Световен ден на водата

22 Март 2018
    Генералната асамблея на Обединените нации определя като Световен ден на водата да се чества 22 март, празникът се отбелязва официално от 1993 г. Инициативата да се посвети специален ден на водата (World Water Day) се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро, Бразилия.
 
    На този ден правителства и международни организации напомнят, че чистата вода е живот, основен ресурс и наследство, което трябва да пазим, защото нашия живот зависи от качеството на водата. Всяка година отбелязването на Световния ден на водата е свързано с определена тема. За 2018 г. тя е „Природата за водата“ и насочва вниманието към това как можем да използваме природата, за да се справим с предизвикателствата на водата от 21-ви век.
 
    Като защитена територия, НП „Централен Балкан“ опазва природните и водни ресурси. По билото на планината преминава главната водоразделна линия на реките от Черноморския и Беломорския водосборни басейни. Паркът обхваща най-високата, наричана още „пъстървова” зона на реките. Върху близо 71 720 ха от цялата паркова площ, която е 72 021.1 ха са разположени части от водосборите на основните поречия на реките Вит, Осъм и Янтра от Дунавския речен басейн, както и на Марица и Тунджа от Източнобеломорския речен басейн. Изворите в „Централен Балкан“ са 345, от които 109 са в основното поречие на река Тунджа,  98 –  на река Марица, на река Вит – 31, на река Осъм – 65 и на река Янтра – 42 извора. С най-голям дял е представено поречието на р. Марица – близо 36 % от общата площ на парка, следвано от поречието на Тунджа – около 21%.
 
    Дълбоко залягащият карст регулира формирането на подземното подхранване на реките, обширните столетни гори допринасят за водозадържането. Средният многогодишен отток от територията на „Централен Балкан“  възлиза на 595.85 млн. м³. По основните поречия, най-голям обем речни води в територията на парка се формират в частичните водосбори на река Марица – 206.20 млн. м³ следвани от река Тунджа – 118.23 млн. м³.  Водите са чисти и съставляват сериозна част от запасите на питейна вода в България.
 
    Сладководните екосистеми, представени от планински реки и потоци и много рядко от езера, торфища и мочурища, допринасят за биоразнообразието като предлагат дом на различни растения и животни.
 
    Реките и потоците в Парка са предимно бързотечащи, с чакълесто и каменисто дъно. Край тях се образуват разредени дървесно-храстови съобщества с доминиране на сива елша, козя върба и теснолистна върба. В тях участие имат и водолюбиви видове като като панчичева пищялка, балканска паламида, чобанка, шапичета и блатняк.
 
    Сред рибите, срещани в Парка, най-типичният вид е балканската пъстърва. Тя дава името на „пъстървовата“ зона в реките, обхващаща най-горното им течение. Популацията ѝ е в главните речни течения и по-големите притоци на реките Черни Вит, Костина, Заводна, Черни Осъм, Видима и Росица от север, Дамлъдере, Стара река, Малка река, Бяла река, Голяма Бъзовица, Тунджа и Тъжа от юг.

    Друг вид риба – лешанката, се среща в по-тихите и спокойни участъци на реките Тунджа и Дамлъдере  и е естествена храна за възрастните пъстърви. В реките близо до границите на Парка се срещат и черна мряна и главоч. Двата вида са европейски ендемити, защитени от Закона за биологичното разнообразие. Главочът е включен в Червената книга на България и попада в категория критично застрашен.
 
    Девет вида земноводни обитават „Централен Балкан“. Паркът е от национално значение за опазването на планинска водна жаба и на европейските ендемити- дъждовник и жълтокоремна бумка. Осем от видовете земноводни са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а всички видове са включени в приложенията на Бернската конвенция.
 
    Водите в Парка са и естетическа наслада за посетителите му.  Ручеи, потоци и дерета се стичат по стръмните склонове и създават дълбоки ждрела и каньони – Тъжанско ждрело, каньонът на р. Черни Осъм, теснината на Стара река, долините на Бяла река и на река Соколна. Реките, извиращи в горните части на Парка, падат от високи скални прагове и образуват живописни водопади, които местното население нарича „пръскала”. В „Централен Балкан“ се намират едни от най-високите български водопади – Голям Джендемски, Кадемлийското и Видимското пръскало, както и най-високият постоянен водопад в България – Райското пръскало.

    Официален сайт на Световния ден на водата - www.worldwaterday.org
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg