22/04/2019 Експерти от парк „Централен Балкан“ проведоха открит урок за Деня на Земята

Тази година мотото на инициативите е „Защитете биологичните видове“. Средношколците бяха запознати защо световната общност обръща вниманието на милиони хора, че унищожаването на местообитанията, неразумната експлоатация на природни ресурси и изменението на климата водят до загуба на половината диви животни в света. За да опазваме видовете, трябва да ги познаваме, затова учениците бяха запознати с редки и защитени видове от флората и фауната на Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
15/04/2019 Окончателен график за процедура за случайно разпределение на свободни пасища

​На основание т. VII.8. и Приложение №8 от Годишния план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г. утвърден със Заповед № РД-37/25.02.2019 г. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк.

Виж повече  >>
11/04/2019 График за процедура за случайно разпределение на свободни пасища

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк

Виж повече  >>
28/03/2019 Буковите гори на национален парк „Централен Балкан" получиха сертификат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков връчи вчера на Генчо Илиев, директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, сертификатът, който потвърждава, че буковите гори в резерватите на парка са част от серийния европейски обект на световното наследство „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Официалната церемония се състоя в МОСВ в присъствието на Христо Георгиев, главен секретар на Националната комисия за България на ЮНЕСКО.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Балканска завирушка (Prunella collaris subalpina)


За вида

Това е един балкански ендемит, който се среща само на нашия полуостров. Номинантния вид – пъстрогуша завирушка е широко разпространен в Средна и Южна Европа. Отличава се от другите видове завирушки – сибирската и сивогушата, по характерната окраска на гърлото. Тя е бяла с кафяви петна и е отделена от гушата с черна ивица.
Храни се с насекоми, техните яйца и ларви и по-рядко със семена и дребни плодове.

Местообитание


Обитава високопланинската субалпийска зона на Парка, по-специално скалистите терени. През зимата слиза в по ниските части на планините, посещава проломи и дефилета. Гнезди в скални кухини и дупки между купчини камъни.

Консервационен статус

Защитен вид  от Закона за биологичното разнообразие и застрашен е европейски мащаб. Популацията на балканската завирушка в Парка е със световно значение. Видът е включен в Приложение II на Бернската конвенция (стриктна защита).

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg