Отбелязваме 22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

21 Май 2021
Темата за 2021г. е „Ние сме част от решението“
Конвенцията на Организацията на обединените нации (ООН) за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро и влиза в сила от 29 декември 1993 г., като е взето решение тази дата да бъде и Международен ден на биологичното разнообразие.
На 20 декември 2000 г. Общото събрание на ООН гласува промяна на датата  и избраният ден е 22 май. Това се налага поради трудностите, които срещат  страните-членки на Конвенцията при организирането и честванията на празника, заради празниците около 29 декември. От 2001 г. денят се обелязва на 22 май.
Инициативата е начин за привличане на общественото внимание към въпросите, свързани с опазване на биологичното разнообразие на Земята. Целта е да се напомни на хората колко важно е да бъде съхранено богатство на природата, да се предотврати загубата на биологични видове, което не е проблем само на една страна, а световен, както и да се обърне внимание върху неправомерното използване на ресурсите.
Национален парк „Централен Балкан“ опазва богато биологично разнообразие.
Отличителна черта на това разнообразие е неговата уникалност. Централен Балкан е дом за 29 вида безгръбначни животни и 10 вида растения, които не се срещат никъде другаде в света. От световно значение са опазваните в парка популации на дивата котка (Felis silvestris), Бехщайновия нощник (Myotis bechsteinii), снежната полевка (Chionomys nivalis), обикновения и лешниковия сънливец (Myoxus glis, Muscardinus avellanarius), балканската дива коза (Rupicapra rupicapra), лалугера (Spermophilus citellus), сляпото куче (Nannospalax leucodon), на някои видове птици - полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), белогуш дрозд (Turdus torquatus), балканска чучулига (Eremophila alpestris balcanica), балканска завирушка (Prunella collaris subalpina) и южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi). Паркът има европейска значимост за опазването на едрите хищници - вълка (Canis lupus) и кафявата мечка (Ursus arctos) и за дневни грабливи птици като ловния сокол (Falco cherrug) и скалния орел (Aquila chrysaetos). Десетки са видовете в парка, които могат да се видят само на Балканския полуостров и нещо наистина забележително – докато в света изчезват видове, в Централен Балкан – в района на планинските масивите Ботев и Триглав, и днес продължава образуването на нови растителни видове.
Растителният му свят е изключително разнообразен - близо 2350 вида и подвида растения. Горски площи покриват над 55% от територията на националния парк, което е над 1% от цялата площ на горите в България. Средната им възраст е над 110 години, а на широколистните гори - над 120 години. Горите в Стара планина са "пазител" на водата и основен източник на кислород в района. Особено важни са буковите гори, чиято средна възраст е 135 години - тук се намират над 7% от всички букови гори в България.
                                           
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg