Изготвен е Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален Парк „Централен Балкан“, 2021 г.

14 Май 2021
Предоставяме на вниманието Ви оповестен със заповед на Директора на ДНПЦБ Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален Парк „Централен Балкан“, 2021 г., приемането на който е задължително условие за издаване на позволително за събиране на лечебни растения на територията на Парка. Целта на Плана е да регулира и администрира ползването на лечебни растения на територията на НП „Централен Балкан“, при което да не се допуска увреждане на природните местообитания и целевите видове, като се създадат предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението. Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност.

С пълния текст на Проекта на Годишния план за ползване на лечебни растения за 2021 г. може да се запознаете от тук. Всички заинтересoвани лица и организации могат да подадат писмени предложения и възражение по проекта на Плана в срок до 14.06.2021 г. 

 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg