Дивите кози и мечките – обект на наблюдение в Парка

01 Юни 2016

Масиран мониторинг на дивата коза (Rupicapra rupicapra) бе проведен на 26 и 27 май т.г. в Националния парк. Въпреки лошото време, за два дни, 30 служителя на Парковата дирекция обходиха 20 маршрута в защитената територия. Наблюдавани са диви кози от различни възрасти - възрастни мъжки и женски, едногодишни и тазгодишни ярета. Месец по-рано бе извършен мониторинг и на кафявата мечка (Ursus arctos). Освен директното наблюдение, за наличието на мецаните се съди по оставени следи от стъпки, маркировъчно поведение, екскременти и др. Един от симпатичните обитатели на Парка – лалугерът (Spermophilus citellus), бе наблюдаван също през м. април, когато паркови експерти обучаваха на терена колегите си паркови охранители как се прави мониторинг на вида.
Данните от годишния мониторинг дават информация за приблизителната численост на различни видове животни, като се отчита още възрастовата структура, състоянието на популациите им – намаляват или се увеличават, разселват ли се на нови места.
Освен по време на мониторинг, животните в Парка са наблюдавани от невидими „очи“ - монтирани фотокапани - камери, които се включват при движение. Благодарение на тях се установяват видове, които обичайно водят скрит начин на живот или са активни през нощта.
Ще припомним, че Дирекцията има утвърден Годишен план, който цели да осигури провеждането на надежден и системен мониторинг на компонентите на околната среда в защитената територия, позволяващ проследяването на тяхната динамика и вземането на превантивни мерки при регистриране на неблагоприятно въздействие предизвикано от човешка намеса. Сред наблюдаваните компоненти са 10 консервационно значими растителни вида, 7 вида бозайници и 14 вида птици, балканската пъстърва и живородният гущер. 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg