Новият проект на Парковата дирекция "Централен Балкан-парк за всички" получи финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2007-20013 г."

20 Юли 2012

                  Със заповед № РД-531/02.07.2012г. на министър Нона Караджова е одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 55 092 000 лв., от които 46 828 200 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 8 263 800 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Р България.  
            Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO00511/3/3/.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”
Срокът за изпълнение на Проекта е 31.03.2015г.
            Както вече информирахме, спривличане на средства от Оперативната програма, Дирекцията цели финансово да обезпечи важни за опазването на биоразнообразиетодейности, свързани с видове и местообитания. На видово ниво, предмет на проекта е възстановяване на глухаря, населявал в миналото, но изчезнал днес вид от територията на парка и разселване на ловни соколи, застрашен в Европа вид, чиято популация в парка е с европейска значимост. Предвидени са мерки за стабилизиране на популациите на едрите бозайници – с подобряване на хранителната база и на балканската пъстърва – с разселване в горните течения на реките.
            Сериозно внимание в Проекта е отделено на природните местообитания. Дейностите за възстановяването, опазването и поддържането им обхващат близо  22 400 дка. Сред целевите местообитания са гори от бяла и черна мура, борови гори с ендемични подвидове от черен бор, смърчови гори в планинския до алпийския пояс, букови гори върху варовик, влажни и високопланински букови гори. Предмет на Проекта е опазването и поддържането и на местообитанията на определени тревни и храстови съобщества, сред които южните високопланински,  алпийските и субалпийските, картъловите съобщества върху силикатен терен, планинските сенокосни ливади, както и местата, обитавани от световно застрашения европейски лалугер.
            За да бъде посещението в Парка приятно, забавно и да носи наслада от досега с дивата природа, Проектът предвижда създаване на три посетителски интерпретативни центъра, обновяване на  около 140 км лятна лентова туристическа маркировка и монтиране на 200 нови жалона по зимната маркировка, обезопасяване на маршрути с въжено-стоманени и дървени парапети, паркова мебел за кътове за почивка, биваци, погледни места, зелени класни стаи, направа на заслони, беседки и чешми. Новото изкушение за посетителите ще бъдат и предвидените за изграждане три укрития за наблюдение на едри бозайници. Широкопрофилни образователна и интерпретативна програма ще изпълнят със съдържание обогатената посетителска инфраструктура.
            Одобряването на проектното предложение допринася съществено за реализация на дейности, свързани с планирането и оптимизацията на управлението, като разработване на планове за управление на резерватите „Чамджа” и „Еленова гора”, инвентаризация на горите и оценка на състоянието на елементите на околната среда,  стратегически насоки за развитие на охраната и контрола,  пилотен проект за опазване местообитания в 11 моделни територии от безлесната зона,  разработване на документация за концесиониране и др.
Важни за оперативното и ефективно управление са заложените в Проекта реконструкция на пътища за управленски нужди, създаването на ведомствена комуникационна система с възможност за наблюдение и охрана, развитие на охранителната и управленска инфраструктура, действия, свързани с пожарна безопасност и овладяване при кризи.
Дейностите в новия Проект изискват прецизно администриране и в голяма степен строго специфичен труд и квалификация, от които ще зависи успеха на по-нататъшните стъпки за реализирането на проекта. Затова в рамките  на първата от трите години – 2012 г., ще се стартира със сформиране на Екип за управление и за избор на консултанти, чиято работа ще подпомогне подготовката на документацията за съответните обществени поръчки.
            Ще припомним, че както е и по изискванията на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, включените в проектното предложение на Дирекцията дейности по същество са в изпълнение на действащия План за управление на Националния парк.  
 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg