Отбелязваме Седмицата на горатa

07 Април 2021
От 1925 година, цялата първа седмица на месец април се отбелязва като Седмица на гората. За 2021 г. тя е от 5  - 11 април и се провежда под мотото „Гората  е здраве”.

Сред големите богатства на Национален парк „Централен Балкан“ са горите в него – обширни, естествени, вековни. Те заемат около две трети от площта на Защитената територия, преобладават широколистните гори. Ограничено по южните склонове на Парка са представени поясите на дъбовите и дъбово-габъровите гори, а на места във високите части – фрагменти от иглолистния пояс. Доминиращ е поясът на буковите гори – широк и непрекъснат, заемащ територии с надморска височина от 600 до 1700 м. Около 40% от горите са строго защитени чрез включването им в резервати. Средната възраст на горите в „Централен Балкан“ е над 110 години. Средната възраст на широколистните гори е над 120 години, а на иглолистните – над 95 години. Дървесните видове, участващи в горските съобщества, са около 40 на брой.

Буковите гори заемат над 30 000 хектара от площта на Националния парк. Средната им възраст е около 135 години, а на места се срещат дървета на възраст над 240 г.

Ролята на буковите гори за съхраняване на биоразнообразието е неоценима – оцеляването на повече от една трета от видовете организми в европейските гори зависи от старите и умиращите дървета. Те формират местообитания, осигуряват подслон и храна за птици, прилепи и други бозайници и са особено важни за трудно забележимите горски видове, като насекоми, гъби и лишеи.

Особената ценност на буковите гори в „Централен Балкан“ се състои в тяхната площ, възраст, богато биоразнообразие и ендемичен състав – съчетание между различни фитогеографски елементи – субсредиземноморски, средноевропейски, планински, дори западно-понтийски. Буковите гори в „Централен Балкан“ се различават в зависимост от условията, при които са се формирали и се развиват. Тези в горната част на горския пояс често са върху по-бедни и по-сухи кисели почви. В тях растат няколко вида светлика – тревисти растения, непретенциозни към средата. Заедно с основния вид – букът, тук се срещат и други дървесни видове, сред които планинския явор – разпространен естествено само на Балканския полуостров.
Буковите гори са дом и убежище на много животински видове, част от тях с европейска и световна значимост – кафява мечка, вълк, благороден елен, пернатонога кукумявка, уралска улулица, изключително рядката врабчова кукумявка, прилепи и др.
Обикновеният бук е високо дърво, достигащо до около 35 м, с цилиндрично стъбло, покрито с гладка, сребристо сива кора. Кореновата система е плитка, короната е куполообразна, с приповдигнати клони. Напролет листата са изключително красиви в светло зелената си багра, а през есента листата се оцветяват в оранжево-кафяво.

Значението на буковите гори в Парка, се определя както от тяхната природозащитна ценност, така и от екосистемните услуги, които те предоставят на хората. Огромна ролята имат за поддържането на равновесието в природата, биологичното разнообразие и генофонда на съобществата.

Особено важно е значението им за опазването на водните ресурси, за поддържането на водния режим на потоците и подпочвените води, за снабдяването на селищата с питейна вода. Горите са източник на храна – горски плодове и гъби, етерични масла и лечебни растения.

Горите пречистват въздуха и водите, регулират микроклимата, участват в почвообразуването, фотосинтезата, кръговрата на веществата. Те противостоят на ерозията, болестите и вредителите, ограничават щетите от природни бедствия.
Висока е научната, образователна и естетична стойност на буковите гори – изумителният колорит и многообразие от пейзажи зареждат с духовна енергия, събуждат жаждата за открития и приключения, предизвикват чувство на гордост от уникалната природа на България. Създават условия за наслада сред дивия свят чрез туризъм, възстановяване, спорт, отдих и почивка.
Много измерения имат екосистемните услуги на буковите гори. Опазвайки тях, ние съхраняваме естественият източник на природни блага, основни за живота на обществото ни днес и за в бъдеще.

С решение на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, през юли 2017 г. буковите гори в резерватите на Национален парк „Централен Балкан“ са включени в Списъка на световното културно и природно наследство, като част от сериен обект.

Българското участие – естествените, вековни и с високо биоразнообразие букови гори в деветте резервата на Национален парк „Централен Балкан“. Те заема почти 11 хил. ха и това ги прави най-големия компонент в серийния обект. Съгласно националното законодателство те имат строг законов статут, а в лицето на Парковата дирекция – и утвърден управленски механизъм, който гарантира защита и опазване.

Включването им в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО е сред най-високите международни признания за уникалната природа на България и висока оценка за „Централен Балкан“ – защитена територия, национално богатство и възможност за регионално устойчиво развитие.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg