност за:
Ø  подходящи условия за камерална работа на служителите на парка.  
Ø  да осигури условия за по-качествено обслужване на гражданите от общините, ползватели на услугите предоставени от Дирекцията на парка;
Ø  да създаде условия за предоставяне на услуги в сферата на образованието и туризма, насочени към различни възрастови групи, жители и посетители на съответните общини.   
Част от подготовката за изграждането на останалите офиси бе внасянето пред общинската администрация на заявления за промяна на ПУП за с. Рибарица, гр. Карлово, с. Кънаре и гр. Троян. Към 01.05.2015г. са влезли в сила заповеди за  изменени ПУП за с.Рибарица и гр. Карлово, предстои да излязат заповеди за с. Кърнаре и гр. Троян.  С Решение на Министерски съвет е предоставена за нуждите на Дирекцията бивша ветеринарна лечебница намираща се в гр. Априлци. След изготвен проект от Възложителя за ремонт на предоставената сграда и одобрен от общинската администрация, предстои стартиране на процедура за възлагане на дейността.
 
2.6.Изграждане/реконструкция/подобряване на туристическата инфраструктура (маршрути, обекти и съоръжения)
В рамките на дейността беше извършено опресняване на лятната (лентова) туристическа маркировка на територията на парка.Част от изпълнението на дейността беше иосигуряването на проходимостта по пешеходните маршрути, чрез почистване от храстова и дървесна растителност и свлечени земни и скални маси. Почистени са водостоци и канавки и отводнени  наводнени участъци по туристическите маршрути в Парка, възстановени са увредени участъци и съоръжения от посетителската инфраструктура.Дейностите са извършени от служители на ДНПЦБ. Работата е приета от комисия.
Избран е изпълнител на ОП с предмет „Изграждане /реконструкция/ и подобряване на туристическата инфраструктура /маршрути, обекти и съоръжения/ на територията на НП “Централен Балкан.“ В рамките на договора ще бъдат извършени рехабилитация/преизграждане на съществуващи дървени мостовe-10 бр.; Обезопасяване на съществуващи мостове с въжено - стоманени парапети-40 м.;Въжено-стоманени парапети-Демонтаж на 770 м. и монтаж на 1230м. нови въжета;Дървени парапети - 320 м.; Ще бъдат изработени и монтирани  информационни табели-67 бр.;Указателни стрелки-200 бр.; Ще бъдат демонтирани 107 бр. жалони и изработени и монтирани нови 200 бр.;   Пребоядисани -1400 бр. маркировачни жалони, изработени и монтирани информационни знаци - 160 бр.Ще бъде изработена и монтирана посетителска инфраструктура (паркова мебел)- Маси - 11 бр.; Пейки - 38 бр.; Дървени табуретки - 4 бр.; Детски съоръжения за игра - 3 бр.; Ремонт на чешми - 7 бр.; ремонт на дървена платформа - 9 кв.м. и преизграждане на дървена стълба;ремонт на ограда(синджир) - 3 л.м.;импрегниране на дървен под - 140 кв.м.; рехабилитация на погледна площадка в дърво - 1 брой;ремонт/презиграждане на подпорна стена - 25куб.м.
В рамките на дейността е избран изпълнител по  ОП Доставка на оборудване и екипировка за осигуряване безопасността и проходимостта на пешеходни маршрути в НП Централен Балкан и за опазване здравето и живота на служителите на Дирекция „НП Централен Балкан“ при овладяване на кризи“
Доставеното оборудване ще допринесе за:
ü  осигуряване  безопасността на пешеходни маршрути на територията на НП Централен Балкан;
ü  подобряване  на проходимостта по пешеходни маршрути в националния парк.
 
 2.7. Отстраняване на стара и безстопанствена инфраструктура
   
Дейността е наложена от обстоятелството, че в Парка съществуват редица инфраструктурни елементи, изграждани в миналото, които не са в съответствие с целите и допустимите дейности в създадената по-късно защитена територия. Това са, преди всичко, амортизирани и порутени постройки, но и известен брой масивни и временни сгради, пътища с различно предназначение и т.н. Със своята конструкция, състояние и местоположение много от тях нарушават естествения вид на пейзажа и местообитанията, представляват източник на замърсявания, пораждат присъствие на хора и безпокойство и по този начин противоречат на предназначението и дългосрочните цели на парка. Част от тези обекти попадат в зона „Резервати“ в НП.
Дейността по отстраняване на стара и безстопанствена инфраструктура ще бъде реализирана само спрямо обекти, които са държавна собственост или са безстопанствени.
Целта е да се отстрани стара и безстопанствена инфраструктура (постройки, колиби, останки и др.) и да се извърши рекултивация на терените.
Открита и проведена е процедура за възлагане на обществената поръчка. Сключен е договор с изпълнител.
 

ДЕЙНОСТ 3.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ (РАЗЛИЧНИ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА)

 
3.1. Изпълнение на дейности по интерпретация на НП ЦБ и образователни програми
Проектните цели са в две насоки: да се изгради/ремонтира и оборудва интерпретативна инфраструктура, съществуваща и нова и да се разработят и тиражират/претиражират образователни и рекламно-информационни продукти, които да популяризират защитената територия и да подпомогнат природозащитното образование.  
За подобряване на интерпретативната инфраструктура е проведена открита процедура и е сключен договор с изпълнител. Договорът предвижда инженеринг–проектиране и строителство на Комплекс за интерпретация "Водата" в  парков участък „Тетевен“, в района на с. Рибарица, община Тетевен, област Ловеч; Комплекс за интерпретация "Гората" в парков участък „Стоките“, община Априлци, област Ловеч, както и ремонт и оборудване на интерпретирани маршрути „Бабско пръскало“ и „Беклемето – Курт Хисар“ и изграждане на интерпретиран маршрут в гр. Априлци.  Тематичните комплекси за интерпретация са новост за Националния парк и представят пространствено организирана интерпретативна информация (тематични експозиции), интерактивни съоръжения и място за еднодневен отдих без нощувка. 
За разработване и тиражиране/претиражиране на образователни и рекламно информационни продукти, след проведена обществена поръчка е избран изпълнител. С изпълнението на Договора, образователните и рекламно-информационни продукти, представящи Националния парк се обогатиха с
-мултимедиен продукт, включващ среднометражен филм за НП и трейлър (3 мин.), 9 късометражни филма за резерватите в НП, озвучени на български и английски език;
-новоразработен и производенОбразователен пакет „Оазис на дивия свят”, включващ експозиция - серия от 14 вида плакати и Помагало за учителя;
-претиражиран (актуализиран и допълнен) Образователен пакет „Разходка в дивата планина”, включващ експозиция - серия от 9 вида плакати и Помагало за учителя;
-албум - илюстровано книжно издание, представящо в снимки и кратки текстове Национален парк „Централен Балкан”;
-рекламни опаковки - елемент от рекламно - информационните материали, представящи Националния парк на публични прояви, туристически борси и др
-претиражирани и актуализирани  интериорни информационни табели „Национален парк Централен Балкан – приключения в дивия свят”;
-претиражирани и актуализирани екстериорни (външни) информационни табели „Национален парк Централен Балкан – приключения в дивия свят”.
Интериорните и екстериорните табели са предназначени за 97 обекта – училища, обществени сгради, туристически обекти и др. в населените места  от крайпарковата територия и места за подслон в Парка. В голямата си част, табелите са монтирани по предназначение.
 

ДЕЙНОСТ 4.
ПЛАНИРАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

 
4.1. Разработване на Планове за управление на ПР Чамджа и Р Еленова гора
Със Заповед № РД-75/03.02.2006 г. на Министъра на околната среда и водите, на Парковата дирекция е възложено управлението на две защитени територии извън Националния парк – резерват “Еленова гора” и поддържан резерват “Чамджа”. Сред водещите дейности на Проекта, насочени към планирането и оптимизацията на управлението, е разработването на планове за управление (ПУ) на двете защитени територии.
Плановете за управление на резерват “Еленова гора” и поддържан резерват “Чамджа” са разработени от Консултант „Натура“.
 
4.2. Разработване на План/проект за управление ползването на пътищата в НП
Проектът е една от мерките за оптимизиране на управлението. Дейността предвижда разработване на План за управление на ползването на пътищата. Този документ определя и въвежда режим на ползването от превозни средства, в т.ч. МПС-та, на пътищата за обществено ползване в НП (определяне на допустимото натоварване с транспортни/превозни средства (норма, в т.ч., примерно, определяне на вида и броя на МПС-тата по сезони, разработване на модел за регистрация и пропускателен режим); предлагане план за организиране на контрола и ограничаване на нелегалното движение на МПС-та в НП (средства и съоръжения за ограничаване, възпиране и контрол).
Консултант „Натура“ е разработил  проекто–План  за управление на ползването на пътищата в НП.  Предвидено е проекто Плана за управление на ползването на пътищата в НП  да бъде публично обсъден.
 
 4.3. Разработване на Стратегически насоки за развитие на охраната и контрола в НП. Определяне на необходимото специализирано оборудване и екипировка за опазване/ поддържане и/или възстановяване на природни местообитания и видове
Разработването на Стратегическите насоки за  подходи, приоритети и етапи за развитие на контролно-охранителната и противопожарна дейност в Парка - организационни и технически решения за оптимизиране, пространствен план на инфраструктура (сгради, съоръжения, стратегия)и анализ, е възложена на Консултант  „Натура“.
Консултанта е предал проект на Стратегическите насоки за  подходи, приоритети и етапи за развитие на контролно-охранителната и противопожарна дейност в Парка.
           
 
4.4. Разработване на Стратегически насоки за опазване/поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в 11 моделни територии от безлесната зона (Пилотен проект)
 
Високопланинската безлесна зона на парка в миналото традиционно е била използвана за лятна паша на домашни животни. Поради социално-икономически причини през последните 40-50 години броят на пашуващите животни е намалял. След приемането на страната ни в Европейския съюз има засилен интерес към ползване на високопланинските пасища в парка. През последните години, в сравнение с 2006 г., броят на овцете на паша в парка е нараснал над 12 пъти. Сред основните причини е прилагането на Общата селскостопанска политика  на ЕС и възможността земеделските стопани да получават финансови средства по различните схеми на ОСП, допълнителни национални плащания и мерки от Програмата за развитие на селските райони. Това води до сериозно натоварване на определени пасищни райони, както и до увреждания, в известна степен, на определени местообитания.
Консултант „Натура“ е определил няколко моделни територии за устойчиво управление на пасищата в парка. Разработена е и методика за оценка на въздействието на пашата върху биоразнообразието и препоръчани примерни дейности по опазване/ поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в безлесната зона в целевите пасищни райони (почистване на храстова и дървесна растителност, косене, паша на домашни животни).
Тъй като устойчивостта на поддръжката на тези местообитания се гарантира от регулирана целенасочена лятна паша, основен подход за дългосрочното управление на пасищата за целите на биоразнообразието е изграждането/ възстановяването на съответната животновъдна инфраструктура. За постигането на тази цел е предвидено проектиране на високопланинска животновъдна инфраструктура (изграждане/ възстановяване).
 
4.5. Разработване на документация за последващо управление на Посетителски интерпретативни центрове и посетителска инфраструктура
Разработване на документацията за последващо управление на Посетителски интерпретативни центрове и посетителска инфраструктура, е част от сключен договорс предмет: „Правно обслужване на изпълнението на Проект DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”,на 05.06.2013 г. с АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ „БОЛКАН ЛЕКС”, който се изпълнява в момента
 
4.6. Извършване на инвентаризация на горите
Предмет на обществената поръчка е изпълнение на инвентаризация на горски територии в НПЦБ, актуализиране и съвместяване на базата данни и остойностяване на екосистемните услуги, предлагани от горите на ЦБ.
При инвентаризацията на горите ще се извършват таксационни проучвания, които са съвкупност от дейности за количествена и качествена характеристика на насажденията в Парка. С дейността ще се определи дървесния запас, количеството на сортиментите по категории дървесина и текущия прираст, ще се извърши оценка на здравословното състояние на горските насаждения, възобновяването, количество мъртва дървесина (разделена на стояща и лежаща) изброяване на всички видове с единично участие в рамките на подотдела, и др. видове тревисти и храстови (характерни, редки, защитени, ендемични и др.).
 Остойностяването на екосистемните услуги ще даде реалистична представа за финансовата стойност на предлаганите екосистемни услуги от горите на НПЦБ. Оценката да бъде направена на базата на налични в ДНПЦБ и нови събрани на терен данни.
Оснойностяването на екосистемните услуги на горите на НПЦБ ще  включи оценяване най-малко на следните екосистемни услуги:

  • Смекчаване на климатичните промени чрез оценка на запасите от въглерод;
  • Достъп до генетични ресурси чрез оценка на тяхното използване - времето и мястото на получаването им;
  • Регулиране качеството на водите чрез оценка на техния режим, количество на водният отток и др.;
  • Предоставяне на услуги чрез оценка на естетически, културни и др. социални ползи.

В рамките на Договора ще се създаде нова база данни на информацията от извършената инвентаризация на горските територии в парка.
 
4.7. Извършване на оценка на състоянието на компоненти на околната среда
Дейността е изпълнена. След проведена процедура през 2014 г. е сключен договор с изпълнител. В рамките на Договора е извършено:

  • Проучване/оценка на състоянието на основни фитоценози в НП
  • Проучване/оценка на състоянието на водите в определени водоеми в НП
  • Проучване/оценка на състоянието на почвите в определени райони в НП

Изготвен е доклад за състоянието на компонентите на околната среда в НП Централен Балкан, съдържащ:

  • оценка на актуалното състояние на биотичните /растителност/ и абиотичните /води и почви/ компоненти на околната среда в парка, прогноза за тяхното изменение, предложени мерки, режими, норми, условия и препоръки за подобряване на състоянието им.
  • данни от хидробиологичния анализ на течащите води – макрозообентос, като в него да бъде представена извършената оценка и прогноза за бъдещо изменение.

·        Определен биотичният индекс на течащите води в 15 участъка на реки в НП Централен Балкан.
·        Определени 15 пункта за вземане на водни проби и хидробиологичен анализ на течащите води.
·       В 5 пункта, представително разпределени върху територията на НП Централен Балкан, проучено натоварването с тежки метали в листата от обикновен бук.
·        В 15 пункта, представително разпределени върху територията на НП Централен Балкан, проучена акумулацията на тежки метали в индикаторни тревни видове, които се предпочитат от пашуващите животни.
·       В 15 пункта, представително разпределени върху територията на НП Централен Балкан, проучено състоянието на почвите.
 

ДЕЙНОСТ 6.
ОДИТ

            Изпълнява се. Поръчката е стартирана на 28.11.2012 г. След проведената открита процедура, решението за избор на изпълнител беше обжалвано пред КЗК и ВАС. Върховният административен съд излезе с Решение на 02.01.2014 г. На 22.01.2014 г., при спазване на препоръките, съдържащи се в Решението на ВАС, поръчката е стартирана повторно. На 25.04.2014 г. е сключен договор с избрания изпълнител. Изпълнителят извършва текущ одит на изпълнение на Проекта,в изпълнение на Насоките за извършване на одит по проекти, финансирани по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.

     ДЕЙНОСТ 8.
МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА

Възложена и се изпълнява.
Проектът предвижда изпълнение на комплекс от мерки за разпространение наинформация, публичност и визуализация в съответствие с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по ОПОС.
Мерките включват:
Изработка и поставяне на билбордове– 21 бр. билборда ще бъдат поставени на строителните площадки на обектите със стартиране на СМР. Съгласно Насоките за кандидатстване по текущата схема и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията, съоръженията ще бъдат визуализирани съгласно изискванията. Билбордовете ще бъдат заменени с постоянни обяснителни табели след приключване на проекта.
Изработка и поставяне на постоянни обяснителни табели – 21 бр. постоянни обяснителни табели ще бъдат изработени и поставени на обектите на мястото на билбордовете.      Изработване на банери – 2 бр. банери с подходящо съдържание ще бъдат поставяни в залите, където се провеждат информационните събития.
Изработване на информационни стикери.
Изработване на административна бланка (2000 бр.), покани, папки, бележници и химикалки - по 1000 бр. Материалите ще бъдат подходящо визуализирани. Изпълнено.
Изработване на брошури и плакати –2 вида брошури х 1000 бр. от всяка и 2 вида плакати по 500 бр. от всеки с подходящо съдържание ще бъдат изработени и разпространени за популяризиране на помощта на ЕС сред обществеността.
Изработване на Промоционални пакети- 500 бр. комплекта, всеки съдържащ подходящо визуализирани: хартиена торбичка; бележник; химикалка; термочаша. Изпълнено.
Организиране и провеждане на събития:
информационнив рамките на проекта ще бъдат организирани 5 бр. информационни събития за популяризиране на проекта сред местната общност с участието на национални и местни медии, както следва:
Начална конференция- официален старт на проекта - пресконференция за представяне на проекта - проведена;
Три информационни събитияза представяне на основни категории дейности – събитията ще се организират и проведат след сключване на значими договори с избраните изпълнители (на Поддържащи и възстановителни дейности в НП, на Строителството на Посетителски центрове и др.)
Финална конференция- официално представяне на постигнатите резултати и ефекти.
2 церемонии:
Официална церемонияза стартиране на първия обект, на който започват дейности на терен в НП /„Първа копка”/;
Церемонияза откриване на един от Посетителските центрове (в самия край на проекта).
Заснемане и мултиплициране на промоционален филм – тираж 300 бр.
Публикуване на прес-съобщения – 10 бр. прес-съобщения ще бъдат публикувани периодично в регионална и национална преса, с информация за хода на проектното изпълнение – изпълнява се..
Създаване и поддържане на позиция в WEB сайтана ДНПЦБ: www.centralbalkan.bg - публикуване и актуализиране на информация по хода на изпълнение на проекта от стартиране на проекта до неговата окончателна реализация – изпълнява се.
След проведена открита процедура е избран изпълнител. Сключен договор  с. Изпълнени и приети част от дейностите. Изработени банери, промоционални материали, плакат пъви вид. Публикувана информация за хода на проекта.[1]Номерацията на всички посочени дейности е съгласно одобреното проектно предложение на проект „Централен Балкан – парк за всички“, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Централен Балкан - Интерактивна карта с GPS данни
Новини
Кафявата мечка и срещите ни с нея
20/07/2017
    Сред основните цели на национален парк „Централен Балкан“ е и да...
Независим експерт посети „Централен Балкан“ за потвърждаване на Европейската диплома на Парка
10/07/2017
Независимият експерт от Конфедерация Швейцария Пиер Галан беше на работно...
Вековните букови гори в Национален парк „Централен Балкан“ вече са в Списъка на ЮНЕСКО
10/07/2017
Добрата новина дойде в петък – 7 юли, в късния следобед, след като на 41-ата си сесия...
Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg