Еленова гора

23/04/2021 60 проекта са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021 г.

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Виж повече  >>
22/04/2021 Дирекция „НП Централен Балкан“ организирa акция за почистване в Деня на Земята

На 22 април – Ден на Земята, служители на Дирекция „НП Централен Балкан“ почистиха района около сградата от отпадъци и ненужна растителност. До Зелената класна стая посадиха цъфтящи сезонни растения, които да посрещат посетителите на Парка. Градинката ще се обогатява периодично с лечебни и ароматни растения.

Виж повече  >>
21/04/2021 22 април – Ден на Земятa

Акцентът на тазгодишното издание на Деня на Земята е поставен върху възстановяването на екосистемите в световен мащаб и ангажираността на обществото с опазването на околната среда. Темата на международния екологичен празник през 2021 г. е „Да възстановим Земята“. За първи път Денят на Земята е отбелязан на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Първото честване организират Гейлорд Нелсън – бивш губернатор и сенатор от Уискънсин, който издига каузата за опазване на природата и Денис Хейес – изявен студентски лидер. В проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната.

Виж повече  >>
12/04/2021 Дирекция "НП Централен Балкан" ще маркирa границите на управляваните територии.

В рамките на проект Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан", Парковата Дирекция предприема действия по маркиране на управляваните защитени територии. В изпълнение на дейност 12 „Обозначаване на границите на НПЦБ и резерватите в него“ по Проекта е сключен договор № 97 МВ-2/29.03.2021 г. “Маркиране на терен на границите на НП „Централен Балкан“, резерват „Еленова гора“ и поддържан резерват „Чамджа“, от правоспособни геодезисти.

Виж повече  >>
05/04/2021 Служители на Дирекцията провеждат мониторинг на видовете от семейство Сънливцови (Gliridae) в Национален парк „Централен Балкан“.

Служители на Дирекция "Национален парк Централен Балкан“ и Природонаучен музей – с. Черни Осъм изработиха 32 бр. къщички за сънливци. Тридесет от къщичките бяха поставени в района на КИП „Нешковци“, ПУ „Троян“ с цел провеждане на мониторингови наблюдения на видовете от семейство Сънливцови (Gliridae), а две ще бъдат поставени в двора на Природонаучния музей и ще се използват за образователни нужди.

Виж повече  >>
08/03/2021 Утвърден е Планът за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ през 2021 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 8 март 2021 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2021 г.

Виж повече  >>
21/07/2020 Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път местност Беклемето – хижа „Дерменка“.

Във връзка с разпространена информация Дирекция Национален парк "Централен Балкан" съобщава: Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път м. Беклемето – х.„Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на Договор по проект "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Резерват „Еленова гора“ се намира в Средна Стара планина в Калоферска планина. Обявен е като такъв на 30.08.1961 г., а площта му е 538.8 дка.  Целта на обявяването е да се опази девствена букова гора на възраст между 100 и 200 години.

Резервата се управлява от Дирекцията на НП “Централен Балкан”, която има контролни, охранителни, регулиращи и информационни функции. Тя осигурява провеждането на държавната политика по опазване и поддържане на разнообразието от екосистеми и естествените процеси, протичащи в тях, защита на дивата природа, опазване на биологичното разнообразие и предоставяне на възможности за развитието на научни дейности в резерват „Еленова гора“.

Територията на резерват „Еленова гора“ се отличава със стръмни склонове с различно изложение, скални масиви и скални излази на повърхността под склопа на горите. На няколко места се формират и временни притоци, които създават специфични условия по протежението си. Характера на теренните форми и климатичните и почвени условия определят и слабото видово разнообразие на горско-дървесната растителност в района на резервата. Основен дървесен вид е букът. Той формира чисти насаждения с единично участие на габър, ела и явор. В рамките на резервата няма изкуствено създадени насаждения (култури).

На територията на Резерват „Еленова гора“ са установени 132 вида висши растения, които представляват 3,4% от видовете в страната. Към консервационно значимите видове, обект на опазване от българското и европейското законодателство, могат да се отнесат 6 вида. Два вида са включени в Червения списък на висшите растения в България – балканска пищялка (Angelica pancicii) и лудо биле  (Atropa belladonna). Два вида, тисът (Taxus baccata) и балканската пищялка, са под защита на приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. В приложение II на CITES попадат бял главопрашник (Cephalanthera damasonium), торбест дланокоренник (Dactylorhiza saccifera) и  истинска гнездовка (Neottia nidus-avis). Ендемичният елемент във флората на Р „Еленова гора“ е представен с два балкански ендемита – планински минзухар (Crocus veluchensis) и балканска пищялка.

Безгръбначната фауната в резервата е представена от 171 вида безгръбначни. Консервационно значимите видове са 37 вида. От тях 23 са балкански ендемити, а 5 са български. Гръбначните в резервата са 94 вида гръбначни животни. От тях в Червената книга на Република България са вписани 17 вида, а 63 фигурират в червените списъци на IUCN.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg