Информационен бюлетин

20 Юли 2012
Случи се:


Зелената линия маркира границата на резерват "Царичина".

                                                                                                                                                                  

 Продължават действията за ограничаване на пожара, възникнал североизточно от вр. Братаница. Нови седем служители – двама от ПУ Клисура, трима от ПУ Рибарица и двама от ПУ Троян днес смениха групата от парковите участъци Тъжа и Стоките, дежурила вчера и през нощта. Въпреки силния вятър вечер и нощем в района, парковите служители не са допуснали разрастване на пожарището извън овладяните вече граници. Периферията се обработва с вода, очаква се пристигането и днес на двутонна цистерна от Рибарица.      Разпределени по целия фронт на пожара, служителите удържат разпространението му. Действията на терена ще продължат и през нощта.  Засега те са успешни и очакванията са, че пожарът няма да се  разрасне. 
Ще припомним, че сигналът за пожара бе получен на 18 т. м. около 13 часа по пладне.     До днес – 20 юли, засегнатата площ е около 11 ха. Горяла е предимно гъста хвойна. Местоположението на пожара е отдалечено от масива на резерват „Царичина”, но в близост се намира находище на бяла мура.
 
Новият проект на Парковата дирекция „Централен Балкан – парк за всички” получи  финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” 
Със заповед № РД-531/02.07.2012г. на министър Нона Караджова е одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 55 092 000 лв., от които 46 828 200 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 8 263 800 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Р България.  
 Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO00511/3/3/.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”
Срокът за изпълнение на Проекта е 31.03.2015г.
 Както вече информирахме, спривличане на средства от Оперативната програма, Дирекцията цели финансово да обезпечи важни за опазването на биоразнообразиетодейности, свързани с видове и местообитания. На видово ниво, предмет на проекта е възстановяване на глухаря, населявал в миналото, но изчезнал днес вид от територията на парка и разселване на ловни соколи, застрашен в Европа вид, чиято популация в парка е с европейска значимост. Предвидени са мерки за стабилизиране на популациите на едрите бозайници – с подобряване на хранителната база и на балканската пъстърва – с разселване в горните течения на реките.
Сериозно внимание в Проекта е отделено на природните местообитания. Дейностите за възстановяването, опазването и поддържането им обхващат близо  22 400 дка. Сред целевите местообитания са гори от бяла и черна мура, борови гори с ендемични подвидове от черен бор, смърчови гори в планинския до алпийския пояс, букови гори върху варовик, влажни и високопланински букови гори. Предмет на Проекта е опазването и поддържането и на местообитанията на определени тревни и храстови съобщества, сред които южните високопланински,  алпийските и субалпийските, картъловите съобщества върху силикатен терен, планинските сенокосни ливади, както и местата, обитавани от световно застрашения европейски лалугер.
 За да бъде посещението в Парка приятно, забавно и да носи наслада от досега с дивата природа, Проектът предвижда създаване на три посетителски интерпретативни центъра, обновяване на  около 140 км лятна лентова туристическа маркировка и монтиране на 200 нови жалона по зимната маркировка, обезопасяване на маршрути с въжено-стоманени и дървени парапети, паркова мебел за кътове за почивка, биваци, погледни места, зелени класни стаи, направа на заслони, беседки и чешми. Новото изкушение за посетителите ще бъдат и предвидените за изграждане три укрития за наблюдение на едри бозайници. Широкопрофилни образователна и интерпретативна програма ще изпълнят със съдържание обогатената посетителска инфраструктура.
 Одобряването на проектното предложение допринася съществено за реализация на дейности, свързани с планирането и оптимизацията на управлението, като разработване на планове за управление на резерватите „Чамджа” и „Еленова гора”, инвентаризация на горите и оценка на състоянието на елементите на околната среда,  стратегически насоки за развитие на охраната и контрола,  пилотен проект за опазване местообитания в 11 моделни територии от безлесната зона,  разработване на документация за концесиониране и др.
Важни за оперативното и ефективно управление са заложените в Проекта реконструкция на пътища за управленски нужди, създаването на ведомствена комуникационна система с възможност за наблюдение и охрана, развитие на охранителната и управленска инфраструктура, действия, свързани с пожарна безопасност и овладяване при кризи.
Дейностите в новия Проект изискват прецизно администриране и в голяма степен строго специфичен труд и квалификация, от които ще зависи успеха на по-нататъшните стъпки за реализирането на проекта. Затова в рамките  на първата от трите години – 2012 г., ще се стартира със сформиране на Екип за управление и за избор на консултанти, чиято работа ще подпомогне подготовката на документацията за съответните обществени поръчки.
Ще припомним, че както е и по изискванията на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, включените в проектното предложение на Дирекцията дейности по същество са в изпълнение на действащия План за управление на Националния парк.  
От 8 май т. г., италианката Марта Мангони е на стаж в Дирекция „НП Централен Балкан”. Припомняме ви, че тя е тук в рамките на програмата „Учене през целия живот“, Секторна програма за професионално обучение и образование „Леонардо да Винчи” към Европейската комисия.
 Марта стана част от екипа на Дирекцията в началото на месец май и ще бъде в България до средата на следващата седмица. През този период тя взе участие в Кампанията за почистване на Парка - 2012 в района на х. “Рай” в честванията по повод 20-годишнината от Директивата за хабитатите и Финансовия инструмент Life+ в ПУ Калофер, туристически комплекс „Бяла река”.
 По образование Марта е ландшафтен архитект. Нейната персоналната задача бе да предложи идеен проект за изграждането на еднодневен интерпретативен център в м. Нефтохима, ПУ Тетевен. За целта италианката посети мястото и с помощта на съвременните похвати в сферата на териториалното планиране изпълни успешно поставената задача. Предложеният проект е с основна тема на интерпретация „Водата” и включва посетителски център, обособена пътека покрай реката, места за релакс, игри за децата, интерпретативни модули и др. Цялостната разработка ще бъде представена в понеделник 23.05.2012 в централния офис в град Габрово.
 В края на своя стаж, попитахме Марта за цялостните й впечатления. Тя сподели, че най-голямата й радост ще остане възможността да наблюдава кафява мечка, което се случи през м. юни по време на преход до х. „Рай”. Силно е впечатлена от съчетанието на природна даденост и внушителност чрез туристическа инфраструктура, постигнати при изграждането и реновирането на Екопътека „Бяла река”. Не на последно място Марта сподели, че в България е срещнала топло гостоприемство и отворени към света хора.
  За втора поредна година Дирекция „НП Централен Балкан” участва със собствена шатра в Узана Поляна Фест - иновативен фестивал на практиките за устойчиво развитие, проведен в края на миналата седмица в планинската местност Узана, област Габрово.
На участниците във Феста бяха представени информационни материали, сред които брошури и плакати по трите проекта на Парковата дирекцията, финансирани по ОПОС, стикери с животни и растения в Парка, листовки - миникарти на 20 туристически хижи в Парка. Особен интерес сред посетителите на Феста предизвика един от обществените информационни портали (сензорен киоск), произведен в рамките на дейността „Производство на информационна-интерпретативна програма” по Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Национален парк "Централен Балкан". Чрез мултимедийното устройство, желаещите имаха възможност да надникнат в дивия свят на Централен Балкан.
Очаквайте в следващия бюлетин:
актуални новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg