Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Дирекция „НП Централен Балкан“ провежда дейности за борба с ерозията

08 Юли 2022
   Парковата дирекция е възложила изпълнението на дейности за борба с ерозията по Проект № BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан“.
    Чрез сключения договор се цели да се  предприемат мерки за овладяване на ерозията и да се възстановят увредени участъци, попадащи в природни местообитания; да се преустанови негативното антропогенно въздействие, което уврежда природни местообитания; да започне процес за поддръжка на природозащитното състояние на целевите природни местообитания. Планирани са противоерозионни мероприятия в участъци, засегнати от почвена ерозия в безлесни и горски територии.
     При овладяването на ерозирали участъци в горските природни местообитания на Парка, през 2021 г.  са изпълнени различни дейности в седем обекта върху обща площ от 69.63 дка. Поставени са 25 488 линейни метра брегови плетчета, иззидани са 44 каменни прагчета с обща дължина 266 м, поставена е 3084 м телена ограда, направени са 2 бариери. Засадени са 22467 тревни снопчета, извършено е залесяване с 14 913 фиданки. Изпълнени са 31 клеонажа.
     През тази година започнаха и дейности по възстановяването на природните местообитания и овладяване на ерозията в безлесната част на Парка. Чрез изграждането на дребноразмерни противоерозионни съоръжения – клейонажи, брегови плетчета, каменни прагчета, каменни валове, габиони, съоръжения за повърхностно отводняване. Те ще се изпълняват в 28 участъка, с обща площ 198,4 дка.
     Ще се извършат мероприятия за ограничаване влиянието на основните фактори, отключващи процеси на антропогенна ерозия: прекомерна паша на домашни животни и нерегламентираното движение с МПС, изграждането на огради, прегради и бариери.
     През настоящата година предстои инвентаризация на създадените нови горски местообитания и при необходимост - тяхното попълване. За целта е предвидено при нисък процент прихващане, да се залесят нови 8775 фиданки от черен бор и смърч. Предстоят също етапно отглеждане на залесените участъци, както и попълване на част от ерозираните участъци чрез мулчиране с прясно окосено сено, от съседните тревни съобщества в редовете и междуредията. Всички тези допълнителни дейности ще се изпълняват съгласно технологичните планове за залесявания.