Министерски съвет прие актуализирания План за управление на НП „Централен Балкан“

24 Март 2016

На правителственото заседание, провело се на 23 март, като първа точка от дневния ред бе приет актуализирания План за управление на Национален парк „Централен Балкан“, който ще бъде валиден в периода 2016 – 2025 г.
Планът за управление на НП „Централен Балкан“ е инструмент за съхраняване на природното и културно богатство и развитие на устойчив поминък в Средна Стара планина. Актуализацията на Плана се извършва след изтичането на 10-годишния период от приемането на първия План за управление и отразява сегашното състояние на абиотичните и биотичните компоненти на природната среда, както и на социално-икономическите характеристики на „Централен Балкан“ и прилежащата му територия.
Актуализираният План е основен инструмент за управление на Националния парк, който отчита натрупаният през годините опит в управлението на територията и отразява информираното съдействие и участие на местните общности. В него е оптимизиран териториалния обхват на съществуващите в първия план за управление зони, в които се прилагат различни и специфични за всяка зона дейности, режими и норми, целящи постигането на управленските цели на Парка.
Планът за управление е документа, който определя насоките за управление на „Централен Балкан“ за период от десет години. Основни управленски цели, които той поставя са:
· информиране на заинтересованите страни за основните характеристики на защитената територия – природозащитна стойност , начин на управление;
· определяне на институциите, отговорни за различните аспекти на управлението;
· определяне на районите със значими проблеми и подходите за решаването им;
· определяне на приоритетите и насочване на необходимите ресурси;
· осигуряване на основа за проверка на ефективността на управлението;
· гарантиране на дългосрочната управленска ангажираност в постигане на основните цели на защитената територия.
Основните части на Плана за управление са Описателна и Предписателна. Предписателната част е разработена на базата на подробен анализ на актуализираната информацията за всички важни аспекти на Националния парк и прилежащата му територия, съдържаща се в Описателната част и в извършената Първа оценка на защитената територия. Това е информацията за абиотични компоненти, биологична характеристика, културна и социално-икономическа характеристика на Парка. Използвайки тази основа Предписателната част посочва идеалните и дългосрочните цели на Националния парк, съществуващите ограничения и заплахи, които биха попречили за постигане на целите, функционалното зониране на Парка със съответните режими и норми, оперативни задачи, програми и проекти и план за тяхното прилагане с оглед постигане на целите, схеми за мониторинг на изпълнението на определените задачи и за текуща отчетност и контрол по изпълнение на проектите и дейностите.
Постигнатите резултати в опазването на дивата природа и спечелената висока оценка – Европейска диплома за защитени територии, с която Комитетът на министрите на Съвета на Европа удостои Националния парк като признание за неговата международна значимост, забележителни природни богатства, културно наследство, традиционни социално-икономически дейности и добро управление са знак, че с изпълнението на Първия план за управление успешно са постигани поставените цели. Затова екипът, разработващ АПУ, запази проверените във времето и ефективно работещи елементи. Актуализираният план е в контекста и на разработената от Обществения консултативен съвет към Парка Дългосрочна визия за „Централен Балкан“ (2010 – 2050 г.), отразяваща очакванията на общественосттаза съхраняването на дивата природа за идните поколения, за бъдещето на тази територия, превърнала се и в символ на българския дух и култура. Взети са под внимание становищата и мнението на различни заинтересовани страни.
С цел споделяне на ползите от защитената територия, насърчаване развитието на традиционния за местните хора поминък – паша на домашни животни, сенокос, събиране на билки и горски плодове, са запазени териториите, допускащи тези дейности. Предвижда се изграждане на посетителски центрове и комплекси за интерпретация, обогатяване и обезопасяване на туристическата инфраструктура.
Актуализираният План за управление е разработен в рамките на проект DIR – 593212 – 1 – 8 „Актуализиране на План за управление на НП „Централен Балкан“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г“.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg