Информационен бюлетин на Дирекция

10 Август 2012

Централен Балкан
Случи се:
Осем служители от Парковата дирекция прекараха нощта, контролирайки пожара в резерват Соколна. Макар очакваният дъжд да не заваля, не имало силен вятър и пожарът е ограничен. Още вчера е спряно развитието на огъня. При сегашната обстановка не се наблюдава постъпателно разрастване на пожарището, но въглените в него тлеят, продължават да догарят отделни големи дървета. На път, в подкрепа на дежурните от тази нощ паркови служители, вече са двама техни колеги и шест човека от Районното управление за пожарна безопасност и защита на населението в Павел баня. В ранния следобед ще се качат още седем служители от Дирекцията, които ще оформят ядрото на дежурните довечера, през нощта и утре. Днес екипите ще работят на две основни групи. Служителите от Районното управление и част от парковите служители ще обработват южния фронт на пожара - в района на хижа „Соколна” и под нея, останалите паркови служители ще са на Кюй дере и Кору дере и по северната граница на пожарището.
Засега засегнатата площ е общо около 3 500 дка в Парка и резервата, като от тях в резервата са около 1 788 дка от общата му територия 12 500 дка. Мащабът и типът на пожара са такива, че за окончателното му потушаване е необходим дъжд.
Засегнатият от пожара район е уникален във флористично отношение, благодарение на изключителното силно средизимноморско влияние в тази част на планината. Характерна е висока концентрация на консервационно значими видове, неприсъща за другите части на Средна Стара планина.
Според експерти на Дирекцията, пожарът е засегнал популации на над 700 вида висши растения, от които над 40 вида ендемита /балкански, български, суббалкански/, сред които фривалдскиева микромерия, маслиноподобно бясно дръвче, рохелова каменоломка, родопски силивряк, черноморска ведрица и др., както и над 50 растителни вида, защитени по Закона за биологичното биоразнообразие. Частично засегнати и унищожени са природни местообитания от 10 типа по Директива 92/43 на Европейската икономическа общност (Директивата за хабитатите), някои от които и приоритетни за опазване. Засегнати и частично унищожени са ценни и редки растителни съобщества от мизийски бук, обикновен горун, обикновен бук, воден габър, хиркански клен, явор, шестил, мъждрян и др. В територията на пожарището са и изключително ценни високопланински карстови екосистеми.
Не е засегнато тисовото находище - най-голямото в България, тъй като то се намира в долината на р. Габровница, на изток от Кюй дере.
Дъжд и град валя вчера и през нощта над западните райони на парка. Благодарение на валежите окончателно са потушени пожарите в м. Болованя, м. Джафар дере – в резерват Стенето, както и установеният от парковите служители пожар, пламнал вчера следобед в м. Каменица в резерват Царичина.
Очаквайте в следващия бюлетин:
·        актуални новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg