Отбелязахме Седмицата на гората

09 Април 2015

Традиционно в България, цялата първа седмица на месец април се отбелязва като Седмица на гората. За 2015 г., мотото на Кампанията е „Гората – мост към бъдещето”. В началото на пролетта служителите от горския сектор и българската общественост ще посветят поредица от прояви на гората. През 2015 г. Седмицата, посветена на едно от най-големите ни богатства – гората, се чества за 90-ти път!
Горите – естествени и вековни, са сред най-ценните съкровища на Национален парк „Централен Балкан”. Те заемат 56 на сто от територията, голяма част от тях са строго защитени с включването им в резервати. Близо ¾ от тях са букови. Със средна възраст от 140 г., те са едни от най-обширните, компактни и относително неповлияни от човешка дейност букови масиви в Европа. Освен бука, в тези гори се срещат обикновен габър, обикновена леска, балканският ендемит планински явор, черен и червен бъз, шестил, лавровишня, тис, смърч, ела и тревисти растения като лудото биле, дебрянката, светликите, лазаркинята. Дъбовите гори заемат по-малка площ. В тях преобладава обикновеният горун, наричан още зимен дъб, срещат се дребнолистна липа, хиркански клен, мъждрян, а сред тревите – влакнеста чубрица, кукуряк, кандилка, снежно кокиче. Обикновеният смърчи обикновената ела определят облика на иглолистните и смесените гори. И двата вида са много високи дървета – достигат над 50 м. Интересни са горите от бяла мура – вид, срещан само на Балканския полуостров. Находището по северните склонове на връх Вежен е единствено в Стара планина и най-северното в Света.
Столетните буки, явори, мури и ели са естествена жизнена среда за стотици растения, дом и убежище на много животни. Сред тях голям брой са редки и защитени видове. Най-популярна е кафявата мечка– символ на Парка. Срещат се също благороден елен, дива свиня, вълк, златка, лисица, язовец, дива котка, прилепи. От земноводните ще видим дъждовника, планинската водна жаба, жабата-дървесница, а от влечугите най-често – медянката и смока-мишкар. Сред безгръбначните, широко разпространени в буковите гори са алпийският сечко, рядката лилава върбова пеперуда, горските мравки. Най-видимо е присъствието на птиците. В Парка са установени над 220 вида, представители на всичките 13 разреда, срещани в България. Характерни са планинските птици и обитателите на старите гори. Тук ще чуем или видим дроздове и синигери, горска дърволазка, горска зидарка, жълтоглаво и червеноглаво кралче, сокерица, както и редки видове като пернатоногата и врабчовата кукумявка, белогърбият кълвач.
По повод Седмицата на гората на посещение в Учебно-информационния център на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ дойдоха 34 второкласници от Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“, гр. Габрово. Тук те се запознаха с особеностите на Националния парк и неговите гори, научиха много нови и любопитни факти за кафявата мечка и изработиха собственоръчно поставки за великденски яйца с логото на „Централен Балкан“.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg