Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Отбелязваме 31 години от приемането на Директивата за местообитанията

19 Май 2023
На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по-известна като Директива за местообитанията на ЕС. Този документ, заедно с Директивата за опазването на дивите птици са основополагащите документи за европейската политика в областта на околната среда и представляват основата на общоевропейската екологична мрежа – Натура 2000.
Директивите се концентрират върху изграждане на мрежа от защитени природни местообитания и на система за опазване на видове от дивата флора и фауна с висока консервационна и социално-икономическа значимост за Общността. Всяка страна-членка на Европейския съюз, е длъжна да идентифицира съответните местообитания и видове на територията си и да положи всички усилия за тяхното устойчиво управление, чрез установяване на своята част от общоевропейската мрежа от защитени зони.
Днес мрежата Натура 2000 в Европейския съюз обхваща над 27 000 защитени зони – територии и акватории, които допринасят за опазването и устойчивото управление на европейското природно наследство. Над 18% от територията на ЕС и над 9% от морските територии в обхвата на Общността са Натура 2000 зони. В тях се полагат грижи за опазването на над 1400 вида диви животни и растения и над 460 вида птици, води се политика в подкрепа на традиционните природосъобразни форми на поминък и ползване на природните ресурси, прилагат се модели за устойчиво развитие. Това е и най-голямата мрежа от природни територии с общ подход за управление в света.
От 2013 г. насам отбелязваме 21 май като Европейски ден на Натура 2000.