Пролетна раб. сесия 2011

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


 Общественият консултативен съвет към Национален парк Централен Балкан проведе пролетната си работна сесия  на 7 и 8 април в Рибарица


Три основни теми бяха включени в двудневната работна програма на Съвета: Дискусия по тазгодишната кампания по пашата в Националния парк - проблеми, тенденции, административни действия, сътрудничество; обсъждане на предложение за създаване на Работна група, изпълняваща функциите на Местна PAN Parks група към Обществения консултативен съвет; изслушване на информации за напредъка по проекти, финансирани чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Р България.

В центъра на дискусията относно пашата в парка бе очертан основният проблем - пашуване на коне и крави без пастири и щетите/ заплахите в следствие на това за стадата овце и за територията. След продължително обсъждане, членовете на Съвета се обединиха за създаването на Проект на План за действие относно безстопанствено пашуващите животни през 2011 г. В основата на Проекто-плана са мерките, свързани с установяване на собствениците на безконтролно пасящите табуни и стада, със спазването на режима в защитената територия и др. След приемането му, Планът за действие ще бъде широко огласен, вкл. в интернет страницата на дирекцията.
 

Общественият консултативен съвет прие направеното от Нела Рачевиц – директор на Дирекцията и Председател на Съвета, предложение за създаване на Работна група, изпълняваща функциите на Местна PAN Parks група (МППГ) към Обществен консултативен съвет към Д „НП Централен Балкан”. Предложението Консултативен съветбе в изпълнение на препоръки от проведена през 2010 г. независима оценка на НП Централен Балкан, във връзка с ресертификацията на парка като член на Европейската мрежа от защитени територии PAN Parks и на основание чл. 11 (1) от утвърдения Правилник за устройството и дейността на Обществен консултативен съвет към Д „НП Централен Балкан”. След обсъждане на състава и нови предложения, бе одобрена работна група в състав: Величка Ганковска – представител на сертифицираните PAN Parks партньори, Димитър Маринов – представител на туроператорите в ОКС; Таня Драганова – представител на туристическия бизнес в ОКС; Цветан Димитров – външен експерт, кмет на с. Черни Вит, Община Тетевен и досегашен координатор на МППГ, Генчо Илиев – гл. експерт в Д „НП Централен Балкан”, представител на Парковата дирекция и Васил Костов от БТС. Групата има за задачи да подпомага прилагането на Стратегията за развитие на устойчив туризъм за регион на НП Централен Балкан, да определя стандартите и процедурата за сертифициране на местни бизнес партньори на PAN Parks, да извършва сертифицикация на бизнес партньори на PAN Parks. На своята първа среща, Групата избра за свой координатор, представител пред обществеността и медиите Цветан Димитров – външен експерт, кмет на с. Черни Вит, Община Тетевен и досегашен координатор на МППГ.
 

Представители на екипите за управление информираха членовете на Съвета за напредъка по изпълняваните от дирекцията проекти, финансирани чрез Оперативна проКонсултативен съвет грама „Околна среда 2007 – 2013 г.” от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Р България. Ще припомним, че парковата дирекция е бенефициент на три проекта: „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан” и „Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП „Централен Балкан”.

В рамките на работната сесия, членовете на Съвета приеха предложението на Ангел Боев – представител на хижарите, да се обединят идеите за почистване на парка в една кампания. Предложението бе прието и след необходимите съгласувания за обекти и ресурси, Планът ще бъде предложен чрез интернет страницата на дирекцията на вниманието на желаещите за участие с доброволен труд. Преди да закрият работната си среща, членовете на Съвета избраха за заместник председател на Съвета Жеко Спиридонов – представител на научните среди.
 
Запознайте се с ПРОТОКОЛ от заседание на ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ към Дирекция „Национален парк Централен Балкан” 7- 8 април 2011 г., хотел „ПлаНината”, с. Рибарица

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg