ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН на Дирекция НП Централен Балкан

12 Октомври 2012

Случи се:
 
Международен форум дава висока оценка на буковите гори в Парка
            От участието си в международната експертна среща “Буковите гори – Съвместно природно наследство на Европа” се върнаха Румяна Фичева и Яница Иванова - представителите на Парковата дирекция. 
            Срещата се проведе на остров Вилм, Германия и събра екперти в областта на горите и консервацията на околната среда от Германия, Англия, Италия, Австрия, Словакия, Словения, Украйна, Сърбия, Румъния, Гърция, Швейцария и България. Обсъдени бяха предложенията на отделните държави за включване на техните най-ценни европейски букови гори като транснационална номинация в листата на природното наследство под егидата на ЮНЕСКО -  съобщават нашите експерти. Определен е и географският обхват и критериите за универсалност и добавъчна стойност на номинацията.
            Участниците във форума високо оценяват буковите гори в Национален парк Централен Балкан поради тяхната представителност и компактност, в съчетание с високо биологично разнообразие. Следващият етап от процеса на формиране на транснационалната номинация,  предвижда срещи на правителствено ниво между отделните държави.         
Успоредно с основната тематика на срещата, продължила и дискусията за развитие на Европейска мрежа на буковите гори, която да гарантира дългосрочно сътрудничество между експерти и институции в тази област.  
Идеята за утвърждаването на буковите гори на Стария континент като световно наследство има вече и своята история. През 2011 г. към билитералния сайт „Първичните букови гори на Карпатите” (Украйна и Словакия) се присъединява и Германия, като името на сайта е променено: „Първичните букови гори на Карпатите и вековните букови гори на Германия”. В Техническия оценителен доклад, изготвен от IUCN във връзка с оценката на общата тристранна кандидатура на Украйна, Словакия и Германия, за включване на сайта с букови гори в списъка на Световното природно наследство, са отправени препоръки за проучване на всички обекти в Европа, с потенциал да се включат към сайта и подготовка на обща за всички Европейски страни кандидатура. Германия се нагърбва с фасилитиране и до известна степен с финансиране на процеса за разширяване на сайта с включването на представители на всички еко-географски райони на разпространение на бука, с останалите места с първични/ вековни букови гори в Европа. Процесът е иницииран и се води от съответните Федерални служби на Германия, като е осигурено и финансиране чрез проект, чиято цел е да се подготвят необходимите документи и да се внесе единна кандидатура за всички първични и вековни букови гори в Европа до началото на 2015 г. Предвидено е и организирането и провеждането на редица семинари на ниво експерти и на ниво взимащи решения.
В периода ноември 2011 г. – юли 2012 г., служители на Дирекция „НП Централен Балкан” участваха в две международни работни срещи, състояли се в Германия и Италия. Форумите са на експертно ниво, в тях са поканени за участие представители на 12-15 европейски страни със запазени букови гори, за обсъждане на конкретни потенциални сайтове, които да бъдат включени в общата кандидатура.
            На първата работна среща в Германия, представителите на Парковата дирекция представят вековните букови гори на България, като част от Илирико - Балканския район на разпространение на бука. Подробно е представен и Национален парк Централен Балкан. Презентирани са вековни букови гори и потенциални сайтове във Франция и Испания; Австрия; Италия и Гърция; Словения, Албания, Македония, Румъния и Полша.
Чрез гласуване са избрани най-представителните територии с вековни букови гори, които попадат в защитени територии. За Илирико - Балканския район на разпространение на бука с най-много гласове е номиниран Национален парк Централен Балкан. Като изключително ценни са предложени и вековните гори от източен бук в Странджа.
На втората среща в Италия, сред номинациите от българска страна са вековните букови гори, представени в резерватите на Национален парк Централен Балкан – „Боатин”, „Царичина”, „Козя стена”, „Стенето”, „Северен Джендем”, „Пеещи скали”, „Соколна”, „Джендема” и „Стара река”, със средна възраст на буковите гори 150 години и включващи ценни съобщества на бука с воден габър, планински явор, благаево бясно дръвче, тис и др.
Другите номинирани български гори са вековните букови гори с участие на питомен кестен в резерват „Конгура” – Беласица и вековните гори от източен бук в Природен парк „Странджа”, представени в резерватите „Витаново”, „Силкосия” и „Тисовица”.
            Качествата на предложените букови съобщества са неоспорими – вековни гори, включващи редки растителни и животински видове с висок природозащитен статус.
 
  Предстои масиран мониторинг на кафява мечка в Стара планина
            На 10 и 11 октомври т. г., Парковата дирекция бе домакин на две работни срещи с основна тема – организация на масиран мониторинг на кафявата мечка в Стара планина. Инициатор на срещите бе  Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), администрация за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България, както и управляваща Националната система за мониторинг на околната среда. През двата дни – в Калофер и в Габрово се събраха представители на ИАОС, Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, Дирекцията на Природен парк „Българка”, държавни ловни и горски стопанства, граничещи с територията на парка. Бяха обсъдени съществуващи и определени нови маршрути за мониторинг, които да обхванат максимално територията на двата парка, както и на околните горски и ловни стопанства.
            Масираният мониторинг на вида се провежда за трета поредна година и е в изпълнение на Плана за действие за кафявата мечка. През 2012 г. като територии за мониторинг са избрани Западни Родопи, районът на Смолян и Средна Стара планина.
 
Очаквайте в следващия бюлетин:
 - актуални новини
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg