Живородните гущери са наблюдавани край връх Вежен

19 Юни 2018
Рядко вижданите живородни гущери (Zootoca vivipara) са наблюдавани по време на ежегодния мониторинг близо до връх Вежен в Национален парк „Централен Балкан“. Наблюдението се извършва целенасочено на определена пробна площадка и е част от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. На уловените по време на проследяването на състоянието на вида екземпляри се определя пола и се вземат метрични данни - дължина на тялото, опашка, други особености. Живородният гущер обитава високите части на „Централен Балкан - от 1000 – 1200 м н.в. до около 2300 м н.в., той е ендемичен за Европа вид и популацията му в Парка има национална значимост.
 
Влечугите в Парка са 15 вида и съставляват 30% от херпетофауната в България. Гущерите са 7 вида. От тях с относително широко разпространение са слепокът (Anguis fragilis), стенният гущер (Podarcis muralis) и живородният гущер (Zootoca vivipara).. Змиите също са представени от 7 вида. Типични за Парка са медянката (Coronella austriaca), смокът мишкар (Zamenis longissimus), усойницата (Vipera berus).   
С висока консервационна значимост е шипобедрената костенурка (Testudo graeca), вид с категория „застрашен“ в Червената книга България и категория „уязвим“ в световен мащаб по IUCN.
Всички представители на подразредите гущери и змии , срещани в Парка, са включени в Европейския червен списък на влечугите и в приложенията на  Бернската конвенция, а 13 вида – в приложенията на Закона за биологичното разнообразие.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg