Абиота

14/05/2020 В Национален парк „Централен Балкан“ създават противоерозионни насаждения

Служители на Национален парк „Централен Балкан“ залесиха част от площите в парков участък „Троян“ като мярка против ерозия в защитената територия. На 11 май бяха засадени 340 броя сива върба (Salix cinerea), 80 броя трошлива върба (Salix fragilis), 280 броя теснолистна върба (Salix elaagnus), 100 броя планинска върба (Salix caprea) и 40 броя силезийска върба (Salix silesiaca).

Виж повече  >>
12/05/2020 Изготвен е Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в НП „Централен Балкан“

Предоставяме на вниманието Ви оповестен със заповед на Директора на ДНПЦБ проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален Парк „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
11/05/2020 Литературен конкурс „Мими Праматарова“ 2020

„ На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“

Виж повече  >>
05/05/2020 Временно се затваря път в НП „Централен Балкан"

Със заповед на директора на Национален парк “Централен Балкан” от 5 май до 31 декември 2020 година се спира движението, престоя и паркирането на МПС (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“. Това е път със свободен достъп, съгласно План за управление на Национален парк "Централен Балкан" 2016 - 2025 г., приет с Решение на МС №195/24.03.2016 г.

Виж повече  >>
04/05/2020 Указания при посещения на територията на национален парк „Централен Балкан“

На основание Заповед № РД-01-248 от 01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за организация за посещения на лицата във всички национални паркове, природни паркове, планини и др. обособени маста с паркова среда, извън населените места на територията на общините е задължително спазването на определени правила.

Виж повече  >>
21/04/2020 Промяна в сроковете в обявления за обществени поръчки, стартирали след въвеждане на извънредно положение

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и във връзка с методически указания МУ-5 от 14.04.2020 г. и МУ-6 от 16.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки, относно действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г., се променят сроковете по две обществени поръчки.

Виж повече  >>
02/04/2020 Удължава се срока за прием на заявления за паша

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение със Заповед на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ е изменен Годишния план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
16/03/2020 Важно съобщение свързано с функционирането на административните услуги в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Функциониране на административните услуги в ДНПЦБ във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Река Тъжа

 
Река Тъжа събира водите си източно от вр. Юрушка грамада, от южните склонове на вр. Зелениковец, от югозападните склонове на вр. Малък Кадемлия и тече на юг в тясна и силно наклонена долина. После събира водите на много притоци, сред които Пенчовска река с Пенчовското пръскало (52 м), Кадемлийско дере с Кадемлийското пръскало (72 м), Бабска река с Бабското пръскало (37 м), Дълбоката река, Челеби егрек, Заграденица, Рахманица, Светишка вада, Селска река с Тъжанското пръскало (65 м), Казанка.
С дължина 26 км и водосборна площ 116 кв. км, тя е най-големият ляв приток на река Тунджа.
Горното течение на река Тъжа представлява всечена речна долина – прочутите Тъженски теснини, с дължина 2.5 км и дълбочина 300-400 м, където попада и скалният ръб Козя стена.
След селата Тъжа и Търничене река Тъжа се влива в Тунджа, която пък се влива в Марица и така изворните води от Централен Балкан достигат чак до Егейско море.
Течението на реката и нейните притоци, разположени в безлесната зона и в горския пояс, създават специфични крайречни местообитания, дом за различни влаголюбиви растения и животни. Върху влажни крайпоточни места, влажни пясъци и скални пукнатини расте старопланинската иглика, чието единствено находище е в Централен Балкан. Вода обича  и балканската петлюга. Среща се само на Балканския полуостров и е известна като „насекомоядно” растение. Жлезисти власинки върху листата й задържат като в капан някои много дребни насекоми, от които растението изсмуква минерални соли, които не може да си набави от преовлажнените места където расте. Край потоци и извори виреят влаголюбиви видове шапичета, като ахтаровото и юмрукчалското – разпространени само в Централен Балкан. Юмрукчалското шапиче носи старото име на връх Ботев – Юмрукчал. И двата вида са включени в Червената книга на България, в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата и защитени от Закона за биологичното биоразнообразие. В горите се срещат влаголюбивите дървесни видове – черна елша, върби. Сред тях е и ивата - позната ни с пухкавите си „котенца” през пролетта. Сред тревите откриваме хоботниче – рядък защитен вид, срещан у нас само в Стара планина и Пирин. Панчичевата пищялка ще открием винаги край течаща вода и на влажни места. Тя е вид, срещан само на Балканския полуостров, включен в Червената  книга на България, познат и като лечебно растение.  В бистрите студени води на планинските реки живее балканската пъстърва – застрашен вид в Европа. 

Адрес на обекта: Стара планана
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg