Зимна роботна сесия 2011

17/09/2018 Служители от „Централен Балкан“ събраха близо тон отпадъци на 15 септември

Служители от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ събраха 960 кг отпадъци в почистването, организирано в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. В проявата се включиха експерти и служители от парковата охрана, които прочистиха от битови отпадъци защитената територия в района на м. Беклемето, части от Международния туристически маршрут Е 3 и от прохода Троян – Кърнаре.

Виж повече  >>
11/09/2018 Биосферните паркове „Централен Балкан“ и „Тюрингска гора“ в Германия ще си сътрудничат

Биосферен парк „Централен Балкан“ и Биосферен парк „Тюрингска гора“ в германската провинция Тюрингия ще си сътрудничат.

Виж повече  >>
16/07/2018 Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан"

Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години.

Виж повече  >>
16/07/2018 Черни щъркели се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“

Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка.

Виж повече  >>
05/07/2018 Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояниe

Проведеният мониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Протокол от работна сесия на Общественият консултативен съвет

5-6 декември 2011 г.  с. Орешак, Троянско


Три основни теми бяха включени в двудневната работна програма на Съвета: Проблеми, свързани с пашата на коне в Националния парк, Представяне на покана от Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 за „Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” и Информация за изпълнението на проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
 
По първата тема, Румяна Фичева – н-к сектор „Природосъобразен поминък” докладва материал, представящ актуално състояние, предложения за охранителни и контролни действия,виждане за прилагането на общия режим, предложения за дискусия., подготвен от инж. Ивайло Николов, началник Отдел „Поддържане на местооби
танията” в Д НПЦБ.

Изнесената информация запозна присъстващите с броя на пашуващите в парка коне според издадените разрешителни, разпределението им по пасища и пасищни райони, начин, целеви групи и казуси, предметпри извършване на проверките.  Дискусия пашуващи коне

Внимание бе отделено на проблемите, свързани с установяването на собствениците на конете, пашуването без пастири и извън определените райони.На дискусия бе предложено поетапното намаляване на пашуващите коне, препоръчително въвеждане на брой (норма) коне (стада) по участъци, недопускане за паша големи стада от коне, които нанасят вреди – утъпкване, навлизане в резервати и смущаване на диви животни и др. Бе подчертано, че за осъществяване на контрол върху конете по безболезнен и безопасен начин, трябва да се разполага с пълна база данни за конете, пасищата и пастирите, позволяваща по всяко време да бъдат идентифицирани животните и тяхната собственост. Така ще може да се предприемат мерки, вкл. излавяне на безстопанствените коне и тяхното временно задържане.
В хода на дискусията, членовете на съвета се обединиха около становището, че трябва да направи оценка доколко са допустимите свободно пашуващи в парка коне с оглед щетите, които нанасят, да се направи Справка и анализ на историята и фактите във връзка с пашата на коне в територията на парка, да се предприемат мерки, изискващи от стопаните да свалят конете и да ги отглеждат в населените места през зимата, както е според разрешителните, при определянето на лимита за разрешителни с предимство да са конете каракачанска порода и тези, които придружават стадата от домашни животни.
Бяха направени и предложения за излавяне на безстопанствени и пашуващи в нарушение коне и създаване на бази за тяхното отглежданедо приключване на административно-наказателните процедури.

Програмата от първия ден на работната среща завърши с информация за изпълнението на проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

За напредъка по Проект „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, докладва Генчо Илиев, ръководител на проекта. Той докладва, че по проекта се изпълняват дейностите, свързани с Организацията и управлението на проекта, Информация и публичност, Юридическо обслужване, Счетоводство и Одит. Закупени са необходими продукти за инвентаризация на горите – GPS приемници, преносими компютри и др. Избрани са консултанти и сключени договор с тях част „Описание и оценка”, част „Предписание” и консултант „Кадастър”.
 
Една от важните части на проекта - актуализиране и прецизиране на съществуващата и допълване с нова информация от раздел описание на план’01 и представянето й с текст, таблици, графики е извършена на терена и по документи от служители на парковата дирекция. През следващата седмица ще стартира Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изготвяне на части описание и оценка на НП Централен Балкан (абиотична, биотична, културна и социално-икономическа характеристика; първа оценка) от план за управление 2012-2021”.

Напредък по проект Инфраструктура За Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан” докладва Диана Терзиева, ръководител на проекта. (Презентация)

Информация за изпълнението на Проект „Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП „Централен Балкан”, представи Румяна Фичева, член Екипа за управление. Тя докладва, че по проекта се изпълняват дейностите, свързани с Организацията и управлението на проекта, Информация и публичност, Юридическо обслужване, Счетоводство и Одит.
По дейността „Разработване и прилагане на пилотна методика на природни местообитания”, Методиката е разработена от членове на ЕУ. Изготвен е Технически проект за пилотно проектиране. Изпълнението на този проект ще се извърши от външен изпълнител в рамките на Дейност „Възстановяване на природни местообитания”.
Възложено е и се изпълнява „Разработване на технически проект за възстановяване на природни местообитания”. В момента се извършва проектирането. Предстои да приключи в края на м. януари 2012г.
В процес на подготовка е документацията за обществената поръчка „Възстановяване на природни местообитания”. Дейността ще започне след Разработването на техническия проект за възстановяване на природни местообитания”. В рамките на дейността са избрани двама консултанти, които в момента работят. Предстои стартиране на МОП за доставка на МПС и Доставка на ръчни инструменти – лопати, търнокопи и др. през следващите месеци.
Дейността „Ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху природни местообитания” - поддейност „Пренасочване на пашата от възстановените участъците” се изпълнява от служители на бенефициента. Останалите поддейности ще се изпълняват от изпълнителя, избран по дейността „Възстановяване на природни местообитания”.
 
През втория ден на работната среща, инж. Нела Рачевиц – директор на Парковата дирекция, запозна присъстващите с Поканата, получена от Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 за „Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”.
В последвалата задълбочена дискусия бяха обсъдени възможни дейности в три от разделите, посочени в поканата:

  • Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи;
  • Посетителска инфраструктура и капитално строителство;
  • Планиране и оптимизация на управлението.

Сред направените предложения бяха Разработване на Пространствен анализ на важни местообитания и видове във връзка с управлението на пасищата, Модел за поддържане / управление на хабитата, Дейности, имащи за цел ограничаване на негативното влияние на инвазивни видове; Дейности в изпълнение на противопожарни планове, Разработване на комуникационни системи и системи за наблюдение и охрана, Категоризация на туристическите маршрути, Подготовка на архитектурна разработка за изграждането на пастирски колиби и др.
Членовете на Съвета се ангажираха да подготвят и изпратят предложенията си в Парковата дирекция до 16 декември т. г.
 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg