ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

19 Януари 2016
Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ)
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавeн служител при следните условия:
1. Конкурсът се обявява за длъжността Старши експерт в отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ в ДНПЦБ с място на работа Централен офис Габрово. Длъжностно ниво от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) –10. Наименование на длъжностното ниво от КДА –Експертно ниво 6.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове (КДА) и съгласно утвърдена длъжностна характеристика, за заемане на длъжността:
2.1.     Образователно-квалификационна степен:бакалавър;
2.2.     Ранг – V младши;
2.3.     Професионален опит – 1 г. (включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната  характеристика за съответната длъжност) – опит в публичната администрация или неправителствения сектор, свързан с опазване на биологичното разнообразие или защитени територии/защитени зони;
2.4.     Вид правоотношение – служебно.
2.5.     Предпочитани области на висше образование:
2.5.1.    Област Природни науки, математика и информатика: в т. ч. професионални направления:
·      Биологически науки – предпочитани специалности: Биология; Биоразнообразие, екология и консервация; Екология; Опазване на околната среда; Екология и опазване на екосистемите;
·      Науки за земята – предпочитани специалности: Екология и опазване на околната среда; Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг;
2.5.2.    Област Аграрни науки и ветеринарна медицина: в т. ч. професионално направление: Горско стопанство – предпочитана специалност: Горско стопанство.
2.6.   Допълнителна квалификация/обучение:
2.6.1.    компютърна грамотност (Microsoft Officeиел. поща);
2.6.2.    владеене на английски език– писмено и говоримо;
2.7.   Други:
2.7.1.    познаване на българското и международното природозащитно законодателство/договорености;
2.7.2.    познаване структурата и функциите на администрацията, принципите и правилата на нейната дейност;
2.7.3.    работа с документация, изготвяне на доклади, докладни записки, становища и др. документи в посочените в длъжностната характеристика области;
2.7.4.    комуникативни умения;
2.7.5.    познаване на Националния парк (елементи на биологичното разнообразие, консервационно значими видове, релеф, климат и др.).
3.Начин на провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и интервю.
4. Документи за участие в конкурсната процедура:
4.1.   Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
4.2.   Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
4.3.   Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и/или допълнителна  квалификация (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища);
4.4.   Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, в т. ч. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
5.     Място и срок за подаване на документите за участие: Документите за участие се подават в 10 календарни дни от деня, последващ публикуването на обявлението в ДНПЦБ, адрес гр. Габрово, ул. Бодра смяна № 3, етаж 3, от 8.00 ч. до 16.30 ч. при Павлина Рачева – Гл. експерт в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ (ДАФПД). Документите се представят лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
6.     Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат изложени на таблото до входа на Учебно-информационния център на ДНПЦБ, Габрово, ул. Бодра смяна № 3, ет. 3 и на интернет страницата на ДНПЦБ: www.centralbalkan.bg.
7.     Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Участва и подпомага разработването и изпълнението на планове, програми, проекти и дейности в следните области: опазване, проучване, мониторинг на биоразнообразието и други компоненти на околната среда; поддържане и възстановяване на растителни/животински видове и природни местообитанията в безлесната част на парка; екологосъобразен поминък (паша на домашни животни), опазване и устойчиво ползване на природните местообитания, обект на паша; мониторинг на ползванията на природни ресурси, актуализиране и поддържане на база данни за природни местообитания и видове; дейностите, свързани с участието на ДНПЦБ в международни природозащитни мрежи/инициативи.
8.     Граници на заплатата за длъжността: от 420 лв. до 1150 лв.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg