Дирекция "НП Централен Балкан" ще маркирa границите на управляваните територии.

12 Април 2021
В рамките на проект Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан", Парковата Дирекция предприема действия по маркиране на управляваните защитени територии. В изпълнение на дейност 12 „Обозначаване на границите на НПЦБ и резерватите в него“ по Проекта е сключен договор № 97 МВ-2/29.03.2021 г. “Маркиране на терен на границите на НП „Централен Балкан“, резерват „Еленова гора“ и поддържан резерват „Чамджа“, от правоспособни геодезисти. Геодезическо заснемане на избрани части от границата на НП „Централен Балкан“. Изпълнителят по договора ще извърши геодезическо заснемане на границите на 8 участъка (прилежащи територии) от НПЦБ и маркиране на границите на Националния парк, резерват „Еленова гора“ и поддържан резерват „Чамджа“. Предвидените дейности предмет на договора трябва да приключат до 31.08.2022 г.
След маркиране на границата на Националния парк от страна на геодезическата фирма друг изпълнител ще обозначи границите на НПЦБ в безлесната част с гранични стълбове.  Предмет на обществената поръчка са 32 бр. участъци по границата на Централен Балкан. На граничните стълбове ще бъде поставена маркировка с боя и монтирани символи, обозначаващи съответната защитена територия. Маркировката представлява две хоризонтални ленти – бяла и червена (фиг.1). Поставя се така, че да бъде видима при навлизане в защитената територия.           
                     
 
 
                                              
         В допълнение в рамките на дейност 12 „Обозначаване на границите на НПЦБ и резерватите в него“ от Проекта е предвидено и маркиране на границата на  резерват „Еленова гора“, поддържан резерват „Чамджа“, Националния парк и резерватите в него в горската част от служители на Дирекцията. Маркирането на границите ще бъде извършено с боя и горепосочените обозначителни символи.               
След обозначаване на границата от правоспособни геодезисти и последващото маркиране на границата на Националния парк ще бъдат неутрализирани потенциални негативни въздействия, свързани с дейността на обекти, непосредствено разположени по границата на парка.
С изпълнението на предвиденото в Проекта, ще бъде решен и проблема с безлесната граница на някой от резерватите в НПЦБ, където липсата на гранична маркировка е предпоставка за нерегламентирани навлизания и паша на домашни животни в безлесни природни местообитания, включени в територията на резерватите.
Реализирането на дейност 12 „Обозначаване на границите на НПЦБ и резерватите в него“ ще допринесе за обозначаването на защитените територии на терен. Видимите граници на защитените територии са предпоставка за спазване режимите и нормите в тях от страна на ползватели на природни ресурси, посетители и др.

 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg