Протестните действия срещу Национален парк „Централен Балкан” са неоснователни

09 Юни 2019

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ смята за напълно неоснователни днешните протестни действия, инициирани от Сдружение „Калоферски стопани“. По този повод правим следните уточнения:
Проблемът с ползването на земите на територията на Парка произтича от това, че собствеността върху земеделските имоти е възстановена в нарушение на действащото законодателство. Не е спазен чл. 24, ал. 3 от действащия в периода на процеса за възстановяване на собствеността върху земеделските земи Закон за собствеността и ползването на земеделските който постановява, че: „Не се възстановяват правата на собственици върху земеделски земи, включени в резервати, определени по реда на Закона за защита на природата, както и другите защитени природни територии с национално и международно природоохранно значение.  
Частни имоти в Националния парк не може да има съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Р България, чл. 8, ал. 1 от Закона за защитените територии, както и на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за държавната собственост, които постановяват, че имотите, попадащи в границите на тази категория защитени територии – национални паркове, са изключителна държавна собственост. „Централен Балкан” е създаден през 1991г. и е определен като защитен природен обект от международно и национално значение със заповед на министъра на околната среда от 1993г.
В допълнение спрямо имотите, попадащи в границите на НП „Централен Балкан”, не е можело да се предявяват реституционни претенции, тъй като съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост /чл. 7, ал. 1 и ал. 4/ - „имотите и вещите - публична държавна собственост, не могат да бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност“ и „собствеността върху имоти - публична държавна собственост, не подлежи на възстановяване“. За територията на НП „Централен Балкан“ е издаден акт за изключителна държавна собственост № 1/16.01.1997г. на Министерство на финансите.
По отношение на ползването за паша на територията на НП „Централен Балкан“  уточняваме, съгласно Плана за управление, частта от землище Калофер в парка е 7311.464 ха. От тях 3291.862 ха са в резерват „Джендема“, 835.115 ха в зона „Ограничено човешко въздействие“. В тези зони съгласно Закона за защитените територии, пашата е забранена. Безлесните местообитания годни за паша са около половината, а останалите са с храстова и полухрастова растителност. През миналата година на животновъдите от Калофер са предоставени за ползване 2156.45 ха. или почти 100% от наличната пасищна площ в землището на Калофер в НП ЦБ. Ползвателите на пасища в Парка ползват и предимства –  получават компенсаторни плащания по мерки от Програмата за развитие на селските райони, допустимо компенсиране за поддържането на приоритетни полуестествени тревни местообитания чрез паша в национален парк.
Що се отнася до внесеното от кмета на Община Карлово искане за прекатегоризиране на част от територията на Националния парк, по него има произнасяне на Министъра на околната среда и водите в съответствие с критериите, посочени в Закона за защитените територии, което в момента е оспорено пред съда от Община Карлово. За решаване на създадения проблем, свързан с извършеното възстановяване и придобиване на собственост от физически и юридически лица върху имоти в границите на защитената територия е създадена междуведомствена работна група с представители на МОСВ, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
С искането си за прекатегоризиране на част от Парка, инициаторите на протеста целят да се отслабят и отпаднат режимите на защита. Прекатегоризиране на практика би означавало нарушаване целостта на територията и понижаване на природозащитния й статут. Искането за прекатегоризиране не е съобразено с общите интереси на всички заинтересовани страни на местно ниво. Не е отчетено мнението на голяма част от хората, които биха били засегнати от промяната на статута на част от Националния парк.
Следва да се отбележи, че предлаганата за прекатегоризиране част от националния парк по никакъв начин не е загубила своето предназначение и характеристиките си, свързани с опазване на ценни екосистеми и местообитания на видове и няма никакво основание за процедиране на това предложение. Тази територия е изключително представителна по отношение на консервационна значимост и включва редица приоритетни за опазване природни екосистеми и местообитания на видове.  
 
Какво е Национален парк „Централен Балкан":

Съгласно българското законодателство - Законът за защитени територии и класификацията на Международния съюз за защита на природата / IUCN/, деветте резарвата в Парка – в т. ч и най-големият „Джендема” край Калофер, са защитени територии от първа категория, а Националният парк – от втора. Неговото опазване е държавна политика, а чрез завоюваното място и международен престиж и принос на България в световни и Европейски продозащитни мрежи. Обявен е за Защитена зона за опазване на местообитанията и Защитена зона за опазване на дивите птици в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. През 2017г. буковите гори в 9-те резервата на Националния парк са включени в европейски сериен обект на световното наследство на ЮНЕСКО и отново през 2017г. Паркът е обявен и като съвременен пост-Севилски биосферен парк по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО.
От 2009 г. Националният парк „Централен Балкан” е първият и единствен в България носител на престижната международна награда - Европейска диплома за защитени територии, присъждана от Комитета на министрите на Съвета на Европа за съхранена природа и добро управление, подновена и предоставена на Парка до 2028 г.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg