Законови правомощия

08/03/2018 Европейска седмицa на устойчивото развитие - 30 май - 5 юни 2018 г.

Европейската седмица на устойчивото развитие е общоевропейска инициатива, организирана ежегодно от Европейската мрежа за устойчиво развитие (ESDN) и подкрепена от Министерството на устойчивото развитие и туризма на Австрия, Министерството на екологичния и солидарен преход на Франция, Федералното канцлерство и Съвета по устойчиво развитие на Германия.

Виж повече  >>
08/03/2018 НП „Централен Балкан“ с нова образователна програма

Целта е да допринесе за разнообразяване на природозащитното образование в урочната и извънкласната работа на училищата. За тази година са предвидени дейности по две образователни инициативи.

Виж повече  >>
02/03/2018 Дванадесето издание на конкурса "Мими Праматарова"

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за дванадесета поредна година Национална награда за природозащита "Мими Праматарова" 2018

Виж повече  >>
28/02/2018 Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2018 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 28.02.2017 г. е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г.

Виж повече  >>
23/02/2018 НП „Централен Балкан" отличи учaстници в конкурс за детска рисунка

Експерти от дирекция на парка връчиха награди на участниците в Националния конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко Узунов.

Виж повече  >>
21/02/2018 Биосферен парк „Централен Балкан“ ще кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО

​Биосферен парк „Централен Балкан“ има възможност да кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО. Това беше една от темите, обсъдени днес на първата работна среща на координационния съвет към парка, която се проведе в габровския офис на Дирекцията „Национален парк „Централен Балкан“ към МОСВ. В съвета членуват представители на общините (чиито територии са част от биосферния парк) и на Изпълнителната агенция по горите към МЗХГ.

Виж повече  >>
21/02/2018 Провежда се мониторинг на совите в НП „Централен Балкан“

Вече седмица продължава мониторинга на нощните грабливи птици в Националния парк. Теренната работа е в изпълнение на годишния план за мониторинг на биологичното разнообразие в Парка. Въпреки неблагоприятното време във високите части на планината, парковите служители са установили горска улулица - един от осемте вида сови, обитатели на Парка.

Виж повече  >>
20/02/2018 Обявление за провеждане на втори търг с тайно наддаване за продажба на мотоциклет

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” обявява:

Виж повече  >>
02/02/2018 ПОКАНА за участие в среща-представяне на проект на Годишен План за паша и ползване на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г.

Във връзка с разработването и оповестяването на Проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г. Парковата дирекция кани всички заинтересовани страни на среща-представяне на проекта на документа, както и на реда и условията за ползване на планинските пасища на територията на Парка през 2018 г.

Виж повече  >>
29/01/2018 Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на автомобили

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” обявява:

Виж повече  >>
29/01/2018 2 февруари – Световен ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони е свързан с Конвенцията за влажните зони с международно значение. Наричат я още Рамсарска конвенция, тъй като е приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран. Тя е първият от съвременните глобални международни договори за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси.

Виж повече  >>
26/01/2018 Проект на годишен план за пашата и ползване на сено в НП "Централен Балкан", 2018 г.

Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк "Централен Балкан" за 2018 г.

Виж повече  >>
25/01/2018 102 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2017/2018 г.

102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Виж повече  >>
17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


Дирекция „Национален парк Централен Балкан” е образувана на основание чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 49 от Закона за защитените територии със Заповед № РД-506/29.12.1998 г. (изменена със Заповед № РД-75/03.02.2006 г.) на Министъра на околната среда и водите, като самостоятелно юридическо лице на пряко подчинение на Министерството на околната среда и водите със седалище в гр. Габрово и предмет на дейност:

-    управление и охрана на национален парк Централен Балкан;

-    прилагане на Плана за управление;

-    възлагане на дейности, предвидени в Плана за управление и устройствените планове и проекти;

-    координация и контрол върху дейности, осъществявани от други органи, организации и лица;

-    мониторинг на компонентите на околната среда и поддържане на база данни;

-    санкциониране на нарушители.

 

Като защитена територия, паркът се управлява съгласно приет от Министерски съвет с решение № 522 от 04.07.2001 г. План за управление за периода 2001-2010 г. Планът за управление на национален парк Централен Балкан е основният официален документ, отнасящ се до особеностите и ценността на биологичното разнообразие на парка и до конкретните проблеми на опазването му.

 

Съгласно чл. 50 от Закона за защитените територии, в изпълнение на своите правомощия, директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” (ДНПЦБ):

1. осъществява управлението на националния парк (НП);

2. организира разработването на 10 годишния План за управление на парка;

3. прилага Плана за управление в НП и осъществява охраната в него;

4. възлага изпълнението на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни дейности, туристически дейности в парка;

5. издава годишни разрешителни за паша и разрешителни за ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите в съответствие с устройствените и технически планове и проекти;

6. издава разрешителни за събиране с търговски цели на гъби и диворастящи плодове, с изключение на такива от лечебните растения в НП в съответствие с устройствените и технически планове и проекти;

7. контролира дейностите на ползвателите на гори, земи и водни площи;

8. координира и контролира прилагането на плановете за управление в областта на научноизследователската работа, поддържащите и възстановителните мерки за застрашени видове и местообитания, просветните и образователните екологични програми и други природозащитни дейности, осъществявани от други държавни органи, общини, неправителствени организации и лица;

9. организира мониторинг върху качествата на компонентите на околната среда;

10. организира функционирането на посетителски центрове;

11. санкционира нарушители в предвидените случаи.

 

В изпълнение на чл. 51 от Закона за защитените територии, Министърът на околната среда и водите е утвърдил Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове (ПУДДНП).

Съгласно чл. 4 от ПУДДНП, дирекциите:

1. участват в процеса на разработването на планове за управление и устройствени и технически планове и проекти, като:

а) изготвят и внасят в МОСВ предложения за финансирането на планове и проекти;

б) възлагат разработването на технически проекти за осъществяване на поддържащи или възстановителни дейности, предвидени в ПУ и устройствените планове;

в) предоставят наличната информация, необходима за разработването на плановете и проектите;

г) подготвят становища по плановете и проектите и участват в процеса на тяхното приемане;

2. прилагат плановете и проектите по т. 1, като:

а) възлагат изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; залесяване и борба с ерозията; поддържане и възобновяване на горите; изграждане и поддържане на туристическа инфраструктура - маршрути, маркировка и обозначения, заслони и места за почивка и други; поддържане или възстановяване популациите на растителни и животински видове или условията в техни местообитания; издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали;

б) разработват, организират и координират провеждането на образователни и просветни програми за посетители на парковете и местното население;

в) организират изграждането и функционирането на посетителски и информационни центрове;

г) реализират предвидените противопожарни мероприятия;

д) контролират спазването на нормите, режимите и условията, залегнали в плановете за управление за различните зони на парковете;

е) осъществяват общ контрол по спазване на екологичното законодателство;

3. издават разрешителни за паша, събиране на билки, горски плодове, гъби и др., както и за поддържащи и възстановителни дейности в горите;

4. контролират съответните органи, организации и лица по спазване на:

а) условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности по т. 2, буква "а";

б) условията на концесионни договори;

в) разрешителните по т. 3;

г) решения по ОВОС;

5. охраняват парковете, вкл. опазването им от пожари, като:

а) организират охраната по охранителни участъци;

б) организират подвижна охрана в определени райони и сезони;

в) осигуряват функционирането на контролни пунктове;

г) осигуряват специализирано наблюдение в пожароопасния сезон;

6. осъществяват мониторинг върху:

а) състоянието на природни екосистеми и съобщества, както и върху състоянието на популациите на защитени и редки растителни и животински видове;

б) състоянието на други компоненти на околната среда - въздух, води, почви;

в) туристическото натоварване;

7. организират и поддържат база данни за: горите; растителните и животинските видове и хабитати под специален режим; флористичното, растително и фаунистично разнообразие; туристическото натоварване и потенциал; културно-историческите и други обекти и дейности на територията на парковете и прилежащите им райони;

8. предоставят информация за парка на заинтересувани организации и лица;

9. изготвят становища по ОВОС, по искания за строителство и други дейности в парковете в случаите, когато те се разглеждат и разрешават от МОСВ;

10. санкционират нарушители в предвидените от закона случаи.

 

Съгласно чл. 7 от ПУДДНП, директорът:

1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на дирекцията;

2. е второстепенен разпоредител с бюджетните и други целеви средства на дирекцията;

3. сключва договори за възлагане на дейностите по чл. 4, т. 2, буква "а" - възлага изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; залесяване и борба с ерозията; поддържане и възобновяване на горите; изграждане и поддържане на туристическа инфраструктура - маршрути, маркировка и обозначения, заслони и места за почивка и други; поддържане или възстановяване популациите на растителни и животински видове или условията в техни местообитания; издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали, съгласно Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост по чл. 46, ал. 2 от Закона за защитените територии;

4. спира дейности, извършвани в нарушение на установените режими на парка;

5. се разпорежда с ДМА и други основни средства на дирекцията;

6. представлява дирекцията пред централни и местни държавни органи, организации и лица в страната и в чужбина;

7. отчита ежегодно дейността на дирекцията пред МОСВ;

8. издава наказателни постановления за налагане на глоби и определяне на обезщетения в предвидените от закона случаи;

9. издава заповеди за налагане на имуществени санкции в предвидените случаи;

10. представлява дирекцията пред съдебните органи.

 

Съгласно чл. 4 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост, управлението на защитената територия обхваща разработването на целите и задачите на управление; организацията и инструментариума за осъществяването му; планирането, мониторинга, отчитането, оценката и представянето на резултатите от управлението и координирането на дейностите, свързани със защитената територия, в това число и:

1. разработването, прилагането и отчитането на планове за управление;

2. организирането и осъществяването на охраната на защитената територия;

3. контрола по спазване на режима в защитената територия от физическите и юридическите лица, общините, ведомствата и учрежденията;

4. мониторинга върху качествата на компонентите на околната среда;

5. възлагането и/или извършването на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни дейности в защитената територия;

6. възлагането на туристически дейности в защитената територия;

7. издаването на разрешителни по реда на ЗЗТ, Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за лечебните растения (ЗЛР), Закона за водите (ЗВ), Закона за лова и опазването на дивеча (ЗЛОД) и Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);

8. набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните за съответната защитена територия по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър за създаването на специализирани карта и информационна система за тях.

Съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Чл. 14 (1) Регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове и басейновите дирекции осигуряват провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.

(2) Органите по ал. 1 са юридически лица към министъра на околната среда и водите на бюджетна издръжка и се представляват от съответните директори или упълномощени от тях длъжностни лица.

(3) Ръководителите на органите по ал. 1 са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на околната среда и водите.

(4) Директорите на РИОСВ, директорите на националните паркове и директорите на басейновите дирекции съставят предупредителни и констативни протоколи, издават предписания, заповеди за прилагане на принудителни административни мерки и наказателни постановления.

Чл. 148. (1) Министерството на околната среда и водите осъществява контрол върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат.

(2) Контролът е превантивен, текущ и последващ.

(3) Контролът се осъществява на национално равнище от министъра на околната среда и водите или от упълномощени от него лица, а на регионално равнище - от директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове, областните управители и от кметовете на общините или от упълномощени от тях длъжностни лица.

Чл. 158 Министърът на околната среда и водите или упълномощени от него лица, директорите на РИОСВ, директорите на националните паркове и директорите на басейновите дирекции прилагат принудителни административни мерки в случаите на:

1. аварийни ситуации, предизвикани от действия или бездействия на собственици или ползватели на обекти и територии;

2. бедствени ситуации;

3. възникване на непосредствена опасност за замърсяване или увреждане на околната среда или за увреждане на здравето или имуществото на хората;

4. предотвратяване или преустановяване на административни нарушения, свързани с опазването на околната среда, както и предотвратяване и/или отстраняване на вредните последици от тези нарушения.

Чл. 166. С наказанията по чл. 165 от ЗООС се наказват и лицата, които:

1. не предоставят на контролните органи съществуващите данни от собствения мониторинг;

2. не спазват условията, предвидени в разрешителните и в решенията по ОВОС;

3. не изпълняват предписанията, дадени в индивидуалните административни актове и констативните протоколи по чл. 155 от ЗООС, издавани от министъра на околната среда и водите, директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове или от упълномощени от тях длъжностни лица.

 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за лечебните растения, управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се осъществява от:

1. министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните;

2. областните управители;

3. кметовете на общините;

4. директорите на дирекциите на националните паркове;

 

Съгласно чл. 117 от Закона за биологичното разнообразие, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите и директорите на дирекции на националните паркове:

1. контролират спазването на изискванията за опазване на биологичното разнообразие при осъществяването на дейностите на собствениците или ползвателите на земи, гори и водни площи, включени в Националната екологична мрежа;

2. координират и контролират прилагането на плановете за управление и плановете и проектите, предвидени в този закон, включително интегрирането им в общинските планове и програми;

3. контролират опазването на растителните и животинските видове, предмет на този закон;

4. поддържат регионалните регистри, предвидени в този закон;

5. санкционират нарушители в предвидените в този закон случаи.

 

Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча:

чл. 66. (1) Контролът по опазването на дивеча във всички ловностопански райони се осъществява от Министерството на земеделието и храните чрез Изпълнителната агенция по горите и от Министерството на околната среда и водите.

(2) Министерството на околната среда и водите осъществява контрол по опазването на генетичния фонд.

(5) Горските стражари в поверените им охранителни участъци и служителите по горите по смисъла на чл. 30 от Закона за горите, както и служителите по охрана на защитените територии - изключителна държавна собственост, изпълняват функциите и имат правата на ловния стражар.

§ 12. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и храните. В защитените територии - изключителна държавна собственост, обявени със Закона з азащитенит етеритории, изпълнението на закона се възлага на министъра на околната среда и водите.

 

Съгласно  Закона за водите:

чл. 151(5) Министърът на околната среда и водите чрез директорите на дирекциите на националните паркове в границите на територията на националния парк:

1. контролира спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони;

2. осъществява наблюдение и контрол върху компонентите и факторите на околната среда, оказващи влияние върху състоянието на водите

 

Съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети:

чл. 10 Директорът на национален парк предприема действия по чл. 8, ал. 1, т. 1 - 7 при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети по чл. 4, ал. 1, т. 1 на територията на националния парк.

Чл. 56. (2) Директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове или оправомощени от тях длъжностни лица в съответствие с компетенциите им по чл. 8, 9, 10 и 12 осъществяват контрол върху дейността на операторите за:

1. изпълнение на задълженията им по закона;

2. изпълнение на предписанията, дадени от компетентните органи;

3. прилагане на превантивните мерки;

4. прилагане на постановените оздравителни мерки;

5. предоставянето на информация;

6. изготвянето и представянето от операторите на доклади

Чл. 58. (1) Министърът на околната среда и водите, директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции и директорите на националните паркове или оправомощени от тях длъжностни лица в съответствие с компетенциите им по закона налагат принудителни административни мерки при възникване на непосредствена заплаха за екологични щети или при причинени екологични щети.

 

Съгласно Закона за рибарството и аквакултурите:

чл. 12 (2) Риболовът в рибностопанските обекти, които са в границите на защитените територии, обявени по Закона за защитените територии, се извършва съгласно плана за управление на съответната територия и установения за нея режим.

 

Административно-наказателни правомощия:

1)        Със Заповед № РД-142/08.04.1999 г. на Министъра на околната среда и водите, директорът на ДНПЦБ е упълномощен на основание чл. 46, т. 1 и чл. 85, ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) да издава наказателни постановления по чл. 81 и чл. 83 от ЗЗТ за извършени нарушения на територията на парка;

2)        Със Заповед № РД-90/05.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, директорът на ДНПЦБ е упълномощен (или упълномощени от него лица) на основание чл. 37, ал. 1, буква „б” от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), чл. 167 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗЗТ, чл. 77, ал. 1 от Закона за лечебните растения (ЗЛР) и чл. 130, ал. 1-3 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), да съставят актове за установяване на административни нарушения по ЗООС, ЗЗТ, ЗЛР, ЗБР;

3)        Със Заповед № РД-93/05.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, директорът на ДНПЦБ е упълномощен на основание чл. 47, ал. 2 от ЗАНН, чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗЗТ, чл. 77, ал. 2 от ЗЛР, чл. 130, ал.1-3 от ЗБР, чл. 91, вр. §14 от ПЗР на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), чл. 96, вр. § 12 ПЗР на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), да издава наказателни постановления във връзка със съставени актове за извършени административни нарушения по ЗООС, ЗЗТ, ЗЛР, ЗБР, ЗРА, ЗЛОД;

4)        Със Заповед № РД-49/20.01.2006 г. на Министъра на околната среда и водите, служителите от парковата охрана от ДНПЦБ са определени да съставят актове за установяване на административни нарушения по чл. 124, 125 и 128в от ЗБР и директорът на ДНПЦБ е упълномощен на основание чл. 37, ал. 1, буква „б”, чл. 47, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 130, ал.1-3 от ЗБР, да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания по реда на ЗАНН, за нарушения по чл. 124, 125, 128б, ал. 1 и чл. 128в от ЗБР.

5)        Със Заповед № РД-623/16.09.2009 г. на Министъра на околната среда и водите, директорът на ДНПЦБ е оправомощен на основание чл. 65, ал. 1 и чл. 57 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и във връзка с чл. 11, ал. 5 от ЗООС, осъществява контрол за прилагане на постановените превантивни мерки, всички приложими мерки за контрол, улавяне, премахване на замърсителите и/или други фактори, причинили екологични щети и прилагането на постановените оздравителни мерки.

 

Други правомощия:

1)       Със Заповед № РД-151/17.02.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, директорът на ДНПЦБ е оправомощен на основание чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 5 от ЗООС, да съгласува преустройството и промяната на предназначението на съществуващите обекти в националните паркове, за които не се изисква ОВОС и/или ОС;

2)       Със Заповед № РД-152/17.02.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, директорът на ДНПЦБ е оправомощен на основание § 7 от ЗЗТ във връзка с  чл. 11, ал. 1, т. 5 от ЗООС, да съгласува дейности в националния парк, ако липсва план за управлине или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четири от ЗЗТ.

 

 

 

 

 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg