Зареждам...
Вход

Обществени поръчки

1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Дейности по опазване и поддържане на популациите на балканската пъстърва (Salmo trutta fario) в НП Централен Балкан”
Дата: 28.08.2014


2. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „Дейности по опазване и поддържане на популациите на едрите бозайници в НП Централен Балкан”
Дата: 01.09.2014


3. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „Опазване на птици и оценка състоянието на компоненти на околната среда в Национален парк „Централен Балкан, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1: Опазване, поддържане и възстановяване на популацията на глухаря (Tetrao urogallus) в НП Централен Балкан; Обособена позиция № 2: Възстановяване, опазване и поддържане на популацията на ловен сокол (Falco cherrug) в НП Централен Балкан; Обособена позиция № 3: Извършване на оценка на състоянието
Дата: 21.08.2014


4. Открита процедура пo реда на ЗОП за възлагане на на обществена поръчка с предмет: Отстраняване на стара и безстопанствена инфраструктура (събаряне и рекултивация) на територията на Национален парк „Централен Балкан”, по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
Дата: 25.08.2014


5. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „Оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителството на пътища: кв. Видима - местност „Мазането”; местност „Заводна“ - хижа „Вежен“; „Беклемето” - хижа „Дерменкая” ис.Тъжа – местност „Смесите” – хижа „Тъжа” по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
Дата: 05.09.2014


6. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „Консултантски услуги по извършване на оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на всички обекти (с изключение на пътища)” по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”
Дата: 09.10.2014


7. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „ИЗГРАЖДАНЕ /РЕКОНСТРУКЦИЯ/ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА /МАРШРУТИ, ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”
Дата: 13.01.2015


8. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ ПАРКОВИ ОФИСИ НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ В ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ И ГРАД КАЛОФЕР в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”
Дата: 14.01.2015


9. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРИТЕ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”
Дата: 05.02.2015


10. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ЕКИПИРОВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И/ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“, в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”
Дата: 26.02.2015


11. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „Доставка на оборудване и екипировка за осигуряване безопасността и проходимостта на пешеходни маршрути в НП Централен Балкан и за опазване здравето и живота на служителите на Дирекция „НП Централен Балкан“ при овладяване на кризи“ в обособени позиции: Позиция 1 - Доставка на оборудване и екипировка за осигуряване безопасността и проходимостта на пешеходните маршрути на територията на НП Централен Балкан; Позиция 2 - Доставка на оборудване и екипировка за опазване здравето и живота на с
Дата: 26.02.2015


12. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „Възстановяване, опазване и поддържане на популацията на ловен сокол (Falco cherrug) в НП Централен Балкан”
Дата: 27.04.2015


13. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „Опазване, поддържане и възстановяване на популацията на глухаря (Tetrao urogallus) в НП Централен Балкан“
Дата: 18.05.2015


14. КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ НА „ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”в обособени позиции Обособена позиция 1: ПЦ Дановска поляна Обособена позиция 2: ПЦ Светицата
Дата: 22.05.2015


15. ПУБЛИЧНА ПОКАНА:ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕСТЕН ОФИС НА ПАРКОВ УЧАТЪК ТЕТЕВЕН НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ В СЕЛО РИБАРИЦА, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Дата: 22.06.2015


16. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА МЕСТЕН ОФИС НА ПАРКОВ УЧАСТЪК СТОКИТЕ НА Д НП ЦБ УПИ II-ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, КВ.60, АПРИЛЦИ, ПИ 52218.530.567 ПО КККР
Дата: 26.06.2015


17. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Дата: 16.07.2015


18. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: ДОСТАВКА НА ФУРАЖ (ЦАРЕВИЦА) И КАМЕННА СОЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ DIR 5113325-12-109 „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – ПАРК ЗА ВСИЧКИ“
Дата: 16.07.2015
________________________________________________________________________________________________

ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ОТКРИТИ ПРЕДИ 01.10.2014Г.
________________________________________________________________________________________________

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В Д "НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН"
________________________________________________________________________________________________

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В Д "НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН"
________________________________________________________________________________________________

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА пo реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителството на пътища: кв. Видима - местност „Мазането”; местност „Заводна“ - хижа „Вежен“; „Беклемето” - хижа „Дерменкая” ис.Тъжа – местност „Смесите” – хижа „Тъжа” по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
 
Документацията за участие може да получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301  или по куриер за сметка на получателя.
 
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли    тук .
Решение
Обявление
Решение - административен aкт
 
Срок за подаване на оферти: 06.10.2014 г. – 16 ч  
Отваряне на постъпилите оферти: 07.10.2014 г. – 10 ч. в зала 301 на Дирекция „НП Централен Балкан” гр. Габрово 5300; ул. „Бодра смяна” №3

_______________________________________________________________________________________

Обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет:
Дейности по опазване и поддържане на популациите на едрите бозайници в НП Централен Балкан
за нуждите на Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
 
Документацията за участие може да изтеглите  от тук.

Покана образец АОП

 
Срок за подаване на оферти: 11.09.2014 г. – 16 ч  
Отваряне на постъпилите оферти: 12.09.2014 г. – 11,30 ч. в зала 301 на Дирекция „НП Централен Балкан” гр. Габрово 5300; ул. „Бодра смяна” №3

_______________________________________________________________________________________
Обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет:
Дейности по опазване и поддържане на популациите на балканската пъстърва (Salmo trutta fario) в НП Централен Балкан”
за нуждите на Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”
 
Документацията за участие може да изтеглите  от   тук.  
Покана образец АОП
 
Срок за подаване на оферти: 11.09.2014 г. – 16 ч  
Отваряне на постъпилите оферти: 12.09.2014 г. – 10 ч. в зала 301 на Дирекция „НП Централен Балкан” гр. Габрово 5300; ул. „Бодра смяна” №3

_______________________________________________________________________________________

Открита процедура пo реда на ЗОП за възлагане на на обществена поръчка с предмет:
Отстраняване на стара и безстопанствена инфраструктура (събаряне и рекултивация) на територията на Национален парк „Централен Балкан”,
по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
 
Документацията за участие може да получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301.
 
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли тук 

Решение
Обявление
Решение - административен aкт


Цена на документацията: 10 лв.
Краен срок за закупуване на документация: 16.09.2014г., 16.00 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 23.09.2014г., 16.00 ч.

_______________________________________________________________________________________

Открита процедура пo реда на ЗОП за възлагане на на обществена поръчка с предмет:
„Опазване на птици и оценка състоянието на компоненти на околната среда в Национален парк  „Централен Балкан, обособени в следните позиции:
            Обособена позиция № 1: Опазване, поддържане и възстановяване на популацията на глухаря (Tetrao urogallus) в НП Централен Балкан;
            Обособена позиция № 2: Възстановяване, опазване и поддържане на популацията на ловен сокол (Falco cherrug) в НП Централен Балкан;
            Обособена позиция № 3: Извършване на оценка на състоянието на компоненти на околната среда;
по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
 
Документацията за участие може да получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301.
 
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли тук 

Решение
Обявление
Решение - административен aкт


Решение за промяна
Променени указания за участие

Отговор на поставен въпрос
Решение прекратяване позиция 1 и позиция 2

Цена на документацията: 10 лв.
Краен срок за закупуване на документация: 17.09.2014г., 16.00 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 24.09.2014г., 16.00 ч.

_______________________________________________________________________________________

Открита процедура пo реда на ЗОП за възлагане на на обществена поръчка с предмет:
Разработване и тиражиране/претиражиране на образователни и рекламно-информационни продукти” в изпълнение на проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
 
Документацията за участие може да разгледате/получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук 
Приложенията към Техническата спецификация се получават заедно с документацията, записани на DVD, поради големия обем информация.
 
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово


Решение
Обявление
Решение - административен акт

Отговор на поставен въпрос
Отговори на поставени въпроси
Отговор на поставен въпрос


Цена на документацията: 10 лв.
Краен срок за закупуване на документация: 20.06.2014 г. , 16.00 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 30.06.2014 г., 16.00 ч.
_______________________________________________________________________________________

Открита процедура пo реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителството на пътища: кв. Видима - местност „Мазането”; местност „Заводна“ - хижа „Вежен“; „Беклемето” - хижа „Дерменкая” ис.Тъжа – местност „Смесите” – хижа „Тъжа” по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
 
Документацията за участие може да получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301.
 
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли тук 

Решение
Обявление
Решение - административен aкт


Прекратена с Решение № 83 ЦБ-21/18.08.2014г. на Директора на Д "НП Централен Балкан"
Решение за прекратяване на обществената поръчка

 
_______________________________________________________________________________________


Открита процедура пo реда на ЗОП за възлагане на на обществена поръчка с предмет:
„Консултантски услуги по извършване на оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на всички обекти (с изключение на пътища)” по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”,  финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013
 

Документацията за участие може да получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301.
 
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли тук 

Решение
Обявление
Решение - административен aкт


Цена на документацията: 5 лв.
Краен срок за закупуване на документация: 20.05.2014г., 16.00 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 27.05.2014г., 16.00 ч.
_______________________________________________________________________________________


Открита процедура пo реда на ЗОП за възлагане на на обществена поръчка с предмет:
ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА;
1/ КОМПЛЕКС ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ "ВОДАТА" НАЦИОНАЛЕН ПАРК      "ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН", ПАРКОВ УЧАСТЪК ТЕТЕВЕН, В РАЙОНА НА СЕЛО РИБАРИЦА, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
2/ КОМПЛЕКС ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ "ГОРАТА" НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН", ПАРКОВ УЧАСТЪК СТОКИТЕ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
3/ РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ИНТЕРПРЕТАТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА -   СЪЩЕСТВУВАЩА И НОВА,
в изпълнение на проект "Централен Балкан - парк за всички", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
 
Документацията за участие може да получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301.
 
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук 
Приложенията към Техническата спецификация се получават заедно с документацията, записани на DVD. поради големия обем информация.

Решение
Обявление
Решение - административен акт


Цена на документацията: 10 лв.
Краен срок за закупуване на документация: 07.05.2014г., 16.00 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 14.05.2014г., 16.00 ч.

  
Решение за избор на изпълнител  

_______________________________________________________________________________________
Открит
а процедура пo реда на ЗОП за възлагане на на обществена поръчка с предмет:
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Позиция 1- „Ремонт и възстановяване на път кв. Видима-местност „Мазането“
Позиция 2– „Ремонт и възстановяване на път местност „Заводна”-хижа „Вежен”
Позиция 3– „Ремонт и възстановяване на път „Беклемето”- хижа „Дерменкая“
Позиция 4 – „Ремонт и възстановяване на път с.Тъжа – местност „Смесите” – хижа „Тъжа”
по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
 
Документацията за участие може да получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301.
 
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук . Приложение 7.1 ; Приложение 7.2
Приложение 3.1.А ; Приложение 3.2.А.; Приложение 3.3.А; Приложение 3.4.А към Техническата спецификация

Решение
Обявление
Решение - административен акт


Отговори на поставени въпроси
Отговор на поставен въпрос 2

Цена на документацията: 10 лв.
Краен срок за закупуване на документация: 16.05.2014г., 16.00 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 26.05.2014г., 16.00 ч.


Решение за избор на изпълнител
_______________________________________________________________________________________

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНТЕРПРЕТАТИВЕН ЦЕНТЪР ВЕЖЕН - ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА „СТАРАТА ХИЖА ВЕЖЕН“, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА И СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ПРИЛЕЖАЩА ПОСЕТИТЕЛСКА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ"
по Проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.

Документацията за участие може да разгледате/получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301.
 
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово
Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от  тук 

Решение
Обявление
Решение - административен акт


Отговори на поставени въпроси

Цена на документацията: 10 лв.
Краен срок за закупуване на документация: 28.04.2014г., 16.00 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 08.05.2014г., 16.00 ч.

_______________________________________________________________________________________

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ”
по Проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.

Документацията за участие може да получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301.
 
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово
Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от  тук 
Решение
Обявление
Решение - административен акт


Решение за промяна. Промяната касае единствено  показатели Тi 1.1 и Тi 1.4 от критерии “Качество на техническото предложение” от методиката за оценка на офертите. Променената методика може да изтеглите от тук.

Отговори  на поставени въпроси

Отговор на поставен въпрос  - 2
Отговори на постевени въпроси  - 3

Решение за промяна. Промяната касае срока за получаване на оферти и датата за отварянето им.

Цена на документацията: 10 лв.
Краен срок за закупуване на документация: 17.04.2014г., 16.00 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 07.05.2014г., 16.00 ч.

_______________________________________________________________________________________

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНА, ПЕРИФЕРНА И ОФИС ТЕХНИКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – ПАРК ЗА ВСИЧКИ” при следните самостоятелно обособени позиции:
            Позиция 1: Доставка и инсталация на компютри и сървър;
            Позиция 2: Доставка и инсталация на периферни устройства;
            Позиция 3: Доставка и инсталация на копирни машини;
            Позиция 4: Доставка и инсталация на мултимедия,
 в изпълнение на Проект №DIR-5113325-12-109„Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
Документацията за участие може да получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301.
 
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово
Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от  тук 
Решение
Обявление
Решение - административен акт


Отговор на поставен въпрос

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Цена на документацията: 5 лв.
Краен срок за закупуване на документация: 10.03.2014г., 16.00 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 17.03.2014г., 16.00 ч.

_______________________________________________________________________________________

Във връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” в 2  позиции, на основание чл. 14, ал. 4,  във връзка с Глава осем „а” от ЗОП, Ви каним да представите в  деловодството на Дирекция „НП Централен Балкан” офертата, за изпълнение на услугата.

Документи за участие в процедурата и повече информация може да намерите тук.

Покана образец АОП
________________________________________________________________________________________

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Избор на консултант Натура , в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”

Документацията за участие може да разгледате и/или получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301. или да изтеглите от тук.

Цена на документацията за участие 10 /десет/ лева.
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово

Решение
Обявление
Решение - административен акт


Решение за промяна

____________________________________________________________________________________________

Във връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” в 4  позиции, на основание чл. 14, ал. 4,  във връзка с Глава осем „а” от ЗОП, Ви каним да представите в  деловодството на Дирекция „НП Централен Балкан” офертата, за изпълнение на услугата.

Документи за участие в процедурата и повече информация може да намерите тук.

Покана образец АОП
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Избор на консултант Натура , в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”

Документацията за участие може да разгледате и/или получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301. или да изтеглите от тук.


Цена на документацията за участие 10 /десет/ лева.
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово

Решение
Обявление
Решение - административен акт


Прекратена с Решение № 83 ЦБ-12/20.12.2013г. на Директора на Д "НП Централен Балкан"
Решение за прекратяване на обществената поръчка


____________________________________________________________________________________________

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„Доставка на фураж (царевица) и каменна сол” в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”

 
Документацията за участие може да изтеглите тук.

Покана образец АОП

  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Избор на консултант Натура , в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”

Документацията за участие може да разгледате и/или получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301. или да изтеглите от тук.


Цена на документацията за участие 10 /десет/ лева.
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово

Решение
Обявление
Решение - административен акт


Прекратена с Решение 83 ЦБ-10/18.11.2013г.

____________________________________________________________________________________________

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на зарибителен материал от балканска пъстърва (Salmo trutta fario)” в изпълнение на Проект DIR 511332512109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.

Документацията за участие може да изтеглите тук.

Покана образец АОП.

Сключен договор с "Авис Холд груп" ООД. Предвидената за 2013г. дейност е изпълнена.
__________________________________________________________________________________________

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„Доставка на хартия, офис продукти и принадлежности”
Документацията за участие може да изтеглите тук.

Покана образец АОП

Отговор на поставен въпрос

Сключен договор с "Панда пен" ООД

____________________________________________________________________________________________
Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„Доставка на хартия, офис продукти и принадлежности” за нуждите на Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, с две обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на изделия от хартия (рециклирана хартия или произведена от fsc сертифицирани гори)
Обособена позиция 2: „Доставка на офис продукти и принадлежности
Документацията за участие може да изтеглите тук.

Покана образец АОП.

Сключени договори с "МбМ" ООД и "Верига Домино" ЕОООД
____________________________________________________________________________________________

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ПРОТИВОЕРОЗИОННО УКРЕПВАНЕ В НП  ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“  в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”

Документацията за участие може да разгледате и/или получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301 или да изтеглите от тук.
Приложенията към Техническата спецификация се получават заедно с документацията, записани на DVD, поради големия обем информация.

 
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово

Решение
Обявление
Решение - административен акт

Решение за промяна

Отговор на поставен въпросЦена на документацията: 15 лв.
Краен срок за закупуване на документация: 09.08.2013г., 16.00 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 19.08.2013г., 16.00 ч.
Централен Балкан - Интерактивна карта с GPS данни
Новини
Възстановено е ползването на маршрут в резерват
09/11/2017
Възстановено е ползването на маршрут № 36 : с.Черни Осъм – КИП „Нешковци“...
Още една маркирана мечка oбитава Балкана
08/11/2017
Още една маркирана с GPS-GSM нашийник мечкаобитава Балкана. Във вторник - 7 ноември,...
Тодор Захариев спечели специалната награда на парк „Централен Балкан“ в Националното триенале „Мостове“
07/11/2017
Картината „Тиха земя“  на художника от Бургас Тодор Захариев спечели...
Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg