Парковата Дирекция възстановява чешми за нуждите на високопланинското животновъдство

20 Август 2021
     В рамките на проект проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан", Парковата Дирекция предприема действия за рехабилитация на съществуващи чешми в Националния парк. Сключен е договор с Изпълнител Изпълнение на мерки за рехабилитация на естествени извори/съществуващи чешми”. Предмет на обществената поръчка е изпълнение на мерки за рехабилитация на 25 бр. съществуващи чешми. Срокът за изпълнение на предвидените ремонтни дейност е 15.11.2022 г. Сключеният договор се реализира в рамките на дейност № 9 Опазване на природни местообитания предмет на паша на домашни животни от проекта.
     След влизането на страната в ЕС се забелязва постоянно нарастващ интерес към използване на пасищата в „Централен Балкан“. За това допринася прилагането за територията на НПЦБ на направление Традиционни практики за сезонна паша на домашни животни (Пасторализъм), Мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР. Увеличаването на домашните животни води до редица неблагоприятни въздействия върху природните местообитания – предмет на пашa.
     Лимитиращ фактор за развитието на животновъдството във високата планина е наличието на вода. Голяма част от съществуващите чешми на територията на Парка се използват за нуждите на пасищното животновъдство. През последните години, поради липса на поддържка, състоянието им се влоши.
     С предвидената рехабилитация на висопланинските чешми ще се осигури по-равномерно разпределение на домашните животни по местата за водопой. В допълнение, след реализираният ремонт на чешмите ще подобри възможността за ползване на вода при овладяване на пожари в Националния парк.
 
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg