Резерватите на Национален парк „Централен Балкан“ – с покана за ЮНЕСКО

14 Септември 2015
България е поканена да участва в Проект, свързан с обявяването на Европейски сериен обект на световното наследство на ЮНЕСКО – „Букови гори – общо наследство на Европа“. Резерватите на Национален парк „Централен Балкан“ да бъдат включени в обекта на световното наследство се предлага в Проекта, иницииран от Федералното министерство по околна среда, защита на природата и ядрена безопасност на Германия и насочен към проучване на потенциала за обявяване на сериен европейски обект на световното наследство, с цел опазване на уникалните вековни букови гори в цяла Европа.
В изпълнение на Проекта вече са идентифицирани най-представителните букови гори в Европа, имащи необходимите качества да бъдат включени към обекта на ЮНЕСКО. Горите са разположени освен в България – в Национален парк „Централен Балкан“, още и в Австрия, Албания, Белгия, Полша, Румъния, Словения, Украйна, Испания, Италия и Хърватска.
Новият обект на практика представлява разширение на вече съществуващ обект от световното наследство под името „Вековните букови гори на Карпатите и старите букови гори на Германия“, обхващащ територии на Словакия, Украйна и Германия.
В рамките на Проекта за разширение е предложено България да се включи в серийния транснационален обект на ЮНЕСКО с резерватите на Национален парк „Централен Балкан“ – „“Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“. Ще припомним, че буковите гори в Парка са разположени върху 260 кв. км и са сред най-обширните естествени букови масиви в Европа. Характерно за тях е че са изцяло от естествен произход и със съхранен естествен облик. Над три четвърти от тях са на възраст над 100 години, над 150-годишните букови гори заемат повече от 14 хил. ха, а на отделни места съществуват жизнени гори на възраст над 240 години. Много от старите естествени гори спадат към категорията на „девствените“ гори, което означава, че на практика хората не са се намесвали в тяхното развитие. Защитата на горите в днешната територия на Парка, започва още в средата на миналия век с включването им в резервати, първият от които - резерват “Боатин“, е обявен през 1948г.
Резерватите в Национален парк „Централен Балкан“ без допълнителни проблеми могат да бъдат включени в бъдещия сериен обект на ЮНЕСКО, тъй като не само имат необходимите характеристики и ценност – представителни, вековни, с високо биоразнообразие, но има и  механизъм, който да гарантира опазването им, произтичащ от строгия им законов статут, съгласно националното законодателство. Наред с това са налице и другите задължителни изисквания за обектите на световното наследство – има контролен орган в лицето на Дирекцията на Националния парк, както и План за управление. За обезпечаване опазването на обектите на световното наследство се изисква обособяване на буферни зони около тях. Условието е изпълнимо, без да се налагат допълнителни мерки и други сериозни ангажименти за страната и за Министерството на околната среда и водите, като най-благоприятният вариант е за буферни зони да се обособят части от самите резервати, които не са заети от букови гори или части от непосредствено разположената около резерватите „Зона за ограничено човешко въздействие“. Тази зона е с достатъчно строг режим за защита съгласно Закона за защитени територии и Плана за управление на Националния парк.
Добре е да се знае, че с включването на резерватите в обекта на ЮНЕСКО, не се налага въвеждането на допълнителни ограничения и режими върху резерватите и буферните им зони – в сила остават съществуващите, определени от националното законодателство. Няма да бъдат засегнати и допълнителни територии, извън границите на Националния парк. На този етап държавата вече е осигурила необходимата защита на деветте резервата, поради което няма да е трудно да гарантира опазването им като обект на световното наследство.
След получената покана да се включим с резерватите на Парка в разширението на серийния обект „Вековните букови гори на Карпатите и старите букови гори на Германия“, вече са предприети стъпки по процедурата за присъединяване. Парковата дирекция подготви необходимите документи за включване на най-представителните ни гори в индикативния списък към Конвенцията за световно наследство. В началото на 2015 г., заедно с партньорите ни от другите поканени европейски държави, внесохме предложенията в Секретариата на ЮНЕСКО. Преди няколко дни приключихме и с попълването на нашата част от общото номинационно досие, което страните - участници ще представят в ЮНЕСКО в края на месец септември. Формулярът за досието е изготвен съгласно оперативните насоки на Организацията и разработен от Австрия наръчник и електронна база данни, основани на специфичните критерии, отнасящи се до разширението на съществуващия вече сериен обект „Първичните букови гори на Карпатите и старите букови гори на Германия“. За природните обекти – както е в случая с резерватите, се изисква информация за наименованието и разположението, биогеографска справка, кратко описание на абиотичните и биотичните компоненти на средата. Предоставят се данни, отнасящи се до геологията на района, за климата, водния режим и почвите. По-пълни и подробни са описанията на биотичните фактори – характеристиките на местообитанията и горите в района на обекта, растително и животинско биоразнообразие, история на тяхното формиране, следи от човешкото присъствие и от природни бедствия. Като приложения се представят списъци на видовете с висока консервационна значимост. Особено внимание се обръща на актуалното състояние на природния обект, на тенденциите в развитието и стопанисването му от съответните отговорни институции, осигурената законова защита, администрирането на територията и др.
След проверка на представената документация, предстоят посещения на експерти на терен. Ако процесът върви по график и всичко при нас и партньорите ни е наред, можем да очакваме официалното включването на Европейския сериен обект на световното наследство – „Букови гори – общо наследство на Европа“ в Списъка на ЮНЕСКО да стане до средата на 2017 г.
Поради факта, че в Списъка на световното наследство вече фигурират най-забележителните типове екосистеми и природни образувания в световен мащаб, към момента е изключително трудно включването на нов обект в него. В този смисъл, участието на България в тази съвместна номинация е изключително престижно начинание и най-вероятно ще приключи с включване на предложените обекти в Европейския сериен обект на световното наследство, едно международно признание, което ще повиши имиджа  на страните, участващи в нея.
Обявяването на резерватите на Национален парк „Централен Балкан“ като обект на световното наследство, ще е най-високо международно признание за уникалната природа на България като цяло и висока оценка за съхранената дива природа в парк „Централен Балкан“ - национално богатство и възможност за регионално устойчиво развитие.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg