Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Приключиха дейностите по обозначаване на безлесните граници на НП „Централен Балкан“ и резерватите в него чрез гранични стълбове.

27 Октомври 2022
    Обозначаването на границите на НПЦБ и резерватите в него е част от проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан", изпълняван по Оперативна програма „Околна среда“.
    След маркиране на границата на Националния парк и резерватите в него от експерти от геодезическа фирма, бяха обозначени с гранични стълбове границите на НП “Централен Балкан“ в безлесната част. Поставена е маркировка с боя и са монтирани символи, обозначаващи съответната защитена територия. Маркировката представлява две хоризонтални ленти – бяла и червена. Маркирана е безлесната граница на седемте паркови участъци, като са монтирани 470 гранични стълба, на 26 обекта. Дейността е изпълнена на 5 обекта, по границата на резервати „Джендема“ и „Северен Джендем“, като са монтирани 255 гранични стълба на територията ПУ Калофер и Стоките.
   Служители на дирекцията извършиха и маркиране на границата на резерват „Еленова гора“, поддържан резерват „Чамджа“, Националния парк и резерватите в него -  в горската част.
    Очакванията са обозначаването на границите на НП „Централен Балкан“ и резерватите в него да допринесе за спазване на режимите и нормите в защитената територия от страна на ползватели на природни ресурси, посетители и др.