Висшият експертен екологичен съвет на МОСВ одобри актуализирания План за управление на Национален парк „Централен Балкан“

19 Октомври 2015
Специализираният състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) на МОСВ  разгледа и одобри актуализирания План за управление на Национален парк „Централен Балкан“.  Становището на ВЕЕС е, че с новия документ е постигнат баланс между опазването на природата и биологичното разнообразие на парка и развитието на туризма и използването на природни ресурси от местното население – паша, бране на билки и диворастящи плодове и др.  В качеството си на Консултативен орган,  ВЕЕС взе решение, с което предлага на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева да внесе проекта на Плана за управление за приемане в МС. Преди това, в срок от 30 дни от получаването на утвърдения протокол от заседанието на ВЕЕС, трябва да бъдат отразени направените бележки и предложения към Плана.
Проектопланът представя актуализация на приетия и действащ досега План за управление на защитената територия и с него се установяват зоните, режимите, нормите и условията за дейности в парк „Централен Балкан“ през следващия десетгодишен период (2015 – 2024). При разработката са следвани изискванията на действащото законодателство и е направен пълен преглед на изпълнението на първия План за управление.Актуализирани са абиотичните, биологични, културна и социално-икономически характеристики на защитената територия. Определени са дългосрочните цели и ограничения, зоните и действащите в тях норми, режими, условия и препоръки за дейности. Разписани са оперативните задачи и предписания за опазване и ползване, включително приоритети, програми и проекти, оперативни задачи. Актуализираният документ получи подкрепа и полезни предложения на проведеното обществено обсъждане с участието на хора от крайпарковите населени места,  заинтересовани групи ползватели, местна власт, неправителствени организации, научни работници. Планът за управление на НП „Централен Балкан“ е разработен в рамките на Проект № DIR-593212-1-8 „Актуализиране на плана за управление на НП Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.
Планът за управление е основен управленски инструмент за ефективно опазване и устойчиво управление на НП „Централен Балкан“.  През десетгодишния период на действие на първия План за управление, защитената територия се утвърди като важен елемент в Националната екологична мрежа, направи сериозни стъпки към международно сътрудничество и европейска интеграция чрез сертифициране и членство в природозащитни организации и поемане на дългосрочни ангажименти относно развитие на устойчив туризъм, съхраняване и опазване на местообитания и биоразнообразие, отговорно управление на парка. 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg