Проектът на Годишен план за пашата и ползване на сено в НП „Централен Балкан“ 2021 е публикуван на страницата на Дирекцията.

28 Януари 2021
На 28 януари  беше оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2021 г., в интернет на адрес www.centralbalkan.bg.
В едномесечен срок всички заинтересовани страни имат възможност да представят в писмен вид своите възражения и предложения. След разглеждането на постъпилите предложения и отразяване на възможните промени ще бъде утвърден окончателния вариант на Годишния план.
Годишният план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“ цели да управлява ползването на пасищните ресурси в Защитената територия по устойчив начин, който да гарантира опазване, поддържане и регулиране пригодните за паша природни местообитания в Парка и биоразнообразието в тях, като се създадат предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението. Планът определя местата и площите за паша на селскостопанските животни и за ползване на сено, видът и броят на селскостопанските животни и количеството на сеното, разрешено за ползване. Указва периода, начина и средствата за ползване на сено, и условията за опазване и поддържане на местообитанията, предмет на паша; С годишния план се урежда и процедурата за подаване и разглеждане на заявления и за издаване на разрешителни за паша и сенокос, и за контрол по осъществяване на ползванията
Кандидатите, желаещи да използват пасищата, подават заявления до Дирекция „НП Централен Балкан“ за броя и вида на животните. Заявителите подписват и декларация, че ще спазват нормите и режимите, разписани в Закона за защитените територии и в Плана за управление на Парка, условията за поддържане на пасищата в добро състояние и правилата за противопожарна безопасност.
Високопланинската паша е предмет  на подпомагане от Програма за развитие на селските райони и в частност от мярка 10 „Агроекология и климат“, направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм).
Прилагането на компенсаторните механизми по Програма за развитие на селските райони е сред основните причини за повишения интерес към ползването на пасищните ресурси на Парка. В резултат на това през годините започнаха да се наблюдават някои негативни въздействия върху биоразнообразието на пасищните територии, изразяващи се в ерозия, отъпкване на често използвани места, замърсяване на водоизточници и други.
Пашата на селскостопански животни в Централна Стара планина е традиционен поминък за хората от околопарковата територия . Освен с изхранването, тази дейност е свързана със занаятчийството, културата, развитието на земеделието и туризма.

С пълния текст на проекта на Годишния план за пашата и ползването на сено за 2021 г. може да се запознаете от тук.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg