Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път местност Беклемето – хижа „Дерменка“.

21 Юли 2020
Във връзка с разпространена информация Дирекция Национален парк "Централен Балкан" съобщава:
Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път м. Беклемето – х.„Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на Договор по проект "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.
Строително-монтажните дейности се реализират на базата на изготвен технически проект „Ремонт и възстановяване на път Беклемето – Дерменка“ по проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“
Съгласно Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. път № 12 Троянски проход - х. „Дерменка“ попада в зона „Инфраструктура“. Пътят е включен в категорията „пътища със свободен достъп“ – т.е. посетителите могат да преминават с МПС по пътя, без да е необходимо съгласуване от страна на ДНПЦБ. Посоченият път е сред антропогенно натоварените в НПЦБ.
Посетителите в НПЦБ използват пътя, за да достигнат до заслон „Орлово гнездо“ и х. „Дерменка“. От друга страна съоръжението се използва от ползватели на природни ресурси в тази част на НПЦБ - събиране на лечебни растения, горски плодове, паша на домашни животни.
Поради сериозното натоварване на пътя се наблюдава изравяне на пътното трасе. По тази причина, част от посетителите, с цел преодоляване на разрушените участъци от пътя, излизат извън трасето му.
Най-значимите човешки дейности спомогнали за ерозията са – паша, пожари и нерегламентирано движение на МПС. Понастоящем е засилена опасността от увеличаване на ерозията в резултат от нерегламентирано навлизане на високопроходими МПС. В района на посочения път са установени ерозирали терени, които увеличават площта си - над 100 ха увредени площи.
Посоченото нерегламентирано движение на МПС-та, извън пътното трасе води до ускорена ерозия в природни местообитания:
6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества,
62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества и
6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, разположени в съседство с пътя.
 Това е изключително сериозен проблем за района на пътя и прилежащите местообитания, тъй като съществуват множество силно ерозирали алтернативни маршрути голяма част, от които не могат да се възстановят по естествен път дори, когато движението по тях бъде прекратено.
С предвидените дейности ще се предприемат мерки за възстановяване на увредените участъци от целевите местообитания, граничещи с пътя, като се ограничи нерегламентираното движение на МПС-та извън основното пътно трасе. Ограничителните съоръжения са допустими съгласно Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г.
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg