Абиота

23/04/2021 60 проекта са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021 г.

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Виж повече  >>
22/04/2021 Дирекция „НП Централен Балкан“ организирa акция за почистване в Деня на Земята

На 22 април – Ден на Земята, служители на Дирекция „НП Централен Балкан“ почистиха района около сградата от отпадъци и ненужна растителност. До Зелената класна стая посадиха цъфтящи сезонни растения, които да посрещат посетителите на Парка. Градинката ще се обогатява периодично с лечебни и ароматни растения.

Виж повече  >>
21/04/2021 22 април – Ден на Земятa

Акцентът на тазгодишното издание на Деня на Земята е поставен върху възстановяването на екосистемите в световен мащаб и ангажираността на обществото с опазването на околната среда. Темата на международния екологичен празник през 2021 г. е „Да възстановим Земята“. За първи път Денят на Земята е отбелязан на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Първото честване организират Гейлорд Нелсън – бивш губернатор и сенатор от Уискънсин, който издига каузата за опазване на природата и Денис Хейес – изявен студентски лидер. В проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната.

Виж повече  >>
12/04/2021 Дирекция "НП Централен Балкан" ще маркирa границите на управляваните територии.

В рамките на проект Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан", Парковата Дирекция предприема действия по маркиране на управляваните защитени територии. В изпълнение на дейност 12 „Обозначаване на границите на НПЦБ и резерватите в него“ по Проекта е сключен договор № 97 МВ-2/29.03.2021 г. “Маркиране на терен на границите на НП „Централен Балкан“, резерват „Еленова гора“ и поддържан резерват „Чамджа“, от правоспособни геодезисти.

Виж повече  >>
05/04/2021 Служители на Дирекцията провеждат мониторинг на видовете от семейство Сънливцови (Gliridae) в Национален парк „Централен Балкан“.

Служители на Дирекция "Национален парк Централен Балкан“ и Природонаучен музей – с. Черни Осъм изработиха 32 бр. къщички за сънливци. Тридесет от къщичките бяха поставени в района на КИП „Нешковци“, ПУ „Троян“ с цел провеждане на мониторингови наблюдения на видовете от семейство Сънливцови (Gliridae), а две ще бъдат поставени в двора на Природонаучния музей и ще се използват за образователни нужди.

Виж повече  >>
08/03/2021 Утвърден е Планът за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ през 2021 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 8 март 2021 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2021 г.

Виж повече  >>
21/07/2020 Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път местност Беклемето – хижа „Дерменка“.

Във връзка с разпространена информация Дирекция Национален парк "Централен Балкан" съобщава: Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път м. Беклемето – х.„Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на Договор по проект "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Река Тъжа

 
Река Тъжа събира водите си източно от вр. Юрушка грамада, от южните склонове на вр. Зелениковец, от югозападните склонове на вр. Малък Кадемлия и тече на юг в тясна и силно наклонена долина. После събира водите на много притоци, сред които Пенчовска река с Пенчовското пръскало (52 м), Кадемлийско дере с Кадемлийското пръскало (72 м), Бабска река с Бабското пръскало (37 м), Дълбоката река, Челеби егрек, Заграденица, Рахманица, Светишка вада, Селска река с Тъжанското пръскало (65 м), Казанка.
С дължина 26 км и водосборна площ 116 кв. км, тя е най-големият ляв приток на река Тунджа.
Горното течение на река Тъжа представлява всечена речна долина – прочутите Тъженски теснини, с дължина 2.5 км и дълбочина 300-400 м, където попада и скалният ръб Козя стена.
След селата Тъжа и Търничене река Тъжа се влива в Тунджа, която пък се влива в Марица и така изворните води от Централен Балкан достигат чак до Егейско море.
Течението на реката и нейните притоци, разположени в безлесната зона и в горския пояс, създават специфични крайречни местообитания, дом за различни влаголюбиви растения и животни. Върху влажни крайпоточни места, влажни пясъци и скални пукнатини расте старопланинската иглика, чието единствено находище е в Централен Балкан. Вода обича  и балканската петлюга. Среща се само на Балканския полуостров и е известна като „насекомоядно” растение. Жлезисти власинки върху листата й задържат като в капан някои много дребни насекоми, от които растението изсмуква минерални соли, които не може да си набави от преовлажнените места където расте. Край потоци и извори виреят влаголюбиви видове шапичета, като ахтаровото и юмрукчалското – разпространени само в Централен Балкан. Юмрукчалското шапиче носи старото име на връх Ботев – Юмрукчал. И двата вида са включени в Червената книга на България, в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата и защитени от Закона за биологичното биоразнообразие. В горите се срещат влаголюбивите дървесни видове – черна елша, върби. Сред тях е и ивата - позната ни с пухкавите си „котенца” през пролетта. Сред тревите откриваме хоботниче – рядък защитен вид, срещан у нас само в Стара планина и Пирин. Панчичевата пищялка ще открием винаги край течаща вода и на влажни места. Тя е вид, срещан само на Балканския полуостров, включен в Червената  книга на България, познат и като лечебно растение.  В бистрите студени води на планинските реки живее балканската пъстърва – застрашен вид в Европа. 

Адрес на обекта: Стара планана
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg