Отбелязваме Седмицата на гората

08 Април 2016

Традиционно в България, първата цяла седмица на месец април се отбелязва като Седмица на гората. За 2016 г., мотото на Кампанията е „Подобри гората”. В периода 4 – 10 април служителите от горския сектор и българската общественост посвещават поредица от прояви на гората. Първата Седмица на гората в България се провежда от 15 до 22 април 1934 г.

Горите – естествени и вековни, са сред най-ценните съкровища на Национален парк „Централен Балкан”. Те заемат 56 на сто от територията, голяма част от тях са строго защитени с включването им в резервати. Близо ¾ от тях са букови. Със средна възраст от 140 г., те са едни от най-обширните, компактни и относително неповлияни от човешка дейност букови масиви в Европа. Освен бука, в тези гори се срещат обикновен габър, обикновена леска, балканският ендемит планински явор, черен и червен бъз, шестил, лавровишня, тис, смърч, ела и тревисти растения като лудото биле, дебрянката, светликите, лазаркинята. Дъбовите гори заемат по-малка площ. В тях преобладава обикновеният горун, наричан още зимен дъб, срещат се дребнолистна липа, хиркански клен, мъждрян, а сред тревите – влакнеста чубрица, кукуряк, кандилка, снежно кокиче. Обикновеният смърчи обикновената ела определят облика на иглолистните и смесените гори. И двата вида са много високи дървета – достигат над 50 м. Интересни са горите от бяла мура – вид, срещан само на Балканския полуостров. Находището по северните склонове на връх Вежен е единствено в Стара планина и най-северното в Света.
Столетните буки, явори, мури и ели са естествена жизнена среда за стотици растения, дом и убежище на много животни. Сред тях голям брой са редки и защитени видове. Най-популярна е кафявата мечка– символ на Парка. Срещат се също благороден елен, дива свиня, вълк, златка, лисица, язовец, дива котка, прилепи. От земноводните ще видим дъждовника, планинската водна жаба, жабата-дървесница, а от влечугите най-често – медянката и смока-мишкар. Сред безгръбначните, широко разпространени в буковите гори са алпийският сечко, рядката лилава върбова пеперуда, горските мравки. Най-видимо е присъствието на птиците. В Парка са установени над 220 вида, представители на всичките 13 разреда, срещани в България. Характерни са планинските птици и обитателите на старите гори. Тук ще чуем или видим дроздове и синигери, горска дърволазка, горска зидарка, жълтоглаво и червеноглаво кралче, сокерица, както и редки видове като пернатоногата и врабчовата кукумявка, белогърбият кълвач.
По случай седмицата на гората на 7 април 2016 г. служители на Дирекция „НП Централен Балкан“ запознаха децата от ОУ „Ран Босилек“ гр. Габрово със защитените територии в страната и в частност НП „Централен Балкан“. Чрез презентация им се представиха основните характеристики на Парка – причината за обявяване, биоразнообразието в него и др. По време на разходка в защитена местност „Дряновски манастир“, където децата бяха отседнали през пролетната ваканция, поговорихме за гората – какво представлява, какви видове се срещат в нея и защо е важно да я опазваме. Намиращата се в близост пещера „Бачо Киро“ беше повод да се запознаем с единствените летящи бозайници в страната – прилепите. Хубавото време даде възможност за провеждане на забавни  еко-образователни игри на открито.

 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg