ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 25 юни 2010

25 Юни 2010

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
на Дирекция НП Централен Балкан
--------------------------------------------------
25  юни 2010 г.

Случи се:

Парковата дирекция стартира от 20 юни ежегодния Мониторинг на въздействието на туристическия поток върху околната среда и биоразнообразието в парка.  Целта е да се минимализира отрицателното антропогенно въздействие върху природата, като се проследи  състоянието и промените в състоянието на туристическите пътеки, на природната среда край тях, състоянието на биваците, на туристическата и интерпретативна инфраструктура  през активния летен сезон. Наблюденията се извършват от паркови служители по конкретна методика на едни от най-натоварените туристически и специализирани обекти, част от които минават през резерватни територии. Мониторингът включва два бивака – край хижа „Рай” и  „Бяла река” и 11 маршрута: пътека Калофер - х. Рай (част през резерват „Джендема”), пътека  Мазането - х. Плевен,  трасе по Е3: Беклемето - х. Козя стена,   трасе по Е3: х. Мазалат – х. Тъжа (част по границата на резерват „Пеещи скали”),  пътека: Карлово – х. Васил Левски (през резерват „Стара река”), пътека: Двата моста – х. Вежен (част през резерват „Царичина”),  Екопътека “Бяла река”, Екопътека „Видимско пръскало” (част през резерват „Северен Джендем”), , Интерпретиран маршрут „Водните дупки” (част през резерват „Северен Джендем”), Интерпретиран маршрут „По пътя към еделвайса” (през резерват „Козя стена”) и пешеходен маршрут: х. Плевен – вр. Ботев.
Въздействието се отчита по матрици за оценка, включващи характеристика на обекта с постоянни показатели, които отразяват до каква степен той се вписва в околната среда и с показатели за текущи наблюдения, следени на определени интервали и даващи представа за промяната в състоянието на средата в резултат от въздействието на посетителите. Сред показателите за текущи наблюдения са промени в ширината – (уширяване) и в дълбочината (вдълбаване, поява на ерозирали участъци) на пътеките, наличие на твърди битови отпадъци, унищожени и наранени дървета край пътеката,  направени огнища извън определените за това места, индикации за събиране на лечебни растения,  гъби, диворастящи плодове по дължината на трасето, състояние на маркировката, състояние на информационната и интерпретативна  инфраструктура, както и състояние на туристическата инфраструктура и паркова мебел (парапети, мостове, места за почивка), състояние на ландшафтните елементи (нарушена цялост на почвения слой, на скалните образувания, изкуствено забентване на вирове и др.). Мониторингът в националния парк се прави в началото и в кроя на активния туристически сезон. Вторият мониторинг е през м. октомври. 
Събирането и обработването на информацията за въздействието на туристическия поток и дейностите по неговото обслужване ще послужат на парковата дирекция за вземане на управленски решения, насочени както към по-добро опазване на биоразнообразието и ландшафтните форми близо до туристически обекти и маршрути, така и към създаването на условия за съхраняване на сега съществуващото добро състояние, чрез обратната връзка  туристически поток – контрол.
При установено от резултатите на наблюденията силно отрицателно  въздействие на туристическия поток, ще се предприемат управленски мерки, вкл. затваряне на обекта за посетители до възстановяване на природната среда.

От 28 юни до 2 юли в НП ще се проведе художествен пленер „Централен Балкан – с очите на младостта”. Ученици от Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов” – Казанлък ще рисуват дивата природа в района на Тъжанския парков участък. Проявата е част от програмата на Парковата дирекция, посветена на Международната година на биоразнообразието.

Акция за преустановяване на нерегламентирано преминаване на моторни превозни средства бе организирана в парка. В акцията се включиха служители от парковите участъци Тетевен, Троян, Клисура, Стоките, Калофер и Тъжа, които проверяваха преминаващите МПС-та на обособени постове по пътищата с разрешителен режим - Беклемето – х. Дерменка, в района на заслон Орлово гнездо, Калофер – вр. Ботев и м. Табите – вр. Ботев. Установени са нарушения по пътя Беклемето - хижа Дерменка. Съставени са един акт за административно нарушение и четири предупредителни протокола.

Знаете ли, че:
На 24 юни народната традиция отбеляза Еньовден.
Наричат го още Иван Бильобер, Летен Ивановден, Яньовден. На Еньовден се берат билки – всяка билка, набрана на този ден има лековити свойства. Берат се рано, до 77 ½ билки. Всеки може да набере 77 билки и да излекува 77 болести, но за ½ болест лек няма. Тя се лекува само с ½ билка, а как се бере и вари и пие знаят само жените билярки, лечителки и вещици.
    В Национален парк Централен Балкан са установени 166 вида лечебни растения. Общият им брой представлява 75% от широко използваните в официалната и народна медицина видове. Лечебните растения са разпространени както в горските пояси, така и в безлесната зона на националния парк. На много места те заемат обширни територии и  придават облика на растителността. Такива са сибирската хвойна, черна и червена боровинка, малина, орлова папрат, мечо грозде, лазаркиня и др. Други имат ограничено разпространение, но са със значителна консервационна значимост - снежно кокиче, жълта и петниста тинтяви др.
В Червената книга на България са отбелязани 22 лечебни вида от срещаните в парка.. Четири вида са включени в категорията “застрашен” и 18 - в категорията “рядък” за флората на България. Сред защитените и редки видове са жълтата и петниста тинтява, меколистно шапиче, кръглолистна росянка, златовръх. Някои от представителите на комплекса от видове шапиче, панчичева пищялка, лудо биле и др. са редки видове, срещащи се с единични екземпляри.
В списъка на Вашингтонската конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) са включени снежно кокиче и няколко вида от род салеп. Посочените по-горе видове, заедно с исландския лишей, мечото грозде, жълтата тинтява и плавуна влизат в списъка на застрашените лечебни растения, посочени от Европейския съюз в Разпореждане (EC) № 338/97. (Medicinal species, listing in the annex of Regulation (EC) № 338/97 )
Голямото биологично разнообразие и добрите ресурсни характеристики на много от лечебните растения, срещани в националния парк, го определят като място, изключително подходящо за трайното опазване на техния генофонд в условия “in situ”.

29 юни е Ден, посветен на река Дунав
Денят на река Дунав - втората по големина река в Европа, е  празник за една по-чиста и по-безопасна река. Дунав и неговите притоците са една от най-важните речни системи на Стария континент. Дунавският басейн е играл важна роля в политическото, социално-икономическoто и културно развитие на Централна и Източна Европа. Басейнът на реката е с площ 817 000 км ². От извора си в Германия - до Румънско-Украинската делта, реката изминава над 2 845 км, свързвайки 81 милиона души от 14 страни. Река Дунав е нещо повече от вода. Тя е живот, енергия, храна, вода, транспорт и отдих. Дунавските влажни зони регулират замърсяването и пречистват водите. Дунав е връзка между европейските страни и обединява различните езици, култури и истории. Тя е и от голямо значение за Европейската дива природа. Басейнът се отличава с голямо разнообразие от екосистеми и местообитания за много животински и растителни видове. Заедно с подземните води, алувиалните долини, гори и ливади, тречният басейн е дом на огромно разнообразие от видове. Те са не само взаимно зависими, но също както и хората, живеещи в басейна, са изцяло зависими от реката.
През миналия век, река Дунав и дивите животни са претърпели значителни загуби. Басейнът сега е останал с около 20% от своята бивша заливна зона, само половината от която е близо до естественото си състояние. Съществуващите заливни равнини, заедно с хиляди езера и водоеми, все още формират мрежа от съществено значение за хранене, почивка и зони за размножаване на риба и птици, включително и за застрашени животни като черния щъркел, морския орел, къдроглавия пеликан. Със своите 75 вида риби, включително есетрови и няколко световно застрашени вида птици, като малък корморан, червеногуша гъска и два вида пеликани, делтата на река Дунав се нарежда сред първите места с диви животни в света.
Река Дунав е от изключително значение и за Република България, тъй като представлява една от границите на страната ни и връзка с останалите части на континента. Всеки от нас може да допринесе за нейното устойчиво използване и закрила.
С грижата за НП Централен Балкан, ние също допринасяме за опазването на река Дунав. Главната водоразделна линия на българските реки от Черноморския и Беломорския водосборни басейни преминава по билото на Стара планина, в т. ч. и през територията на НП Централен Балкан. От запад на изток тя започва от границата на водосборния басейн на р. Малък Искър и преминава последователно през върховете Косица, Вежен, Козя стена, Ботев и Росоватец, след което достига до източната граница на НП, която следва долините на р. Росица и р. Габровница (приток на р. Тунджа).
Дължината на водораздела е около 106 км. Главната водоразделна линия разделя НП на две части. От северната част водите се оттичат към р. Дунав и оттам към Черно море. Главните реки от Черноморския водосборен басейн, които водят началото си от територията на националния парк и се вливат в Дунав, са реките Вит, Осъм и Росица. Водосборните им басейни в парка са 352 km2.
Инициативите на Международната комисия за опазване на р. Дунав са на адреси:
http://www.danubeday.org

Очаквайте в следващия бюлетин:
-    новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg