Заповед за спиране на строителни и монтажни дейности, извършвани от МИРО ТУР ЕООД

06 Ноември 2012

 
З А П О В Е Д
 
№ РД-235
 
Габрово, 05.11.2012  г.

            Подписаният АНТОН СТАНЧЕВ – Директор на Дирекция “Национален парк Централен Балкан”, като разгледах Протокол с вх. № 93-00-449/29.10.2012 г. и приложения към него снимков материал, установих следното фактическо положение: извършване от страна на „МИРО ТУР“ ЕООД, с ЕИК ********* на строително-монтажни работив района на хижа Добрила, на територията на Национален парк Централен Балкан, Парков участък Карлово, Охранителен участък Манастирска река, землище Черни Осъм, община Троян, изразяващи се в следното:
1)   Поредица отобщо 9 (девет) броя фундаменти, разположени в почти права линия (предполагаемо трасе за ски влек) с различно отстояние един от друг, по посока североизток по хребета към връх Амбарица, като общата дължина на трасето е 353.98м. Отлети са 6 (шест) броя стоманобетонни фундаменти 80/80см (GPSкоординати N42˚42´37,2˝  E024˚45´37,2˝; N42˚42´37,5˝  E024˚45´38,2˝; N42˚42´38,0˝ E024˚45´40,8˝; N42˚42´38,7˝ E024˚45´43,1˝; N42˚42´39,2˝ E024˚45´44,7˝; N42˚42´41,0˝ E024˚45´51,8˝) със заработени в тях закладни части (метална планка 42/42см с четири броя шпилки)По други 2 (два) броя фундаменти 80/80/110см (GPSкоординати N 42˚42´39,9˝ E024˚45´46,5˝; N 42˚42´40,8˝ E024˚45´50,9˝) са завършени изкопните работи и монтирана армировката. На 1 (един) брой 80/80см (GPSкоординати N 42˚42´40,0˝ E024˚45´48,4˝) се довършват изкопните работи.
2)    Към западнатастрана на старатахижа Добрила е изграденадървена конструкция (пристройка) с размери 200/700/250 см с приблизителна застроена площ 10 м2, като същата е свързана със започнатата през месец юли 2012г. конструкция към южната странана сградата. Новата конструкция се състои от 4(четири)броя колони, замонолитени към бетоннистъпки и 2(два) броя колони, долепени до стената на старата сграда. Покривът е дървен, покрит с червен воалит с посипка. GPSкоординатите на постройката са N 42˚42´39,88˝  E024˚45´35,02˝.

3)   След издадена Заповед № РД-181/14.09.2012 г. на Директора на Д ”НП Централен Балкан” за спиране на строително-монтажните работи по дървена конструкция (пристройка - 47 м2) пред кухнята и столовата на хижата от „МИРО ТУР“ ЕООД, същите са продължили, като е извършено покриване с воалитс посипка.
Като взех предвид горните фактически констатации и на основание чл. 78 и чл. 79, ал. 2, т. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), чл. 7, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове, чл. 13, ал. 2, чл. 21, т. 1 и т. 16 от ЗЗТ и съответно режима, определен в Раздел 4.0 Зониране на НП Централен Балкан, т. 19 (стр. 123) от Плана за управление на Национален парк Централен Балкан (приет с решение на МС № 522/04.07.2001 г.),
 

П О С Т А Н О В И Х:

 
СПИРАМ строителните и монтажни работи, извършвани от „МИРО ТУР“ ЕООД, със седалище *********************, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК **********, представлявано от управителя ************************************, изразяващи се в следното:
I. Доизграждането на 9 (девет) броя фундаменти и последващи строително-монтажни работи по тях, с GPS координати N42˚42´37,2˝  E024˚45´37,2˝; N42˚42´37,5˝  E024˚45´38,2˝; N42˚42´38,0˝ E024˚45´40,8˝; N42˚42´38,7˝ E024˚45´43,1˝; N42˚42´39,2˝ E024˚45´44,7˝; N42˚42´41,0˝ E024˚45´51,8˝; N 42˚42´39,9˝ E024˚45´46,5˝; N 42˚42´40,8˝ E024˚45´50,9˝и N 42˚42´40,0˝  E024˚45´48,4˝, поради нарушаване разпоредбата на чл. 21, т. 1 от ЗЗТ;
ІІ. Всякакви строително-монтажни работи по описаните в т. 2 и т. 3 от настоящата заповед пристройки към старата хижа Добрила, поради липса на проведена съгласувателна процедура, съгласно изискването на чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ  и нарушаване на разпоредбата на чл. 21, т. 16 от ЗЗТ и съответно режима, определен в Раздел 4.0 Зониране на НП Централен Балкан, т. 19 (стр. 123) от Плана за управление на Национален парк Централен Балкан.
Срокът на действие на заповедта е до представянето в Дирекция ”НП Централен Балкан” – Габрово на необходимите документи за извършване на законна строителна дейностпо т. 2 и т. 3 от настоящата Заповед, на територията на НП „Централен Балкан“, съгласно ЗУТ, ЗЗТ и Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан“.
Заповедта да се сведе до знанието и за изпълнение от „МИРО ТУР“ ЕООД,
със седалище *********************, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК **********, представлявано от управителя ************************************.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началник отдел Контрол и охрана и Гл. инспектор в отдел КО, ПУ Карлово.
Настоящата заповед може да бъде оспорена по реда, предвиден в АПК в 14-дневен срок от връчването по административен ред чрез Директора на Дирекция ”НП Централен Балкан” пред Министъра на околната среда и водите, както и по съдебен ред чрез Директора на Дирекция ”НП Централен Балкан” пред Административен съд – Габрово.

(п)
АНТОН СТАНЧЕВ
Директор

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg