Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Фауна

01/03/2024

Дирекция "НП Централен Балкан" обявява национален фотоконкурс под надслов "Аз и Балканът".

Дирекция "НП Централен Балкан" обявява национален фотоконкурс,

Виж повече  >>
16/02/2024

Утвърдена е Образователната програма на Д НПЦБ за 2024г.

Дирекция "Национален парк Централен Балкан" представя своята образователна програма за 2024г.

Виж повече  >>
14/02/2024

Мечката позната или не?

Това беше дискутирано с децата от ОУ „Христо Г. Данов“ в гр. Клисура. Темата е част от образователната програма за 2024 г. на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“.

Виж повече  >>
09/02/2024

Експерт от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ посети децата от школата по изобразително изкуство при НЧ „Развитие – 1870“ гр. Севлиево.

Петнадесет деца на различна възраст участваха активно в дискусиите за значението на растенията в природата и правила за поведение, при посещение и пребиваване в защитени територии.

Виж повече  >>
05/02/2024

Покана за среща във връзка с разработване на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ кани кандидат-ползвателите на пасища в Националния парк на информационна среща за запознаване с предстоящи промени в начина на ползване на пасищните ресурси в националните паркове в България.

Виж повече  >>
31/01/2024

На 30 януари служители на Парковата дирекция гостуваха на социалната услуга за деца и семейства в риск Център за обществена подкрепа – гр. Карлово.

Там те демонстрираха оборудване, с което инспекторите от Парковата охрана и експертите от Парковата дирекция си служат в изпълнение на ежедневните си служебни задължения и задачи за охрана и опазване на биологичното разнообразие на територията на Националния парк.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 


Значението на Стара планина и Национален парк „Централен Балкан” за опазването на фаунистичното разнообразие на България произтича от няколко важни факта:
 
  1. Височинно-поясното положение на НП „Централен Балкан“ го причислява към високите планини, при които се наблюдава добре изразена зоналност във вертикално направление.
  2. Еволюцията на видовете от фауната на Стара планина е протекла независимо от останалите ни високи планини, за което съдим по изобилието на ендемични форми, особено силно изразени във високопланинската и нископланинските зони (eндемитите са биологични видове, разпространението на които се ограничава върху определен район - например европейски, балкански, български или локален ендемит);
  3. Местоположението на Стара планина играе важна бариерна роля за много видове и има определящо значение за микроклиматичните особености на района. Тя разделя не само България, но и полуострова на две относително добре обособени фаунистични части.
  4. Билото на планината е вододел на два големи водосбора – Черноморски, чрез река Дунав и Егейски, чрез река Марица. Тези водосбори имат независим фауногенезис (произход, история на зараждането), което обяснява големите фаунистични различия на хидробионтите им - организмите, които живеят във водна среда или при които определени етапи от развитието им задължително се извършват във водна среда.

В резултат от действието на тези фактори, територията на Национален парк „Централен Балкан” се отличава с голямо биологичното разнообразие.  
От безгръбначната фауна до момента на територията на Парка са установени 2 366 вида. С относително висок процент на ендемизъм сред тях са насекомите – 113 вида, съставляващи 7% от общия брой. От тях 62 вида са Балкански, 31 вида са Български и 20 вида са локални ендемити.
От гръбначните тук са установени 312 вида както следва: 4 вида риби, 9 вида земноводни, 15 вида влечуги, 224 вида птици (122 вида се срещат през гнездовия, а 102 извън гнездовия период) и 60 вида бозайници.
 
ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?

"Централен Балкан" е с най-висок брой на различни типове местообитания от трите национални Парка.
Паркът е една от трите защитени територии с най-висока степен на естественост (над 70% от територията е заета от естествени екосистеми).
Националният парк е един от най-значимите в България екологични коридори, способстващ генетичния обмен, разпространението и връзката между видове от Карпатите и други планини в Източна Европа, южната част на Балканския полуостров и Мала Азия.
Защитената територия е формообразувателно огнище за растения и безгръбначни животни.
"Централен Балкан" съхранява около 30% от срещащите се в България безгръбначни таксони, 54% от размножаващите се в страната видове сухоземни гръбначни животни, над 50% от видовете от сухоземната флора на страната.
"Централен Балкан" опазва световно значимите популации на осем вида животни: снежната полевка (Chionomys nivalis), лалугерът (Spermophilus citellus), сляпото куче (Nannospalax leucodon),
нощник на Бехщайн (Myotis bechsteinii), дивата котка (Felis silvestris), горският сънливец (Dryomys nitedula), лешниковият сънливец (Muscardinus avellanarius), балканската дива коза (Rupicapra rupicapra).
На територията на Националния парк се срещат повече от 50% от видовете от българската орнитофауна (съвкупност от птиците, които обитават определена територия) и 40% от гнездящите у нас видове.
От всичките 30 вида европейски прилепи, 18 вида са установени в Парка, а 5 от тях са застрашени, според Червената книга на България.
Това е една от най-важните защитени територии в световен мащаб за полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata), южния белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi), бехщайновия нощник (Myotis bechsteinii), лалугера (Spermophilus citellus) и планинското сляпо куче (Spalax leucodon).
В Националния парк се намира най-значимото национално находище на уралска улулица (Strix uralensis) и на планински кеклик (Alectoris graeca).
"Централен Балкан" е ключова територия за възстановяване на едрите европейски видове лешояди – белоглав (Gyps fulvus), черен (Aegypius monachus) и брадат (Gypaetus barbatus) и на ловният сокол (Falco cherrug).

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
 
 
Балканска пъстърва (Salmo trutta fario)

Балканската пъстърва (Salmo trutta fario) е типичен представител на бързо течащите бистри води.

Виж повече
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)

Белоопашатият мишелов има светлоръждивото тяло и ярки бледокремави опашка и глава.

Виж повече
Царски орел (Aquila heliaca)

Царският орел е внушителна дневна граблива птица с размах на крилата до 205 cm. Той е втори по големина между орлите. Отличава се по светлата глава и ярките бели рамене.

Виж повече
Лалугер (Spermophilus citellus)

Лалугерите са многочислени у нас, но застрашени в световен план поради унищожението на местообитанията им.

Виж повече
Златка (Martes martes)

Златката е типично горско животно. Обитава стари иглолистни и смесени гори с хралупести дървета.

Виж повече
Кафява мечка (Ursus arctos)

Властелинът на планината ще познаете по следите от лапите – задните приличат на човешките.

Виж повече
Дива котка (Felis silvestris)

Тя е малко по-едра от домашната. Тялото и е покрито с гъста и мека козина със сиво-кафява окраска на ивици и петна.

Виж повече
Благороден елен (Cervus elaphus)

Впечатляващ с достолепната си осанка, благородният елен е втори по големина европейски елен.

Виж повече
Дива коза (Rupicapra rupicapra)

Дивата коза се отличава с червеникаво- кафява козина, която през зимата става тъмно кафява.

Виж повече
Нощник на Бехщайн (Myotis bechsteinii)

Среден по размери гладконос прилеп (с тегло 7 – 18 г. и дължина на тялото 43 –55 мм) от богатия на видове род Нощници (Myotis).

Виж повече
Лисица (Vulpes vulpes)

Окраската на лисицата (Vulpes vulpes) е от оранжевочервеникава до черна. Има дълга опашка и добре развит слух.

Виж повече
Вълк (Canis lupus)

Вълкът (Canis lupus) е символ на дивата природа. Окраската му е сива, сивокафеникава.

Виж повече
Язовец (Meles meles)

Окраската по гърба на язовеца (Meles meles) е сребриста, а коремната част е кафява, с черни и бели ивици по главата.

Виж повече
Дива свиня (Sus Scrofa)

Среща се в широколистни и смесени гори. Храни се с плодовете на растения, грудки, дребни бозайници, мърша, яйца и др.

Виж повече
Сърна (Capreolus capreolus)

Обитава смесени и широколистни гори. В “менюто “ си включва плодове, листа, треви, гъби и др.

Виж повече
Обикновен мишелов (Buteo buteo)

Окраската на обикновения мишелов (Buteo Buteo) варира отгоре от ръждиво до тъмнокафяво, а отдолу – белезникава с дребни тъмни петна до тъмнокафява.

Виж повече
Горска улулица (Strix aluco)

Горската улулица (Strix aluco) има две фази на оцветяване – сиво-кафява и ръждивокафява. Защитен от закона вид.

Виж повече
Пъстър пор (Vormela peregusna)

Пъстрият пор, известен още като европейски пъстър пор и сарматски пор, е рядък хищник.

Виж повече
Горски сънливец (Dryomys nitedula)

Гърбът на горския сънливец е сивокафяв, а коремът е бял с жълтеникав оттенък.

Виж повече
Европейска къртица (Talpa europaea)

Къртица има цилиндрично тяло с дължина до 16 см.

Виж повече
Таралеж (Erinaceus concolor roumanicus)

​Таралежът е единственото бодливо животно в България. Може да плува, да се катери по стени и да бяга (развива скорост до 2 м/с.).

Виж повече
Видра (Lutra lutra)

Видрата има а удължено тяло, сплескана глава и дълга опашка, сплескана в основата и заострена в края.

Виж повече
Снежна полевка (Chionomys nivalis)

Европейската снежна полевка или снежна полевка (Chionomys nivalis) е вид гризач от семейство Cricetidae.

Виж повече
Лешников сънливец (Muscardinus avellanarius)

Разпространен е в по-голямата част от Европа и в северните области на Мала Азия.

Виж повече
Папуняк (Upupa epops)

Папунякът наричан още и Евразийски папуняк (Upupa epops) е несъмнено разпознаваева птица, принадлежаща към разреда на Сиявицоподобните (Coraciiforme), единственият съществуващ вид, принадлежащ към семейството на Папуняковите (Upupidae).

Виж повече