В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

27 Август 2020
Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни  местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

При разработването на Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. е извършен анализ на възникналите пожари за периода на действие на първия План за управление на НПЦБ, 2001-2010 г. Анализът показва значително по-голям процент на антропогенно предизвиканите пожари, голяма част от които в горските природни местообитания. 

По дейността се предвижда възстановяване на осем минерализовани ивици, които представляват изкуствено направена противопожарна преграда, чрез почистване на всички горими материали до минералния почвен слой. Предвидените минерализовани ивици са ситуирани в Паркови участъци  „Тъжа“, „Калофер“ , „Карлово“, „Клисура и „Троян“.

Този тип мероприятие е от ключово значение за ограничаване разпространението на възникнали пожари и навлизането им в горски природни местообитания с висока степен на пожарна опасност. Предвидените минерализовани ивици, ще бъдат изградени върху съществуващи съоръжения: пътища и стари минерализовани ивици.

Дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни  местообитания е в изпълнение на проект: 4.2.1.2.1. „Предотвратяване и овладяване на пожари“ от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025г.

Чрез реализирането на превантивните противопожарни дейности ще се осигури опазване на природозащитното състояние на следните природни местообитания: 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 95A0 Гори от бяла мура, 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) и 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg