Функции и задачи

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Дирекция „Национален парк Централен Балкан”:
1. участва в процеса на разработването на планове за управление и устройствени и технически планове и проекти, като:
а) изготвя и внася в МОСВ предложения за финансирането на планове и проекти;
б) възлага разработването на технически проекти за осъществяване на поддържащи или възстановителни дейности, предвидени в ПУ и устройствените планове;
в) предоставя наличната информация, необходима за разработването на плановете и проектите;
г) подготвя становища по плановете и проектите и участва в процеса на тяхното приемане;
2. прилага плановете и проектите по т. 1, като:
а) възлага изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; залесяване и борба с ерозията; поддържане и възобновяване на горите; изграждане и поддържане на туристическа инфраструктура - маршрути, маркировка и обозначения, заслони и места за почивка и други; поддържане или възстановяване популациите на растителни и животински видове или условията в техни местообитания; издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали;
б) разработва, организира и координира провеждането на образователни и просветни програми за посетители на парка и местното население;
в) организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни центрове;
г) реализира предвидените противопожарни мероприятия;
д) контролира спазването на нормите, режимите и условията, залегнали в плановете за управление за различните зони на парка;
е) осъществява общ контрол по спазване на екологичното законодателство;
3. издава разрешителни за паша, събиране на билки, горски плодове, гъби и др., както и за поддържащи и възстановителни дейности в горите;
4. контролира съответните органи, организации и лица по спазване на:
а) условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности по т. 2, буква "а";
б) условията на концесионни договори;
в) разрешителните по т. 3;
г) решения по ОВОС;
5. охранява парка, вкл. опазването от пожари, като:
а) организира охраната по охранителни участъци;
б) организира подвижна охрана в определени райони и сезони;
в) осигурява функционирането на контролни пунктове;
г) осигурява специализирано наблюдение в пожароопасния сезон;
6. осъществява мониторинг върху:
а) състоянието на природни екосистеми и съобщества, както и върху състоянието на популациите на защитени и редки растителни и животински видове;
б) състоянието на други компоненти на околната среда - въздух, води, почви;
в) туристическото натоварване;
7. организира и поддържа база данни за: горите; растителните и животинските видове и хабитати под специален режим; флористичното, растително и фаунистично разнообразие; туристическото натоварване и потенциал; културно-историческите и други обекти и дейности на територията на парка и прилежащите му райони;
8. предоставя информация за парка на заинтересувани организации и лица;
9. изготвя становища по ОВОС, по искания за строителство и други дейности в парка в случаите, когато те се разглеждат и разрешават от МОСВ;
10. санкционира нарушители в предвидените от закона случаи.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg