Пролетна раб. сесия 2011

28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>
25/09/2018 Освободено е мече от бракониерска примка в района на парк „Централен Балкан"

Мече в бракониерска примка е било открито вчера – 24 септември, близо до с. Скобелево, Община Павел баня, на около 300 м извън границите на Националния парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
17/09/2018 Служители от „Централен Балкан“ събраха близо тон отпадъци на 15 септември

Служители от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ събраха 960 кг отпадъци в почистването, организирано в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


 Общественият консултативен съвет към Национален парк Централен Балкан проведе пролетната си работна сесия  на 7 и 8 април в Рибарица


Три основни теми бяха включени в двудневната работна програма на Съвета: Дискусия по тазгодишната кампания по пашата в Националния парк - проблеми, тенденции, административни действия, сътрудничество; обсъждане на предложение за създаване на Работна група, изпълняваща функциите на Местна PAN Parks група към Обществения консултативен съвет; изслушване на информации за напредъка по проекти, финансирани чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Р България.

В центъра на дискусията относно пашата в парка бе очертан основният проблем - пашуване на коне и крави без пастири и щетите/ заплахите в следствие на това за стадата овце и за територията. След продължително обсъждане, членовете на Съвета се обединиха за създаването на Проект на План за действие относно безстопанствено пашуващите животни през 2011 г. В основата на Проекто-плана са мерките, свързани с установяване на собствениците на безконтролно пасящите табуни и стада, със спазването на режима в защитената територия и др. След приемането му, Планът за действие ще бъде широко огласен, вкл. в интернет страницата на дирекцията.
 

Общественият консултативен съвет прие направеното от Нела Рачевиц – директор на Дирекцията и Председател на Съвета, предложение за създаване на Работна група, изпълняваща функциите на Местна PAN Parks група (МППГ) към Обществен консултативен съвет към Д „НП Централен Балкан”. Предложението Консултативен съветбе в изпълнение на препоръки от проведена през 2010 г. независима оценка на НП Централен Балкан, във връзка с ресертификацията на парка като член на Европейската мрежа от защитени територии PAN Parks и на основание чл. 11 (1) от утвърдения Правилник за устройството и дейността на Обществен консултативен съвет към Д „НП Централен Балкан”. След обсъждане на състава и нови предложения, бе одобрена работна група в състав: Величка Ганковска – представител на сертифицираните PAN Parks партньори, Димитър Маринов – представител на туроператорите в ОКС; Таня Драганова – представител на туристическия бизнес в ОКС; Цветан Димитров – външен експерт, кмет на с. Черни Вит, Община Тетевен и досегашен координатор на МППГ, Генчо Илиев – гл. експерт в Д „НП Централен Балкан”, представител на Парковата дирекция и Васил Костов от БТС. Групата има за задачи да подпомага прилагането на Стратегията за развитие на устойчив туризъм за регион на НП Централен Балкан, да определя стандартите и процедурата за сертифициране на местни бизнес партньори на PAN Parks, да извършва сертифицикация на бизнес партньори на PAN Parks. На своята първа среща, Групата избра за свой координатор, представител пред обществеността и медиите Цветан Димитров – външен експерт, кмет на с. Черни Вит, Община Тетевен и досегашен координатор на МППГ.
 

Представители на екипите за управление информираха членовете на Съвета за напредъка по изпълняваните от дирекцията проекти, финансирани чрез Оперативна проКонсултативен съвет грама „Околна среда 2007 – 2013 г.” от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Р България. Ще припомним, че парковата дирекция е бенефициент на три проекта: „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан” и „Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП „Централен Балкан”.

В рамките на работната сесия, членовете на Съвета приеха предложението на Ангел Боев – представител на хижарите, да се обединят идеите за почистване на парка в една кампания. Предложението бе прието и след необходимите съгласувания за обекти и ресурси, Планът ще бъде предложен чрез интернет страницата на дирекцията на вниманието на желаещите за участие с доброволен труд. Преди да закрият работната си среща, членовете на Съвета избраха за заместник председател на Съвета Жеко Спиридонов – представител на научните среди.
 
Запознайте се с ПРОТОКОЛ от заседание на ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ към Дирекция „Национален парк Централен Балкан” 7- 8 април 2011 г., хотел „ПлаНината”, с. Рибарица

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg