В Национален парк “Централен Балкан” се залесява нова гора с местни видове

13 Април 2020
 
 
 
    
 
В Национален парк “Централен Балкан” се залесява нова гора с местни видове
 
В периода 9-14 април на територията на Нацинонален парк “Централен Балкан” се извършва залесяване върху площ от 10 дка.  Изпълнява се в района на Парков участък Карлово, Многофункционална зона на националния парк, землище Кърнаре, Община Карлово на 1350 метра надморска височина.
Залесяването се извършва на базата на технологичен план за възстановяване на природно местообитание 9180, изготвен от експерти на парковата дирекция.
Площите, върху които се залесява, са заети от рудерална растителност, възникнала след системното преизпасване и утъпкване от домашни животни, а през последните години теренът е и опожаряван. Върху тях се наблюдава начален етап на възникване на повърхностна ерозия вследствие на интензивната паша. Поради тази причина площта не е картирана като природно местообитание съгласно Приложение 1 на ЗБР/Директива 92/43 ЕЕС/ EUR 27 (28).
За залесяването  се използват  фиданки с местен географски произход (произведени при изпълнение на Дейност С2 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитанието 9180* в ЗЗ BG0000494 Централен Балкан по проект LIFE16 NAT/BG/000856 „Местообитания свободни от инвазивни чужди растения“, съфинансиран от програма LIFE на ЕК).
В района се засаждат 5000 фиданки от обикновен явор (Acer pseudoplatanus), 1000  фиданки от планински ясен (Fraxinus excelsior) и около 100 фиданки от воден габър (Ostrya carpinifolia) като масивът ще послужи през следващите години за създаване и оформяне на нова хабитатна горска единица.
Залесяването ще сложи начало на възстановяването на коренните за района горски хабитати, унищожавани в миналото с цел освобождаване на терени за паша, както и ще допринесе за усвояване на въглеродни емисии и създаване на специфично биоразнообразие в тази част на планината.
Извършва се с финансовата и организационна подкрепа на СОКОТАБ ЕООД (БЪЛГАРИЯ) и СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg