На директора

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 

Директорът:

 

1. Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на дирекцията;
 

2. Е второстепенен разпоредител с бюджетните и други целеви средства на дирекцията;
 

3. Сключва договори за възлагане на дейностите по чл. 4, т. 2, буква "а" съгласно Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове по чл. 46, ал. 2 от Закона за защитените територии;
 

4. Спира дейности, извършвани в нарушение на установените режими на парка;
 

5. Се разпорежда с ДМА и други основни средства на дирекцията;
 

6. Се разпорежда с конфискуваните вещи съгласно наредбата по чл. 84, ал. 2 ЗЗТ;
 

7. Представлява дирекцията пред централни и местни държавни органи, организации и лица в страната и в чужбина;
 

8. Отчита ежегодно дейността на дирекцията пред МОСВ;
 

9. Издава наказателни постановления за налагане на глоби и определяне на обезщетения в предвидените от закона случаи;
 

10. Издава заповеди за налагане на имуществени санкции в предвидените случаи;

 

11. Представлява дирекцията пред съдебните органи;

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg