12/04/2021 Дирекция "НП Централен Балкан" ще маркирa границите на управляваните територии.

В рамките на проект Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан", Парковата Дирекция предприема действия по маркиране на управляваните защитени територии. В изпълнение на дейност 12 „Обозначаване на границите на НПЦБ и резерватите в него“ по Проекта е сключен договор № 97 МВ-2/29.03.2021 г. “Маркиране на терен на границите на НП „Централен Балкан“, резерват „Еленова гора“ и поддържан резерват „Чамджа“, от правоспособни геодезисти.

Виж повече  >>
07/04/2021 Отбелязваме Седмицата на горатa

Сред големите богатства на Национален парк „Централен Балкан“ са горите в него – обширни, естествени, вековни. Те заемат около две трети от площта на Защитената територия, преобладават широколистните гори. Ограничено по южните склонове на Парка са представени поясите на дъбовите и дъбово-габъровите гори, а на места във високите части – фрагменти от иглолистния пояс.

Виж повече  >>
05/04/2021 Служители на Дирекцията провеждат мониторинг на видовете от семейство Сънливцови (Gliridae) в Национален парк „Централен Балкан“.

Служители на Дирекция "Национален парк Централен Балкан“ и Природонаучен музей – с. Черни Осъм изработиха 32 бр. къщички за сънливци. Тридесет от къщичките бяха поставени в района на КИП „Нешковци“, ПУ „Троян“ с цел провеждане на мониторингови наблюдения на видовете от семейство Сънливцови (Gliridae), а две ще бъдат поставени в двора на Природонаучния музей и ще се използват за образователни нужди.

Виж повече  >>
08/03/2021 Утвърден е Планът за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ през 2021 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 8 март 2021 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2021 г.

Виж повече  >>
21/07/2020 Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път местност Беклемето – хижа „Дерменка“.

Във връзка с разпространена информация Дирекция Национален парк "Централен Балкан" съобщава: Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път м. Беклемето – х.„Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на Договор по проект "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Дива коза (Rupicapra rupicapra)


За вида

Дивата коза се отличава с червеникаво- кафява козина, която през зимата става тъмно кафява. Оцветяването на муцуната е черно-бяло, а по целия гръб има характерна черна ивица. И двата пола имат рога. При мъжките те са по-големи и силно извити, върхът им е насочен надолу, за разлика от женските, при които той най-често е обърнат назад. Стъпките са успоредни при спокойно ходене, а при бягане върховете им са раздалечени.

Дивата коза е активна през деня, катери се по скалите и разбира се скача много добре. При опасност мъжките издават свирещи звуци, а женските и малките общуват помежду си чрез блеене – точно като домашните кози. В късната есен се провеждат турнирите за овладяване на женските. Мъжките застават странично един на друг и се опитват да се сплашат, кратките периоди на сблъскване с рога се редуват с гонитба по скалите. Мъжките привличат женските със силната си мускусна миризма.

Легенди

Дивата коза е митологично животно във вярванията на много народи. Най-известен разбира се е митът за козата Амалтея, грижила се за изхранването на малкия Зевс, който бил скрит от баща си Кронос, защото той изяждал всичките си синове, от страх да не бъде изместен от тях. Козата отивала при детето в пещерата - скривалище на малкия бог и от рогата и потичали всички земни блага. От този мит води началото си и изразът “рог на изобилието”.

Хабитат

Дивата коза е господар на скалистите местообитания, а непристъпният Джендем е нейният най- предпочитан дом.

Консервационен статус

Световно застрашен вид, включен в Червената книга на България. Попада в Приложение II на Директивата зa хабитатите.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg