Изготвен е Годишен план за ползване нa гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк Централен Балкан, 2020 г.

30 Юни 2020
Предоставяме на вниманието Ви оповестен със заповед на Директора на ДНПЦБ проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк Централен Балкан, 2020 г.., приемането на който е задължително условие за издаване на позволително за събиране на гъби и диворастящи плодове на територията на Парка. Целта на Плана е да регулира и администрира ползването им на територията на НП „Централен Балкан“, при което да не се допуска увреждане на природните местообитания и целевите видове, като се създадат предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението.
С пълния текст на Проекта на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк Централен Балкан, 2020 г.. може да се запознаете от тук. Всички заинтересувани лица и организации могат да подадат писмени предложения и възражение по проекта на Плана в срок до 30.07.2020 г. вкл. в Централния офис на ДНПЦБ, адрес: гр. Габрово, ул. Бодра смяна № 3, ет. 3.

Повече информация можете да намерите тук:


 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg