ДНПЦБ обявява конкурс за длъжността Инспектор в отдел Контрол и охрана, Парков участък Калофер, Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ с място на работа офис Калофер

03 Май 2019
ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
НА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ КОНТРОЛ И ОХРАНА
 
Ден на публикуване на обявлението: 03.05.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 15.05.2019 г.
 
Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ)
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавeн служител при следните условия:

 
1. Конкурсът се обявява за длъжността Инспектор в отдел Контрол и охрана, Парков участък Калофер, Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ в ДНПЦБ с място на работа офис Калофер (1 щатна бройка). Длъжностно ниво от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11. Наименование на длъжностното ниво от КДА – Експертно ниво 7.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове (КДА), съгласно чл. 7 от ЗДС и съгласно утвърдена длъжностна характеристика, за заемане на длъжността:1.
2.1. Образование – висше;
2.2. Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по…;
2.3. Ранг – V младши;
2.4. Професионален опит – не се изисква;
2.5. Вид правоотношение – служебно.
2.6. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 7 от ЗДС
2.7. Предпочитани области на висше образование:
2.7.1. Област Природни науки, математика и информатика: в т. ч. професионални направления: Биологически науки; Науки за земята;
2.7.2. Област Аграрни науки и ветеринарна медицина: в т. ч. професионални направления: Горско стопанство; Ветеринарна медицина;
2.7.3. Област Технически науки: в т.ч. професионални направления: Общо инженерство; Машинно инженерство;
2.8. Допълнителна квалификация/обучение:
2.8.1. свидетелство за управление на МПС;
2.8.2. документ за завършен курс за боравене с огнестрелно оръжие
2.9. Други:
2.9.1. познаване на природозащитното законодателството;
2.9.2. познаване структурата и функциите на администрацията, принципите и правилата на нейната дейност;
2.9.3. познаване на националния парк (инфраструктура, релеф, климат, растителен и животински свят, ландшафт, културно-историческо наследство и др.).
3. Начин на провеждане на конкурса – чрез решаване на тест и интервю.
4. Документи за участие в конкурсната процедура:
4.1. Заявление за участие в конкурса (Приложение №2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
4.2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
4.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката по ред и условия, определени с наредба на Министъра на образованието и науката);
4.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността – в т.ч. свидетелство за управление на МПС; документ за завършен курс за боравене с огнестрелно оръжие.
5. Място и срок за подаване на документите за участие – Документите за участие се подават в срок от 12 календарни дни от деня, последващ публикуването на обявлението в ДНПЦБ, адрес гр. Габрово, ул. Бодра смяна № 3, етаж 3, от 8:00 ч. до 16:30 ч. при Павлина Рачева – Гл. експерт в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ (ДАФПД). Документите по т.5. се представят лично от кандидатите (легитимират се с лична карта ) или от техни упълномощени представители, като се попълва и декларация относно обработването и съхранението на личните им данни.
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат изложени на таблото до входа на Учебно-информационния център на ДНПЦБ, Габрово, ул. Бодра смяна №3, ет. 3 и на интернет страницата на ДНПЦБ: www.centralbalkan.bg.
7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика – Организира и осъществява контрол по спазването на режима, нормите, условията в Национален парк Централен Балкан (НПЦБ), определени в Закона за защитените територии, Плана за управление на НПЦБ, и др. нормативни и поднормативни актове и заповеди на Директора на ДНПЦБ, за постигане на идеалните цели на НПЦБ – опазване елементите на биологичното разнообразие, осигуряване на възможности за развитие на образователни, научни и туристически дейности, екологосъобразен поминък на населението.
8. Минимален размер на основната заплата: 595 лв.
 При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
 
                ДОКУМЕНТИ:
  1. Заявление за участие в конкурс;
  2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
  3. Декларация за обработване и съхранение на лични данни.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg