Notice: Undefined offset: 1 in /home/visitcen/public_html/includes/controllers/PagesController.controller.php on line 216 Консултативен съвет

Консултативен съвет

15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 

Проект Модел за управление с участие на заинтересованите страни на Централен Балкан - елемент от Националната екологична мрежа

 

 
Предистория:
 

Национален парк Централен Балкан е създаден през 1991 г. и се управлява от Министъра на околната среда и водите чрез неговия регионален орган – Дирекция „Национален парк Централен Балкан” в изпълнение на приетия от Министерски съвет План за управление 2001-2010 г. От 2007 г. територията е и със статут на Защитена зона за опазване на дивите птици и Защитена зона за опазване на местообитанията.Централен Балкан обхваща 717 км2, включващи част от 5 Области, 9 Общини и 31 землища. По данни от 2005 г. в населените места около парка живеят близо 368 000 жители. За Централен Балкан от м. Април 2010 г. се изпълнява проект за Актуализация на действащия План за управление за периода 2012-2021 и в близките 2-3 години предстои да се разработи и интегриран Плана за управление за 2-те Защитените зони.           
Своевременното информиране и участие на заинтересовани страни в подготовката и ефективното изпълнение на тези стратегически управленски документи; осигуряването на баланса и взаимовръзката между прилаганите за парка и в региона му управленски политики и планове, в т.ч. с различните общински, областни и т.н. планове и програми за развитие, са съществени предизвикателства пред администрацията на парка. За да се стимулира и осигури участието на важните заинтересовани от управлението на парка страни, бяха приложени основни елементи от подхода на „Съвместното управление” (Collaborative management approach) – създаване на представителен форум на заинтересованите (Обществен консултативен съвет към Дирекцията на парка) и приемане на партньорско споразумение (Дългосрочна визия). Този подход успешно може да бъде прилаган и при бъдещото управление на някои от значителните защитени зони в България.

 
Основна цел на проекта :

Да въведе модел на управление на Национален парк Централен Балкан, осигуряващ редовна комуникация, ефективно сътрудничество и участие на заинтересованите страни в процесите на вземане на решения.

          
Сред специфичните цели на проекта са:

 

 • създаването чрез открит и демократичен процес на Обществен консултативен съвет към Паркова дирекция,
 • тестване модела чрез разработване на дългосрочна визия за управлението на Централен Балкан- политическа основа за следващите Планове за управление и развитието на региона.

 
За постигане на заложените цели бяха осъществени:
 

 • персонални срещи с над 100 ключови представители на заинтересовани страни за въвличането им в процеса;
 • девет публични информационни срещи в общините около парка и в гр. София - дефинирани интересите и ресурсите на участващите, избрани представители за последващите работни срещи на заинтересованите от една група;
 •  работни срещи на всяка от формираните групи заинтересовани страни – номиниране и избор на представители на съответната заинтересована страна в Обществения консултативен съвет / в отделни случаи - избори в Интернет (НПО, журналисти);
 • три работни срещи на Обществения консултативен съвет – приети проекто-правилник за устройствотои дейносттана съвета и Дългосрочната визия за Националния парк (2010 – 2050) под името „Поглед към общото ни бъдеще”;
 • официално учредително събрание на Обществения консултативен съвет, проведено в гр. София.


Постигнати резултати:  
 

 • Започнато е прилагането на модел на управление на НП Ц. Балкан, осигуряващ редовна комуникация, ефективно сътрудничество и участие на заинтересованите страни в процесите на вземане на решения.
 • Създаден, чрез открит и демократичен процес, е Обществен консултативен съвет към Дирекция „НП Ц. Балкан”, включващ делегирани представители на основни заинтересовани страни.
 • Постигнати са, в процеса на разработване и приемане на Дългосрочната визия, на важни съгласия зацелите на управление на парка.
 • Предложен е за обсъждане на национално ниво разработеният подход за управление на елемент от Националната екологична мрежа.
 • Подобрена е комуникация между администрацията на парка и заинтересованите от неговото управление страни, постигната е по-добраинформираност и одобрение на дейности и проекти на парковата администрация.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg