Промяна в сроковете в обявления за обществени поръчки, стартирали след въвеждане на извънредно положение

21 Април 2020
На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и във връзка с методически указания МУ-5 от 14.04.2020 г. и МУ-6 от 16.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки, относно  действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г., ви информираме, че:
  • Сроковете, определени в обявлението за обществена поръчка по процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП (открита процедура) с предмет: „Проектиране и изпълнение на мероприятия за възстановяване на природни местообитания в НП „Централен Балкан”, чрез изпълнение на противоерозионни мерки“ по проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк Централен Балкан", финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.", открита с Решение № РД МВ 6/20.03.2020 г., започват да текат от 17.04.2020 г. Повече информация за процедурата може да намерите тук.
  • Сроковете, определени в обявлението за обществена поръчка по процедура за възлагане на обществена поръчка по реда а чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП (публично състезание) с предмет: „Възстановяване и опазване на природни местообитания в НПЦБ“, в 3 обособени позиции по проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк Централен Балкан", финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."Обособена позиция 1: „Изпълнение на технически проект за възстановяване и опазване на горски природни местообитания, засегнати от антропогенни процеси в НП Централен Балкан"; Обособена позиция 2: „Изпълнение на Технически проект за възстановяване и опазване на природно местообитание 9530* „Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор” в поддържан резерват Чамджа; Обособена позиция 3: Проектиране и изпълнение на мероприятия за възстановяване на природни  местообитания, граничещи с туристически маршрути“., открита с Решение №РДМВ 5/18.03.2020 г., започват да текат от 17.04.2020 г. Повече информация за процедурата може да намерите тук.
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg