12/04/2021 Дирекция "НП Централен Балкан" ще маркирa границите на управляваните територии.

В рамките на проект Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан", Парковата Дирекция предприема действия по маркиране на управляваните защитени територии. В изпълнение на дейност 12 „Обозначаване на границите на НПЦБ и резерватите в него“ по Проекта е сключен договор № 97 МВ-2/29.03.2021 г. “Маркиране на терен на границите на НП „Централен Балкан“, резерват „Еленова гора“ и поддържан резерват „Чамджа“, от правоспособни геодезисти.

Виж повече  >>
07/04/2021 Отбелязваме Седмицата на горатa

Сред големите богатства на Национален парк „Централен Балкан“ са горите в него – обширни, естествени, вековни. Те заемат около две трети от площта на Защитената територия, преобладават широколистните гори. Ограничено по южните склонове на Парка са представени поясите на дъбовите и дъбово-габъровите гори, а на места във високите части – фрагменти от иглолистния пояс.

Виж повече  >>
05/04/2021 Служители на Дирекцията провеждат мониторинг на видовете от семейство Сънливцови (Gliridae) в Национален парк „Централен Балкан“.

Служители на Дирекция "Национален парк Централен Балкан“ и Природонаучен музей – с. Черни Осъм изработиха 32 бр. къщички за сънливци. Тридесет от къщичките бяха поставени в района на КИП „Нешковци“, ПУ „Троян“ с цел провеждане на мониторингови наблюдения на видовете от семейство Сънливцови (Gliridae), а две ще бъдат поставени в двора на Природонаучния музей и ще се използват за образователни нужди.

Виж повече  >>
08/03/2021 Утвърден е Планът за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ през 2021 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 8 март 2021 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2021 г.

Виж повече  >>
21/07/2020 Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път местност Беклемето – хижа „Дерменка“.

Във връзка с разпространена информация Дирекция Национален парк "Централен Балкан" съобщава: Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път м. Беклемето – х.„Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на Договор по проект "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Рис (Lynx lynx)

За вида

Рисът е  най- голямата котка в Европа. Козината му е  жълтеникава до червеникавокафява с тъмни петна. Има къса опашка, дълги силно окосмени крака и широки лапи. Триъгълните му уши завършват със снопче черни косми на върха- типичнити за риса "пискюли", а отстрани на муцуната се оформят красиви бакенбарди.

Рисът води потаен начин на живот. Ловува нощем, разчитайки на острото си  зрение и слух. Умее също да се катери и да плува. Храни се основно с бозайници- сърни, зайци, гризачи, малките на дивата коза и дивата свиня.

Местообитание

Рисът обитава разнообразни хабитати. Най- подходящи за него в Парка са иглолистни и смесени широколистни гори с гъст подлес.


Консервационен статус и разпространение
 

Рисът е вид, изчезнал от българската фауна, в резултат на човешката преса- лов, горска сеч, безпокойство. Същедтвуват резица данни за наблюдения и следи от него, но те не са потвърдени. Включен е в Червената книга на България в категория "изчезнал". Защитен от закона за биологичното разнообразие. 

В миналото вида е обитавал Странджа, Централна и Западна Стара планина, Осогово, Краище и др. Понастоящем Дирекцията на НП Централен Балкан оценява целесъобразността и възможностите за успешна реинтродукция на риса в защитената територия.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg