Отбелязваме Световния ден на водата

22 Март 2016

На 22 март отбелязваме за 14-ти път Световния ден на водата – денят, в който обръщаме повече внимание на един от най-ценните природни ресурси на нашата планета и неговото разумно ползване и опазване.
Инициативата за празнуване на Световния ден на водата „се ражда“ през 1992 г. в Рио де Жанейро, по време на Конференцията на Обединените нации на тема „Екология и развитие“. Датата 22 март за честване на Световния ден на водата, е определена от Генералната асамблея на Обединените нации. Официално отбелязването на Деня започва от 1993 г., с организирането на прояви в целия свят.
През 2016 г., мотото на Световния ден на водата е „По-чиста вода, по-добра работа“. Сред водещите цели са да се акцентира върху проблема на милиони хора с достъпа до прясна вода и да се повиши информираността по отношение на предизвикателствата, с които работниците от секторите, свързани с управлението на водите, се сблъскват.
Световната тема „По-чиста вода, по-добра работа“ тази година кореспондира и с една от основните цели за устойчиво развитие през 21 век – намаляването наполовина на хората със затруднен достъп до питейна вода и с липса на канализация и третиране на отпадните води.
У нас, водещ в проявите, посветени на Деня на водата, е Министерството на околната среда и водите. То и регионалните му подразделения в цялата страна продължават активно да информират хората за състоянието на водните ресурси на планетата и в частност на страната ни и необходимостта от предприемането на мерки за съхраняването и справедливото им разпределение. Необходимостта от подобни действия става все по-ясно осезаема, благодарение на някои стряскащи на пръв поглед факти. Сред тях е този, че прясната вода е само 2,5% от водните запаси на Земята. 70% от нея са в полярните шапки, 29% е в подпочвени води и само 1% достига до хората за ползване. На всеки 15 секунди сега в света едно дете умира от болести, причинени от липсата на достъп до чиста питейна вода.
При обезпокоителното настояще и очертаващото се тревожно бъдеще, важна роля за водните запаси имат защитените територии, които опазват природните ресурси.
Благодарение на географското си положение, релефа и най-вече – на съхранените вековни масиви от букови гори, Национален парк „Централен Балкан“ играе жизненоважна роля като източник на вода. Билото на Стара планина е главна водоразделна линия на Черноморския и Беломорския водосборни басейни. На север – към река Дунав и Черно море, се оттичат реките Вит, Осъм и Росица, на юг – към Егейско море, текат Тополница, Стряма и Тунджа. Дълбокият карст регулира подземното подхранване на реките, а обширните стари гори допринасят за водозадържането. Площите на водосборните басейни на реките от Черноморския и Беломорския водосборни басейни в Парка са близо 97 % от общата му територия. Средногодишният обем на водата, формираща се на територията на Парка, е 460 млн. куб. м. Водите имат добри качества и представляват значителна част от запасите на питейна вода в България. Реките са стръмни и с голям воден отток. На много места те падат от високи скални прагове и образуват живописни водопади, които местните хора наричат „пръскала“. Сред тях е и най-високият водопад на Балканския полуостров Райското пръскало (124,5м).
Ручеи, потоци, дерета и реки, разположени в безлесната зона и в горския пояс, създават специфични местообитания, дом за различни влаголюбиви растения. Върху влажни крайпоточни места, влажни пясъци и скални пукнатини расте старопланинската иглика, чието единствено находище е в „Централен Балкан“. Вода обича  и балканската петлюга. Среща се само на Балканския полуостров и е известна като „насекомоядно“ растение. Край потоци и извори виреят влаголюбиви видове шапичета, като ахтаровото и юмрукчалското – разпространени само в „Централен Балкан“. И двата вида са включени в Червената книга на България, в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата и защитени от Закона за биологичното разнообразие. Сред дивите треви откриваме и хоботничето – рядък защитен вид, срещан у нас само в Стара планина и Пирин. Винаги край течаща вода и на влажни места ще открием панчичевата пищялка – вид, срещан само на Балканския полуостров, включен в Червената  книга на България.

По повод Световния ден на водата, деца от еко-кръжока на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Габрово, посетиха Учебния информационен център на Дирекция „НП Централен Балкан“. По време на посещението си чрез презентация, дискусия и забавни игри те се запознаха със защитените територии в България, и в частност – НП „Централен Балкан“. Откриха ролята на буковите гори като „пазители на водата“. Разбраха колко важни са течащите и стоящите водоеми, не само за човека, а и за растенията и животните, които ги обитават. 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg